Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019 kenmerk MBO/16512737 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

Ter uitvoering van de motie Heerma c.s. (aangenomen tijdens de stemmingen over de Wet arbeidsmarkt in balans, Kamerstuk 35 074, nr. 50) ben ik voornemens om leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs de komende 5 jaar, met ingang van het studiejaar 2019/2020, tegemoet te komen in de loonkosten voor bbl-plekken met een investering in de scholing van werknemers. € 10,6 miljoen zal, voor een periode van vijf jaar, onderdeel uitmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment zodat werkgevers in de betreffende drie sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

Voor de bepaling van de leerbedrijven die in aanmerking zullen komen voor deze extra subsidie hanteer ik de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het overzicht van de SBI-codes is in de bijlage van deze mededeling opgenomen. Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in dit overzicht, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE SBI-CODES IN VERBAND MET DE EXTRA SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN

Horeca (branche I. Logies-, maaltijd en drankverstrekking; subbranches 55. Logiesverstrekking en 56. Eet- en drinkgelegenheden):

551

Hotels e.d.

5510

Hotels e.d.

55101

Hotel-restaurants

55102

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

552

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

5520

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

55201

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

55202

Jeugdherbergen en vakantiekampen

553

Kampeerterreinen

5530

Kampeerterreinen

559

Overige logiesverstrekking

5590

Overige logiesverstrekking

561

Restaurants, cafetaria’s e.d.

5610

Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

56101

Restaurants

56102

Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

562

Kantines en catering

5621

Eventcatering

5629

Kantines en contractcatering

563

Cafés

5630

Cafés

Recreatie (branche R. Cultuur, sport en recreatie; subbranche 93 Sport en recreatie):

932

Overige recreatie

9321

Pret- en themaparken; kermisattracties

93211

Pret- en themaparken

93212

Kermisattracties

9329

Overige ontspanning en recreatie (rest)

93291

Jachthavens

93299

Overige recreatie (rest) (geen jachthavens)

Landbouw (branche A. Landbouw, bosbouw en visserij; subbranche 01. Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht):

011

Teelt van eenjarige gewassen

0111

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

0113

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

01131

Teelt van groenten in volle grond

01132

Teelt van groenten onder glas

01133

Teelt van paddenstoelen

01134

Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen

0116

Teelt van vezelgewassen

0119

Teelt van overige eenjarige gewassen

01191

Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond

01192

Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas

01193

Teelt van voedergewassen

01199

Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)

012

Teelt van meerjarige gewassen

0121

Teelt van druiven

0124

Teelt van pit- en steenvruchten

01241

Teelt van appels en peren

01242

Teelt van steenvruchten

0125

Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten

01251

Teelt van aardbeien in de volle grond

01252

Teelt van aardbeien onder glas

01253

Teelt van houtig klein fruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)

01254

Teelt van houtig klein fruit onder glas

0127

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

0128

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

0129

Teelt van overige meerjarige gewassen

013

Teelt van sierplanten

0130

Teelt van sierplanten

01301

Teelt van bloembollen

01302

Teelt van perkplanten in de volle grond

01303

Teelt van perkplanten onder glas

01304

Teelt van potplanten onder glas

01305

Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond

01309

Teelt van overige sierplanten in de volle grond

014

Fokken houden van dieren

0141

Fokken en houden van melkvee

01411

Houden van melkvee

01412

Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij

0142

Fokken houden van runderen (geen melkvee)

01421

Houden van vleeskalveren

01422

Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven

0143

Fokken en houden van paarden en ezels

0145

Fokken en houden van schapen en geiten

01451

Fokken en houden van schapen

01452

Fokken en houden van geiten

0146

Fokken en houden van varkens

01461

Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven

01462

Vleesvarkensbedrijven

01463

Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven

0147

Fokken en houden van pluimvee

01471

Opfokken en/of houden van leghennen

01472

Opfokken en/of houden van vleeskuikens

01473

Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens

01479

Opfokken en/of houden van overig pluimvee

0149

Fokken en houden van overige dieren

01491

Fokken en houden van edelpelsdieren

01499

Fokken en houden van overige dieren (rest)

015

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

0150

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

016

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen na de oogst

0161

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

0162

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

0163

Behandeling van gewassen na de oogst

0164

Behandeling van zaden voor vermeerdering

017

Jacht

0170

Jacht

Naar boven