Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2019, 35967Besluiten van algemene strekking

Besluit wijziging Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2019

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2019 (Staatscourant van 28 juni 2019, nummer 35967) wordt als volgt gewijzigd:

In de Bijlage bij het Besluit wordt het na het normbedrag E17-A1 Reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein, de volgende regel ingevoegd: E17-A2 Vergoeding reiskosten geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW). In de kolom ‘Normbedrag als de Voorziening is toegekend vóór 01-07-2019 tot aan einde overgangstermijn’ wordt daarbij ‘nvt’ gevoegd en in de kolom ‘Normbedrag geldend op en na 01-07-2019’ € 0,60.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting en de aangepaste bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 6 augustus 2019

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Bij de toekenning van voorzieningen zijn normbedragen van toepassing die UWV heeft opgenomen in het Besluit normbedragen voorzieningen UWV 2019. De bijlage bij dit besluit bevat het overzicht van deze normbedragen. Het overzicht met de normbedragen bevat de normbedragen voor de intermediaire activiteiten in het werk- onderwijs- en leefdomein en de vervoers- en de computervoorzieningen in zowel het werk- als onderwijsdomein. Tevens bevat het de normbedragen voor de persoonlijke ondersteuning/Jobcoach en interne Jobcoach, die ter ondersteuning van de persoon in een dienstbetrekking kan worden ingezet ter compensatie van de structurele functionele beperkingen. Om het overzicht te completeren bevat de bijlage ook het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde bedrag met betrekking tot zelfstandige arbeid (code Z 4 Starterskrediet) en het door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde normbedrag Uurvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (code E 17-II). Zo ontstaat een compleet overzicht van alle normbedragen op het gebied van voorzieningen. Abusievelijk ontbreekt in de bijlage het door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde normbedrag voor de Vergoeding reiskosten voor een geregistreerde tolk in het leefdomein. Zie hiervoor artikel 3 f van het Uitvoeringsregeling WMO 2015. Dit normbedrag is alsnog in de bijlage opgenomen onder code E -17 A2. Het normbedrag bedraagt € 0,60 per kilometer.

Amsterdam, 6 augustus 2019

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

GERECTIFICEERDE BIJLAGE NORMBEDRAGEN VOORZIENINGEN 01 JULI 2019

   

Normbedrag als de Voorziening is toegekend vóór 01-07-2019 tot aan einde overgangstermijn

Normbedrag geldend op en na 01-07-2019

B11

Drempelbedrag (excl. BTW)

nvt

€ 139,66

C18-II

Normbedrag referentieauto (incl. BTW)

nvt

€ 4.976,10

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten

nvt

€ 52,82

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting

€ 34,00

€ 46,20

C20-I

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

nvt

€ 39.150,95

C20-III

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

nvt

€ 58.726,42

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

nvt

€ 0,13

C25-I

Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto

nvt

€ 0,35

C25-V

Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus

€ 0,61

€ 0,49

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I

€ 0,14

€ 0,17

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

nvt

€ 0,35

C27

Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer

nvt

€ 225,00

C31

Taxikostenvergoeding leefdomein

nvt

€ 5.547,05

C32

Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking

nvt

€ 2.773,52

C33

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein

nvt

€ 7.080,35

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein

nvt

€ 2.773,52

C71

Vergoeding reiskosten voor een begeleider

nvt

€ 1.370,60

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 54,94

E17-II

Uurvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 56,44

E17-III

Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 21,50

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 0,69

E17-A2

Vergoeding reiskosten geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 0,60

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 0,32

G22-I

Vergoeding computer (bedrag incl. BTW)

nvt

€ 804,72

I12

Normbedrag voor verstrekking in bruikleen (Contractuele uitzonderingen zijn mogelijk)

nvt

€ 2.890,41

Q1

Uurvergoeding voor Persoonlijke ondersteuning/Jobcoaching (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 87,75

Q2

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching

   
 

begeleidingsregime jaar 1 licht

nvt

€ 2.785,56

 

begeleidingsregime jaar 1 midden

nvt

€ 4.745,77

 

begeleidingsregime jaar 1 intensief

nvt

€ 7.015,49

 

begeleidingsregime jaar 2 licht

nvt

€ 1.444,37

 

begeleidingsregime jaar 2 midden

€ 2.700,00

€ 2.372,89

 

begeleidingsregime jaar 2 intensief

€ 4.500,00

€ 3.507,75

 

begeleidingsregime jaar 3 licht

nvt

€ 1.444,37

 

begeleidingsregime jaar 3 midden

nvt

€ 1.444,37

 

begeleidingsregime jaar 3 intensief

nvt

€ 2.785,56

 

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching voor een proefplaatsing

   
 

begeleidingsregime licht

nvt

€ 515,85

 

begeleidingsregime midden

nvt

€ 619,01

 

begeleidingsregime intensief

nvt

€ 825,35

Z1

Inkomensgrens voor startende zelfstandige

nvt

€ 87.466,71

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen voor en na de start (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 3.936,00

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW)

nvt

€ 3.061,33

Z4

Starterskrediet

nvt

€ 36.762,00