Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid onder a sub ii en derde lid en 1.4 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek.

Artikel 1. Begripsbepalingen

deelnemende Manifestgroeppartijen:

CAK, UWV, CBR, CJIB, DUO, Belastingdienst, SVB en CIZ;

het Algemeen Bestuurscollege:

het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 13.3, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

KB:

Koninklijke Bibliotheek;

lokale bibliotheek:

lokale bibliotheek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

POI:

provinciale ondersteuningsinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

programma de Bibliotheek en basisvaardigheden:

Programma Basisvaardigheden 2019–2021 zoals vastgesteld op 27 november 2018 door de directie van de Koninklijke Bibliotheek;

project Digitale Inclusie:

het project ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’ waarvan het projectvoorstel op 14 januari 2019 door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld;

SPN:

Stichting Samenwerkende POI’s Nederland.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

In het kader van de activiteit het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen door educatie, informatie en reflectie subsidieert het Algemeen Bestuurscollege ten behoeve van de uitvoering van het project Digitale Inclusie de volgende activiteiten:

Voor lokale bibliotheken:

 • a. het intensiveren van het bestaande aanbod van gratis digivaardigheidscursussen voor burgers, waaronder in ieder geval de cursussen digitale basisvaardigheden en omgaan met de digitale overheid; en

 • b. het inrichten en in bedrijf nemen van informatiepunten over digitale overheidsdienstverlening van in ieder geval de deelnemende Manifestgroeppartijen.

Voor SPN als vertegenwoordiger van de POI’s:

 • c. het ondersteunen van deskundigheidsbevordering ten behoeve van lokale bibliotheken;

 • d. het bijdragen aan kennisdeling inzake het project Digitale Inclusie, waaronder kennisdeling tijdens provinciale, landelijke en regionale bijeenkomsten;

 • e. het ondersteunen van lokale netwerkvorming van bibliotheken;

 • f. het volgen van de landelijke ontwikkelingen en het informeren van de lokale bibliotheken hierover;

 • g. het monitoren en controleren van de voortgang bij de lokale bibliotheken en het daarover halfjaarlijks en zodra zich knelpunten voordoen, rapporteren aan de KB en

 • h. ervoor zorgdragen dat het aanbod van de producten, diensten en activiteiten van lokale bibliotheken in de daartoe bestemde database actueel en volledig is.

Artikel 3. Verlening meerjarige subsidie onder begrotingsvoorbehoud

Een subsidie wordt verleend voor de periode van 2019 tot en met 2021 onder het voorbehoud dat in de begrotingen van de KB voor 2020 en 2021 voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld om de subsidie te kunnen verlenen.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a en b, bedraagt per inwoner in het werkgebied van de aanvrager:

  • a. voor het jaar 2019, € 0,03;

  • b. voor het jaar 2020, € 0,05; en

  • c. voor het jaar 2021, € 0,08.

 • 2. Het subsidiebedrag dat voor de jaren 2019, 2020 en 2021 maximaal beschikbaar is voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder c tot en met h, is respectievelijk € 100.000,–, € 200.000,– en € 200.000,–

Artikel 5. Subsidieontvangers

 • 1. Voor het uitvoeren van de activiteiten, als bedoeld in artikel 2, onder a en b, wordt uitsluitend projectsubsidie verstrekt aan lokale bibliotheken die:

  • a. aantoonbare kennis en kunde hebben op het gebied van bibliotheekdienstverlening met betrekking tot basisvaardigheden voor kwetsbare doelgroepen;

  • b. het bestaande aanbod intensiveren van de gratis digivaardigheidscursussen als bedoeld in artikel 2, onder a;

  • c. informatiepunten als bedoeld in artikel 2, onder b, inrichten en uiterlijk 1 september 2021 in bedrijf nemen; en

  • d. reeds gebruik maken van de database zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid onder e.

 • 2. Voor het uitvoeren van de activiteiten, als bedoeld in artikel 2, onder c tot en met h, wordt uitsluitend projectsubsidie verstrekt aan SPN.

 • 3. Een POI of lokale bibliotheek kan een aanvraag tot subsidieverlening namens één of meer lokale bibliotheken indienen. De betreffende lokale bibliotheken blijven zelf subsidieontvangers.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. De aanvrager dient uiterlijk 11 oktober 2019 een aanvraag tot subsidieverlening in. Hiertoe stelt de KB een aanvraagformulier beschikbaar voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a en b en voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder c tot en met h.

 • 2. Een POI of lokale bibliotheek die een aanvraag tot subsidieverlening namens één of meer bibliotheken tegelijk indient, verstrekt hiertoe ondertekende machtigingen en verstrekt per bibliotheek de gevraagde gegevens.

 • 3. In het aanvraagformulier vermeldt de lokale bibliotheek ten minste de volgende gegevens:

  • a. hoeveel inwoners de aanvrager in het werkgebied heeft op peildatum 1 januari 2019;

  • b. wat het aantal inwoners is dat de aanvrager beoogt te bereiken met de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a en b;

  • c. of en hoe de aanvrager aan alle voorwaarden, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, voldoet.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Het Algemeen Bestuurscollege weigert een subsidie indien:

 • a. een aanvraag van een lokale bibliotheek niet betrekking heeft op zowel de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a, als op de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder b;

 • b. indien de omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar haar oordeel te beperkt is, gelet op het aantal inwoners in het werkgebied van de aanvrager.

 • c. een aanvraag van SPN niet betrekking heeft op alle activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder c tot en met h.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Onverminderd de verplichtingen in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 is een subsidie ontvangende lokale bibliotheek verplicht:

  • a. direct na de subsidieverlening te starten met de intensivering van de digivaardigheidscursussen, als bedoeld in artikel 2, onder a;

  • b. uiterlijk op 1 september 2021 de informatiepunten, als bedoeld in artikel 2, onder b, in bedrijf te hebben.

  • c. deel te nemen aan het door de KB samen met de deelnemende Manifestgroeppartijen en SPN ontwikkelde programma voor deskundigheidsbevordering van bibliotheekmedewerkers dat in het kader van het project Digitale Inclusie plaatsvindt;

  • d. de herkomst van de doorverwijzingen van burgers naar digivaardigheidscursussen te registreren zodanig dat deze doorverwijzingen zijn te herleiden naar de verschillende deelnemende Manifestgroeppartijen;

  • e. het eigen dienstverleningsaanbod in het kader van het project Digitale Inclusie en op het brede gebied van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden – zowel digitale vaardigheden als de domeinen taal, werk en inkomen, gezondheid en financieel-juridisch – in te voeren en actueel te houden in de daartoe bestemde database;

  • f. bekendheid te geven aan de aanwezige Digitale Inclusie-dienstverlening onder de inwoners in het werkgebied van de subsidieontvanger met behulp van het landelijke voorlichtings- en promotiemateriaal; en

  • g. jaarlijks de Digitale Inclusie-module van het Bibliotheek Onderzoeksplatform in te vullen.

 • 2. Onverminderd de verplichtingen in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019, is SPN verplicht de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder c tot en met h, direct na de subsidieverlening te starten.

Artikel 9. Aanvraag tot vaststelling

Een subsidieontvanger is verplicht binnen 8 tot 13 weken na afloop van de subsidieperiode op 31 december 2021 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen met een verantwoording van de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 5 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven de Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek van toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuurscollege d.d. 16 juli 2019

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.J. Joustra

Naar boven