Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan “Kom Casteren 2019”

Logo Bladel

 

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2019 het bestemmingsplan “Kom Casteren 2019” gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op bovengenoemde kern (stedelijk gebied).

Binnen dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Er is gekozen om alleen de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie vast te leggen. De regels zijn qua opzet en inhoud hetzelfde voor alle kernen en er is aangesloten bij geldende planologische regelingen, recent beleid en regelgeving.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in de toelichting, regels en verbeelding aangebracht. Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen.

 

Ter inzage

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen gedurende zes weken van 8 augustus tot en met 18 september 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC) gewijzigd. Van 8 juli tot en met 16 augustus is er geen avondopenstelling op woensdag en is het KCC geopend tot 16.00 uur. Van 22 juli tot en met 9 augustus geldt dit ook op maandag. Het gemeentehuis is tijdens de vakantieperiode geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPC2006KomCast2019-VAST.

 

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

  • -

    een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • -

    iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 18 september 2019. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 19 september 2019. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.P.A. van Dijk van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

 

Naar boven