Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 44943Vergunningen

Ontwerpbesluit verlenen opsporingsvergunning blokdeel F6c, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DGKE-W / 19079406

1. Onderwerp aanvraag

Van Oranje-Nassau Energie B.V., thans bekend als ONE-Dyas B.V. (hierna: ONE-Dyas) is per brief gedateerd 13 september 2017, ontvangen op 14 september 2017, een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen, op grond van artikel 6, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw) voor een deel het blok F6 (F6c/d), welk blok is aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is 4 jaar. De aanvraag is door de aanvrager aangevuld op 17 januari 2018 en 25 april 2019.

Naar aanleiding van de aanvraag is een uitnodiging tot het indienen van concurrerende aanvragen, voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor F6c, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 28 november 2017 (C 403/06) en in de Staatscourant van 3 januari 2018 (Staatscourant 2018, nr. 200). Binnen de termijn van dertien weken na publicatie van de aanvraag in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn geen concurrerende aanvragen ingediend.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) is ingevolge artikel 6 van de Mbw bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Samenhang met andere procedures

Op grond van het besluit van de Minister van EZ, thans Minister van EZK, met kenmerk WJZ/13120244 (Staatscourant 2013, nr. 20085) wordt afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast op de voorbereiding van een besluit inzake een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Mbw voor het opsporen van delfstoffen in het continentaal plat of onder territoriale zee.

3. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

Staatstoezicht op de mijnen (hierna: Sodm) heeft op verzoek van de Minister van EZK op 23 november 2018 advies uitgebracht (kenmerk: sodm/18295066).

TNO adviesgroep EZ (hierna: TNO) heeft op verzoek van de Minister van EZK op 10 april 2018 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 18-10.039).

EBN heeft op verzoek van de Minister van EZK op 11 oktober 2017 advies uitgebracht.

De Mijnraad is op grond van artikel 105, derde lid, Mbw om advies gevraagd en heeft per brief van 20 december 2018, advies uitgebracht (kenmerk: MIJR/18325227).

4. Publicatie kennisgeving

De kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit wordt op datum 14 augustus 2019 gepubliceerd in de Staatscourant en in de Volkskrant.

5. Ter inzage legging van het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken worden met ingang van datum 15 augustus 2019 voor 6 weken ter inzage gelegd bij het informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

8. Beschikking

Gelet op de Mbw, de aanvraag en de uitgebrachte adviezen kan verlening van de opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor het blok F6c plaatsvinden onder het stellen van de hierna genoemde beperkingen en voorschriften.

Gelet op:

De artikelen 6, 7, 7a, 9, 9a, 11, 12, 13, 14, 15, 17, en 105, derde lid, van de Mijnbouwwet, alsmede artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling.

Besluit:

Artikel 1

Aan ONE-Dyas B.V. wordt een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen verleend.

Artikel 2

De vergunning geldt voor een deel van het blok F6 (F6c/d), welk blok is aangegeven op de kaart, die als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling is gevoegd.

Opsporingsvergunning F6c/d bestaat uit twee blokdelen:

Blokdeel F6c wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G en A-G.

Blokdeel F6d wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen H-I, I-J, J-K en H-K.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

°

'

" O.L.

°

'

" N.B.

A

4

39

54,930

54

47

34,459

B

4

45

19,442

54

45

48,159

C

4

45

19,449

54

42

10,152

D

4

50

7,356

54

42

32,356

E

4

54

29,963

54

42

32,359

F

4

54

29,968

54

39

57,454

G

4

39

54,945

54

39

57,444

H

4

44

54,932

54

49

57,467

I

4

49

56,94

54

49

57,471

J

4

49

56,942

54

48

57,469

K

4

43

24,932

54

48

57,464

Artikel 3

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkprogramma dat onderdeel uitmaakt van de op 14 september 2017 ingediende en op respectievelijk 17 januari 2018 en 25 april 2019 aangevulde aanvraag.

Artikel 4

De vergunninghouder overlegt uiterlijk voor afloop van het tweede jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning een geactualiseerd werkprogramma. Het geactualiseerde werkprogramma voorziet -uiterlijk in het derde jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning- in het plaatsen van één boring binnen het gebied van blokdeel F6c/d.

Artikel 5

Indien er wijzigingen optreden in financiële draagkracht van de vergunninghouder om alle eventuele uit de desbetreffende opsporingsactiviteiten voortvloeiende aansprakelijkheden te dragen, waaronder ten minste wordt verstaan de wijzigingen in de verzekering ten aanzien van ongevallen, deelt de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk mee aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 6

Deze vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot 4 jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

Artikel 7

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond