Verkeersbesluit Sterkste man van Súdwest Fryslân

Logo De Fryske Marren

behorende bij evenementenvergunning EV 20190110/1940173243

Verkeersmaatregelen Sterkste man van Súdwest Fryslân op 19 juli 2019 op het evenemententerrein

Kenmerk: EV 20190110/1940173243

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Grand Café De Nostalgie te Oudemirdum binnengekomen op 08 juni 2019 om ten behoeve van het organiseren van de Sterkste man van Súdwest Fryslân op vrijdag 19 juli 2019 op het evenemententerrein enkele wegen in het centrum van Oudemirdum af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

  • er een tent wordt geplaatst;

  • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

  • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

  • deze wegen binnen de bebouwde kom van Oudemirdum liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

  • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluit:

op 19 juli 2019 van 08:00 uur tot 00:00 uur de volgende (gedeelten van) straat door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

•De Brink

Joure, 4 juli 2017

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven