Verkeersmaatregelen feestweek Echtenerbrug e.o. van 8 september tot en met 14 september 2019

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190008/1940155158

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Oranjevereniging Echten-Delfstrahuizen en omstreken te Delfstrahuizen binnengekomen op 03 april 2019 om ten behoeve van het organiseren van feestweek Echtenerbrug e.o. van zondag 8 september tot en met zaterdag 14 september 2019 de locatie De Kampen 1 te Delfstrahuizen enkele verkeersmaatregelen te treffen in het centrum van Delfstrahuizen;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende weg en het parkeerterrein;

 • deze weg en het terrein binnen de bebouwde kom van Delfstrahuizen ligt en in beheer en onderhoud is bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

 • a.

  door plaatsing van borden overeenkomstig model E01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de volgende weg van vrijdag 6 september 2019 08:00 uur tot en met maandag 16 september 2019 18:00 uur een parkeerverbod voor beide zijden in stellen:

  • De Kampen (het stuk tussen de Marwei en ingang van het evenemententerrein);

 • a.

  door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van woensdag 4 september 2019 08:00 uur tot en met dinsdag 17 september 2019 18:00 uur het parkeerterrein bij de voetbalvereniging gesloten te verklaren.

Joure, 29 augustus 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven