Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 43699VerkeersbesluitenVerkeersbesluit toelaten speed pedelec op fietspaden langs provinciale erftoegangswegen buiten de bebouwde kom

Logo Groningen

 

Provincie Groningen, 6 augustus 2019

Zaaknummer: K17036

Documentnummer: 2019-068454

 

Inleiding:

 

 

Bevoegdheid:

Eind jaren negentig is de maatregel "Bromfiets op de rijbaan" ingevoerd. Deze hield in dat binnen de bebouwde kom, op wegen met een maximumsnelheid van 50 en lager, de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan werd verwezen. Tegelijk werd de maximumsnelheid voor bromfietsen op de rijbaan verhoogd naar 45 km/u. Bij de evaluatie bleek dat deze maatregel een zeer gunstig effect op de verkeersveiligheid had. Bij de verdere uitwerking van de wegencategorisering is er voor gekozen om ook buiten de bebouwde kom op erftoegangswegen met een gescheiden (brom)fietsvoorziening de bromfiets op de rijbaan te laten rijden. Dit functioneert eveneens naar tevredenheid.

Als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving heeft de speed pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken per 1 januari 2017, de juridische status van bromfiets gekregen. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de berijder van de speed pedelec op veel plaatsen, net als de bromfietsers, van de rijbaan gebruik moet maken.

We willen in navolging van de Provincie Gelderland de speed pedelec gebruiker voorzien van een keuzemogelijkheid. Of gebruik maken van de hoofdrijbaan of het naastgelegen fietspad. De provincie wil voor zover dit veilig kan en waar mogelijk dit faciliteren.

Dit besluit gaat in op de verschillen tussen de eigenschappen van de speed pedelec en de bromfiets. De overwegingen die een rol spelen bij het bepalen waar we de berijder van de speed pedelec een keuzemogelijkheid willen bieden. En welke wegvakken we daarvoor aanwijzen.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is de Gedeputeerde Staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Groningen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 •  

Belangenafweging:

De praktijk laat zien dat er belangrijke verschillen zijn tussen de speed pedelec en de bromfiets. Namelijk:

 • Verschillen in de eigenschappen van de speed pedelec en de bromfiets.

 • Snelheidsverschillen tussen speed pedelec enerzijds, en de bromfiets en het overige gemotoriseerde verkeer anderzijds.

Wij zien duidelijke verschillen tussen de speed pedelec en de reguliere bromfiets ondanks dat ze dezelfde juridische status hebben. Naast een verschil in uiterlijk, gedrag en massa verschilt ook de gereden snelheid. De gemiddelde kruissnelheid op de rijbaan van de ‘reguliere’ bromfiets binnen de kom is 40 kilometer per uur, die van de speed pedelec is 32 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom beschikken we nog niet over deze gegevens, maar het is aannemelijk dat hier een vergelijkbaar verschil in zit.

Ook varieert de gereden snelheid van een speed pedelec sterk door dat deze afhankelijk is van de situatie (zoals batterijlading, weersomstandigheden en de mate waarop de berijder van de speed pedelec mee kan/wil trappen), als ook de fysieke conditie van de berijder. Een speed pedelec verschilt wezenlijk met de 'reguliere' bromfiets.

Op een aantal wegen buiten de bebouwde kom zijn de snelheidsverschillen tussen de speed pedelec en het overige gemotoriseerde verkeer groot. Op drukke momenten zal er moeilijk ingehaald kunnen worden waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En waar de berijder van de speed pedelec zich erg kwetsbaar voelt.

De Provincie is van mening dat de berijder van de speed pedelec niet verplicht moet zijn om net als de bromfietser de rijbaan te gebruiken. De berijder van de speed pedelec komt in vergelijking met een bromfietser veel minder goed mee met het verkeer. Berijders van de speed pedelec ervaren daardoor een gevoel van onveiligheid. Daarom is gekeken waar we de berijders van de speed pedelec een alternatief kunnen bieden. Daarom zijn op grond van het bovenstaande een aantal criteria opgesteld om inzichtelijk te maken op welke wegvakken we de berijders van de speed pedelec kunnen voorzien van een keuzemogelijkheid. Of gebruik maken van de hoofdrijbaan of het naastgelegen fietspad.

Criteria:

De navolgende criteria zijn bepalend voor het kunnen aanwijzen van de wegvakken:

 • Het snelheidsverschil mag niet te groot zijn tussen de speed pedelec en het overige gemotoriseerde verkeer. Daarom beperken we ons tot wegvakken buiten de kom met een naastgelegen fietspad waar de maximum toegestane snelheid 60 km/u is. Daarbij geldt dat wegvakken buiten de kom met een gemeten snelheid (V85) boven de 65 km/u niet worden aangewezen. (15 % van de weggebruikers rijdt dan sneller dan 65 km/u). Op deze plaatsen is het snelheidsverschil tussen de speed pedelec en het overige gemotoriseerde verkeer te hoog.

 • Een verkeersintensiteit boven de 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Bij deze intensiteiten wordt het moeilijker voor het overige gemotoriseerde verkeer om de speed pedelec veilig in te halen.

 • De wegvakken moeten zijn voorzien van een naastgelegen fietspad dat (in twee richtingen) minimaal 2 meter breed is.

Door de berijder van de speed pedelec op een aantal wegen, afhankelijk van de situatie zelf te laten beoordelen wat de veiligste optie is (rijbaan of fietspad) verwachten we een positief effect op de verkeersveiligheid.

Onderzoek toont aan dat twee derde van de speed pedelec gebruikers de auto wil laten staan. Het gaat om een zeer bewuste groep gebruikers die om reden van reistijd, gezondheid, milieu en plezier voor de speed pedelec hebben gekozen.

 

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat er 7 wegvakken buiten de bebouwde kom zijn waar wij het veiliger vinden om de berijder van de speed pedelec een keuzemogelijkheid te bieden om uit te wijken naar het fietspad. Wel benadrukken we dat deze keuzevrijheid nog steeds niet de ideale oplossing is omdat ook met de speed pedelec op het fietspad net zoals bij de bromfietser risico's met zich meebrengt. Daarom gaan we de maatregelen evalueren en houden we ook de (landelijke) ontwikkelingen in de gaten en zullen hier zo nodig op inspelen.

Het gaat hierbij om de navolgende 7 buiten de kom gelegen wegvakken van de navolgende erftoegangswegen:

1. N386 Hoogezand - De Groeve (vanaf rotonde Kropswolde tot grens provincie Drenthe)

2. N966 Winschoten - Beerta (gehele weg)

3. N972 Pekela's - Winschoten (gehele weg)

4. N967 Winschoten - Finsterwolde (gehele weg)

5. N983 Aduard - afslag N982 Oldehove (gehele weg)

6. N996 Winsum - Middelstum (t/m hmp. 9,8)

7. N980 Faan - Niekerk en tussen de Kaleweg en Noordwijk

 

Overleg:

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de Politie Eenheid Noord-Nederland, DROS Infra/Verkeersadvies, die bij brief van 23 mei 2019, kenmerk 20190401000250, heeft bericht geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen.

 

Besluit

Op grond van de voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie Groningen tot het besluit gekomen om de navolgende verkeerstekens te plaatsen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen:

 • Tekening 100499-VO-BM-0002 N996.pdf;

 • Tekening 100499-VO-BM-0003 N983.pdf;

 • Tekening 100499-VO-BM-0004 N980.pdf;

 • Tekening 100499-VO-BM-0005 N972.pdf;

 • Tekening 100499-VO-BM-0006 N967.pdf;

 • Tekening 100499-VO-BM-0007 N966.pdf;

 • Tekening 100499-VO-BM-0008 N386.pdf.

 

 • Namelijk het onderbord met de tekst 'speed pedelec toegestaan' onder het verkeersbord G11 (verplicht fietspad).

De verkeerstekens worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van het Uitvoeringsbesluit BABW / RVV 1990.

 

 

Openbare bekendmakingen

 

Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (zie https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_rubriek/verkeersbesluiten) en in de huis-aan-huisblad van de betreffende gemeenten. Het besluit en de bekendmaking zijn ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.

 

 

 

 

Groningen, 6 augustus 2019.

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:

R. Bosma

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure "Bezwaar maken tegen een besluit", die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl).

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.