Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 38506Besluiten van algemene strekking

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019, nr 8325590, tot intrekking van de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs en tot wijziging van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11.5 van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

ARTIKEL I INTREKKING VAN DE BELEIDSREGEL MEENEEMBARE STUDIEFINANCIERING HOGER ONDERWIJS

De Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs wordt ingetrokken.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGEL UITZONDERING VERBLIJFSVEREISTE STUDENTEN OP GROND VAN ARTIKEL 11.5 WET STUDIEFINANCIERING 2000

De Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

BSF 2000:

Besluit studiefinanciering 2000;

WSF 2000:

Wet studiefinanciering 2000.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, WSF 2000’ vervangen door ‘artikel 5a, eerste lid, onderdeel a, BSF 2000’.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Deze beleidsregel treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering (Stb. 2019, 20) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Algemene toelichting

1. Algemeen

Studenten in het hoger onderwijs hebben de mogelijkheid met Nederlandse studiefinanciering aan een buitenlandse opleiding te studeren. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘meeneembare studiefinanciering’. Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn de wettelijke voorwaarden in de Wet studiefinanciering 2000 (hierna: WSF 2000) aangepast.1 In het Besluit studiefinanciering 2000 (hierna: BSF 2000) wordt het wettelijk criterium verder uitgewerkt.2 Tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en het wijzigingsbesluit werden aanvragen van studenten op grond van de hardheidsclausule3 getoetst aan de criteria zoals opgenomen in de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs.4 Deze beleidsregel kan met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en het wijzigingsbesluit worden ingetrokken. Tevens dient een verwijzing die is opgenomen in de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten te worden aangepast.

2. Gevolgen voor de regeldruk

De wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk, nu de wijziging geen verandering aanbrengt in de informatieverplichting van de studerende.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Tot de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering (hierna: het wetsvoorstel) en het Besluit tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs (hierna: het wijzigingsbesluit) werden aanvragen van studenten die gebruik hebben gemaakt van het vrij verkeer bedoeld in artikel 21 VWEU op grond van de hardheidsclausule getoetst aan de criteria zoals opgenomen in de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs.5 Deze beleidsregel wordt met onderhavig artikel ingetrokken.

Artikel II

Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en het wijzigingsbesluit is het onderdeel als bedoeld in artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, van de WSF 2000 (oud) geen onderdeel meer van de wet, maar komt dit aspect terug in het BSF 2000 (artikel 5a, eerste lid, onderdeel a, BSF 2000). De verwijzing zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid, van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 wet studiefinanciering 2000 dient derhalve te worden aangepast.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering.

X Noot
2

Besluit tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs.

X Noot
3

Artikel 11.5 van de Wet studiefinanciering 2000.