Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 27 augustus 2019, nummer 2646804, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘f tot en met g’ vervangen door ‘f tot en met h’.

B

In artikel 4, onderdeel a, wordt ‘a, b, d, f of g’ vervangen door ‘a, b, d, f, g of h’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 april 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 augustus 2019

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

TOELICHTING

ALGEMEEN

Deze regeling betreft reparatieregelgeving. Bij regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 19 maart 2019, nummer 2521728, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Stcrt. 2019, 17966) is aan artikel 2, eerste lid, een onderdeel h toegevoegd betreffende in verband met eergerelateerd of huiselijk geweld dan wel mensenhandel hier te lande verblijvende gemeenschapsonderdanen. Abusievelijk is daarbij niet verwezen naar het nieuwe onderdeel h in artikel 3, eerste lid, dat regelt in welke verstrekkingen wordt voorzien en in artikel 4, onderdeel a, waarin de categorieën vreemdelingen worden onderscheiden en op grond waarvan in combinatie met artikel 6 de financiële toelage wordt bepaald. Dat wordt met deze regeling gerepareerd. De regeling is sinds de inwerkingtredingsdatum, 3 april 2019, door het COA uitgevoerd conform deze aanpassingen.

De invoeringstermijn van deze regeling bedraagt minder dan twee maanden.

Hiermee wordt afgeweken van het in het Kabinetsstandpunt inzake Vaste Verandermomenten neergelegde uitgangspunt. Ook de inwerkingtredingsdatum wijkt af van de vaste verandermomenten. Deze uitzonderingen zijn toegestaan omdat deze regeling reparatieregelgeving betreft (Aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder c, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Naar boven