Besluit tot wijziging van de UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018

De Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Gelet op artikel 1 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 en gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018 worden als volgt gewijzigd:

Artikel 3 komt te luiden:

3. Vacaturemelding bij UWV

De verplichte vacaturemelding ingevolge artikel 8, eerste lid, onder b, van de Wav kan plaatsvinden door middel van melding van de vacature bij een Werkgeversservicepunt (WSP) van UWV of door middel van melding van de vacature op www.werk.nl. Bij de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning of de aanvraag van de gecombineerde vergunning dient de werkgever aan te tonen dat en op welke wijze hij de vacature bij UWV heeft gemeld. Indien hij de vacature zelf op www.werk.nl heeft geplaatst dient hij dit aan te tonen door het overleggen van bewijsstukken van de plaatsing van zijn vacature en dient hij zelf inzage te geven op welke wijze hij naar kandidaten heeft gezocht. De werkgever kan daarom bij de aanvraag gevraagd worden inzage te geven in de selecties van werkzoekenden die hij heeft onderzocht op geschiktheid en beschikbaarheid, welke werkzoekenden hij heeft benaderd en waarom dit niet heeft geleid tot vacaturevervulling.

In afwijking van het vorenstaande moet bij de tewerkstelling van koks ten behoeve van de Aziatische horeca, als bedoeld in paragraaf 19a van de Uitvoeringsregels Wav, de verplichte vacaturemelding plaatsvinden door het melden van de vacature bij het Servicepunt Aziatische horeca van UWV door middel van het hiervoor op www.werk.nl speciaal beschikbaar gestelde formulier. De vacature wordt door het Servicepunt Aziatische horeca geregistreerd en werkgever ontvangt een vacaturenummer. De werkgever dient door vermelding van dit vacaturenummer op het aanvraagformulier van de tewerkstellingsvergunning of de aanvraag van de gecombineerde vergunning aan te tonen dat de melding heeft plaatsgevonden. Indien dit nummer niet vermeld is, wordt aangenomen dat de vacature niet is gemeld.

Gelet op de fluctuering van het ingeschreven aanbod bij UWV worden vacaturemeldingen van langer dan drie maanden vóór het indienen van een aanvraag niet in de beoordeling betrokken.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 24 september 2019

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Met ingang van 1 oktober 2019 is paragraaf 19a van bijlage I van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (de uitvoeringsregels Wav) gewijzigd (Stcrt. 2019, nr. 48234). Deze paragraaf betreft de tewerkstelling van koks ten behoeve van de Aziatische horeca. Bij deze wijziging is bepaald dat werkgevers de vacature eerst moeten melden bij UWV en dat deze verplichte vacaturemelding moet geschieden op de door UWV voorgeschreven wijze. In het nieuwe artikel 3 (Vacaturemelding bij UWV) van de UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018 is hieraan invulling gegeven. Bij de tewerkstelling van koks ten behoeve van de Aziatische horeca moeten de vacatures door middel van het hiervoor op www.werk.nl speciaal beschikbaar gestelde formulier worden gemeld bij het Servicepunt Aziatische horeca van UWV. Het na de melding ontvangen vacaturenummer moet de werkgever vermelden op het aanvraagformulier van de tewerkstellingsvergunning of de aanvraag van de gecombineerde vergunning.

Amsterdam, 24 september 2019

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven