Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 53550VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit intrekken verkeersbesluit van 9 augustus 2005

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard, door gemandateerde. Dit mandaat is bekrachtigd middels het besluit van de raad met stuknummer BW19-0099.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

[INT19-5687]

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positief op het besluit.

Overeenkomstig artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

De bovengenoemde wegen zijn eigendom van en in beheer en onderhoud bij gemeente Heerhugowaard. Dit verkeersbesluit heeft betrekking op de borden E2 met onderborden die het bord beperken tot tijdsvakken. De verkeersborden met onderborden staan aan beide zijden van de weg van de Maartje Offers erf, ter hoogte van percelen 5 en 30.

Op 7 november 2011 is er een geslotenverklaring op de gehele Maartje Offers erf van kracht, gedurende de in- en uitgaande tijdstippen van de basisschool de Zonnewijzer. Dit staat omschreven in het verkeersbesluit met stuknummer Bij11-450. Door deze maatregel heeft het tijdsgebonden stopverbod nagenoeg geen functie meer. Dit besluit bevat de intrekking van het verkeersbesluit de dato 9 augustus 2005, met titel Verkeersbesluit en onderwerp Verkeersbesluit voor een stopverbod in het Maartje Offers erf, nabij huisnummer 30 t/m 36 en worden de borden E2 met onderborden verwijderd.

Met het bovenstaande wordt beoogd onnodige verkeersmaatregelen binnen de gemeente te beperken.

Belangenafweging

De bewoners van Maartje Offers erf zouden meer overlast kunnen krijgen van bestuurders die tijdens de schooltijden de vigerende geslotenverklaring negeren en in de straat stoppen.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om:

  • Het verkeersbesluit van 9 augustus 2005, met onderwerp “ Verkeersbesluit voor een stopverbod in het Maartje Offers erf, nabij huisnummer 30 t/m 36” in te trekken en daarmee het stopverbod op de Maartje Offers erf op te heffen;

  • De bebording E2 conform bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, inclusief onderborden te verwijderen.

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk E en bijlage lll onderborden

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

E2 Verbod stil te staan

 

OB206 Onderbord

 

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 7 oktober 2019 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

• Het ontwerp verkeersbesluit

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 7 oktober 2019. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. F.J. Wildenburg, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 25 september 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard