Verkeersmaatregelen Friese ballonfeesten van 17 juli tot en met 21 juli 2019 te Joure

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190035/1940161269

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Friese Ballonfeesten te Joure binnengekomen op 08 mei 2019 om ten behoeve van het organiseren van de Friese ballonfeesten van woensdag 17 juli tot en met zondag 21 juli 2019 op de Nutsbaan (incl. verkeersbesluit) enkele wegen in het centrum van Joure af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • dat tijdens de jaarlijkse Friese Ballonfeesten in Joure de verkeersintensiteiten erg hoog zijn;

 • dat het derhalve, gelet op de verkeersveiligheid en de waarborging van doorstroming verkeer, wenselijk is tijdens vorengenoemde festiviteiten verkeersmaatregelen te treffen op een aantal wegen rond de Nutsbaan in Joure;

 • dat de betreffende wegen binnen de bebouwde kom van Joure liggen, met uitzondering van een gedeelte van de Omkromte en It Súd (Broek-Zuid), en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 • gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en op het raadsbesluit van 29 maart 1995, nummer 42 (delegatiebesluit);

   

besluiten:

voor de periode gedurende de Friese Ballonfeesten (woensdag 17 juli 2019 tot en met zondag 21 juli 2019)

 • a

  door plaatsing van borden overeenkomstig model E01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen voor de volgende wegen:

  • 1

   Uilke Boonstralaan (beide zijden): het gedeelte tussen Harddraversweg en Pastorielaan;

  • 2

   Blaauwhoflaan (beide zijden): het gedeelte tussen Pastorielaan en Uilke Boonstralaan;

  • 3

   Appelhoflaan (beide zijden);

  • 4

   Waling Dijkstrastraat en Dr. G.A. Wumkesstraat, beide alleen zuidzijde;

  • 5

   Ds. S. Huismansstraat, alleen noordwestzijde;

  • 6

   Harddraversweg (beide zijden); het gedeelte tussen Sewei en Kerkstraat;

Omkromte (beide zijden),

1It Súd (beide zijden).

Joure, 9 juli 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven