Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 59852Besluiten van algemene strekking

Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019 en Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020, vanwege het besluit dat de centrale eindtoets po met aanzienlijk minder opgaven maar met behoud van de betrouwbaarheid wordt afgenomen

Datum: 24 september 2018

Kenmerk: CvTE-18.01236

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2 lid 6, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VASTSTELLING AFNAMEPERIODE CENTRALE EINDTOETS PO, SCHOOLJAAR 2018–2019

A

In artikel 2 komt te luiden:

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen gedurende twee dagdelen op twee aaneengesloten schooldagen.

B

De bijlage bij de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019 wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

ARTIKEL II. WIJZIGING VASTSTELLING AFNAMEPERIODE CENTRALE EINDTOETS PO, SCHOOLJAAR 2019–2020

A

Aan artikel 2 wordt de volzin toegevoegd:

Facultatief kan het domein wereldoriëntatie extra afgenomen worden met een duur van veertig minuten per toetstaak.

B

De bijlage bij de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020 wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.centraleeindtoetspo.nl.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1

Afnameperiodes Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de Centrale Eindtoets in het po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de Centrale Eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode Centrale Eindtoets papieren 2018–2019

Week 16

16 – 17 april

Week 16

18 april (facultatief onderdeel wereldoriëntatie)

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2018–2019

Week 16

15 – 18 april

Week 17

23 – 26 april

Week 19

6 – 10 mei

Week 20

13 – 15 mei

Inhaalperiode Centrale Eindtoets 2018–2019

Week 17

23 – 26 april

Week 19

6 – 10 mei

Week 20

13 – 16 mei

Week 21

20 – 24 mei

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op twee aaneensluitende schooldagen. De papieren Centrale Eindtoets wordt op vaste dagen afgenomen en start op dinsdag 16 april. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 26 april en in de periode 6 tot en met 15 mei. In het schooljaar 2018–2019 zijn de onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht; het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.

De duur van de Centrale Eindtoets is twee dagdelen.

De wijze van afname van de Centrale Eindtoets is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het een digitale adaptieve toets.

De wijzigingen d.d. 24 september 2018 ten opzichte van de voorgaande bijlage zijn vet gedrukt weergegeven.

BIJLAGE 2

Afnameperiodes centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020

De afnameperiodes van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode papieren centrale eindtoets 2019–2020

Week 16

15 – 16 april

Week 16

17 april (facultatief onderdeel wereldoriëntatie)

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2019–2020

Week 16

15 – 17 april

Week 17

20 – 24 april

Week 19

6 – 8 mei

Week 20

11 – 15 mei

Inhaalperiode centrale eindtoets 2019–2020

Week 17

20 – 24 april

Week 19

6 – 8 mei

Week 20

11 – 15 mei

Week 21

18 – 20 mei

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 15 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 24 april en in de periode 6 tot en met 15 mei.

De centrale eindtoets po wordt afgenomen in twee toetsdelen. Ieder toetsdeel kent een duur van een tot twee uur voor de verplichte toetstaken taal en rekenen. Facultatief kan het domein wereldoriëntatie afgenomen worden met een duur van veertig minuten per toetstaak.

De wijze van afname van de centrale eindtoets po is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.

De wijzigingen d.d. 24 september 2018 ten opzichte van de voorgaande bijlage zijn vet gedrukt weergegeven.

TOELICHTING

Dit collegebesluit betreft de wijziging van de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019 en Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020.

Artikel 2 en de bijlage bij de respectievelijke vaststellingen van de afnameperiode centrale eindtoets po worden hiermee gewijzigd ten behoeve van het schooljaar 2018–2019 en 2019–2020. De wijziging betreft het aantal afnamedagen. Deze wijziging is nodig vanwege het besluit dat de centrale eindtoets po met aanzienlijk minder opgaven maar met behoud van de betrouwbaarheid wordt afgenomen. Het in de beide besluiten opgenomen Artikel 2 en de bijlagen zijn aangepast op het genomen besluit. De wijzigingen zijn vet gedrukt weergegeven.

Artikelsgewijs:

Artikel I wijzigt de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019

Artikel II wijzigt de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse