Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2019, 35089Overig

Rectificatie call for proposals “Comeniusprogramma Leadership Fellows 2020”, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Op 26/06/2019 is in de Staatscourant, nr. 35089, de call for proposals Comeniusprogramma Leadership Fellows 2020, gepubliceerd.

Deze publicatie bevat 2 tekstuele fouten:

 • a. In paragraaf 3.1 (‘Wie kan aanvragen’) onder het kopje “Voorwaarden bij het indienen van aanvragen in het Comeniusprogramma” is abusievelijk de tekst

  “Per instelling kan één Leadership Fellow-aanvraag worden ingediend. Het College van Bestuur onderschrijft het voorstel met een inhoudelijke aanbeveling en de verklaring dat de projectleider en het projectteam bij toekenning voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.”

  niet opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Voorwaarden bij het indienen van aanvragen in het Comeniusprogramma

  Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland (artikel 1.8 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).8

  Per instelling kan één Leadership Fellow-aanvraag worden ingediend. Het College van Bestuur onderschrijft het voorstel met een inhoudelijke aanbeveling en de verklaring dat de projectleider en het projectteam bij toekenning voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.

  Een aanvrager treedt op als projectleider, en kan in zijn aanvraag een team van collega’s, adviseurs en studenten opgeven (“projectleden”).9

  • Een aanvrager kan per jaar voor slechts een van de drie beurzen in het Comeniusprogramma (Teaching, Senior en Leadership Fellows) indienen;

  • Een Comenius Fellow die eerder een Comeniusbeurs toegekend heeft gekregen, kan binnen het programma ‘klimmen’, maar kan niet nogmaals een aanvraag indienen voor dezelfde beurs, of voor een beurs op een ‘lagere trede’. De aanvraag voor een beurs in de volgende trede mag worden ingediend in het laatste jaar van het lopende Comeniusproject, zodat projecten in looptijd op elkaar aansluiten; deze mogen echter niet overlappen10;

  • Bij toekenning wordt alleen de aanvrager – en dus niet de rest van het team – tot Comenius Fellow benoemd en treedt hij of zij toe tot het ComeniusNetwerk (zie o.a. paragraaf 3.5 ‘Na toekenning’).

  De aanvrager dient de vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag via ISAAC in en ontvangt tijdens de beoordelingsprocedure alle berichten van het NRO en OCW. Na toekenning is de aanvrager het aanspreekpunt voor het NRO en OCW.”

 • b. In paragraaf 4.2.2 (‘Beoordelingscriteria’) onder het kopje “Onderwijservaring en -visie van de aanvrager (25%)” is abusievelijk de tekst “Past de aanvrager, gezien zijn/haar onderwijservaring en huidige positie aan de onderwijsinstelling bij het profiel van de Leadership Fellow, zoals omschreven in de paragrafen 1.1 en 3.1?” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  4. Onderwijservaring en -visie van de aanvrager (25%)

  • a. Past de aanvrager, gezien zijn/haar onderwijservaring en huidige positie aan de onderwijsinstelling bij het profiel van de Leadership Fellow, zoals omschreven in de paragrafen 2.2 en 3.1? Zijn deze ervaring en positie passend bij het project zoals omschreven in de aanvraag?

  • b. Blijkt uit het professional statement van de aanvrager visie op onderwijs en onderwijskundig leiderschap, de wijze waarop hij/zij dit in de onderwijspraktijk toepast en de wijze waarop het voorgestelde project hierbij aansluit? Besteedt de aanvrager aandacht aan de bijdrage die de Comeniusbeurs en het lidmaatschap van het ComeniusNetwerk kan geven aan de onderwijscarrière van de aanvrager?


X Noot
8

Om een spreiding van de Comenius Leadership Fellows over het land te bevorderen, zijn instellingen waar in 2019 een Leadership Fellow-beurs toegekend is, uitgesloten van deelname in de ronde 2020. (Let op! Dit geldt dus niet voor instellingen die uit de ronde 2018 een Leadership Fellow-beurs ontvingen.)

X Noot
9

Het is niet (meer) mogelijk een “mede-aanvrager” te registreren in ISAAC: alle leden van het projectteam kunnen in het aanvraagformulier genoemd worden.

X Noot
10

Een aanvrager die in de ronde 2018 of 2019 onsuccesvol een uitgewerkte aanvraag voor een beurs in het Comeniusprogramma heeft ingediend, kan in de ronde 2020 opnieuw indienen. Vanaf 2020 geldt echter dat het maximum aantal uitgewerkte aanvragen in dezelfde trede in het Comeniusprogramma gesteld wordt op twee aanvragen in achtereenvolgende jaren.