Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 35320Besluiten van algemene strekking

Besluit van 1 juni 2019, IENW/BSK-2019/138719 tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, de raden van de gemeente Amstelveen en Haarlemmermeer en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haarlemmermeer en Nieuwkoop;

Gelet op artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol;

BESLUITEN:

Artikel 1

De Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2020.

Artikel 2

Het Algemeen Bestuur stelt een liquidatieplan vast.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, R.F. Demoet

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

Raad van de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haarlemmermeer en Nieuwkoop

TOELICHTING

De Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (Stcrt. 1998, 223, laatstelijk gewijzigd op 20 juni 2018 (Stcrt. 2018, 31798)) heeft tot doel een duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling van verzoeken om schadevergoeding wegens de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol, zoals vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving. Daartoe voorziet de Gemeenschappelijke Regeling in de oprichting van een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd het Schadeschap Luchthaven Schiphol.

Gelet op het geringe aantal lopende zaken dat het Schadeschap thans nog in behandeling heeft en mede gelet op het feit dat de verjaringstermijn voor het indienen van nieuwe aanvragen ten aanzien van de thans vigerende schadeveroorzakende besluiten is verstreken, hebben de deelnemers op voorstel van het Algemeen Bestuur met toepassing van artikel 27 Gemeenschappelijke Regeling op 1 juni 2019 het besluit genomen om het Schadeschap op te heffen. De opheffing gaat in op 1 juni 2020, een jaar nadat het opheffingsbesluit is vastgesteld.

Het Schadeschap blijft tot 1 juni 2020 bevoegd om de voor 1 juli 2018 ingediende aanvragen voor schadeverzoeken af te handelen. Aangezien nog slechts enkele aanvragen in behandeling zijn, is besloten tot opheffing van het Schadeschap en zal door het Algemeen Bestuur een liquidatieplan worden opgesteld.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, R.F. Demoet

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

Raad van de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haarlemmermeer en Nieuwkoop