Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 34667Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 juni 2019, nr. WJZ/19138916, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen en Groningen in verband met de versterking van de gebouwen in batch 1.588

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, onderdelen a en b, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Economische Zaken en Klimaat;

gemeenten:

gemeenten Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen en Groningen;

batch 1.588:

door de Nationaal Coördinator Groningen benoemde batch van 1.588 woningen in de gemeenten waarvoor versterkingsadviezen zijn opgesteld.

Artikel 2 Specifieke uitkering

 • 1. De minister verleent een eenmalige specifieke uitkering aan de gemeenten voor de aanloopkosten van de eerste te versterken gebouwen in batch 1.588.

 • 2. De specifieke uitkering bedraagt per gemeente:

  • a. gemeente Appingedam 44 miljoen;

  • b. gemeente Delfzijl 28 miljoen;

  • c. gemeente Midden-Groningen 5 miljoen;

  • d. gemeente Groningen 7 miljoen.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. De gemeenten besteden de specifieke uitkering uitsluitend aan:

  • a. voorbereidende werkzaamheden voor de versterking van de gebouwen in batch 1.588;

  • b. het verstrekken van subsidies voor de versterking van de gebouwen in batch 1.588.

 • 2. De gemeenten nemen de artikelen 107 tot en met 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie in acht bij de besteding van de specifieke uitkering.

Artikel 4 Voorschot

Op 15 juni 2019 wordt aan de gemeenten een voorschot betaald van 100% van de specifieke uitkering.

Artikel 5 Verantwoording

De gemeenten leggen verantwoording af over de besteding van de specifieke uitkering op de wijze bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 6 Vaststelling

De minister stelt een uitkering overeenkomstig de verlening vast, tenzij

 • a. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, of

 • b. de gemeente niet heeft voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 3.

Artikel 7 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde uitkeringsbedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd, voorzover na de dag waarop de beschikking waarbij de uitkering wordt vastgesteld is bekendgemaakt, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Inleiding

Door middel van deze regeling verstrekt de Minister van Economische Zaken en Klimaat (minister) een eenmalige specifieke uitkering aan vier gemeenten in Groningen voor de versterking van huizen in batch 1.588. De specifieke uitkering is onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Batch 1.588 (Stcr. 2019, 18984). Door middel van deze specifieke uitkering kunnen de betrokken gemeenten direct starten met de voorbereiding van de versterking en de eerste budgetten ter beschikking stellen aan de betrokken woningbouwcorporaties en eigenaren.

De verleende specifieke uitkering van 84 miljoen is onderdeel van het totale budget voor de versterking van batch 1.588 van 420 miljoen. De rest van het budget wordt via een meerjarige regeling in het komende jaar ter beschikking gesteld aan de gemeenten.

Deze specifieke uitkering is uitgewerkt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De specifieke uitkering regelt de verlening van het geld van de minister aan de gemeenten. De verlening van het geld van de gemeenten aan de eigenaren van de gebouwen wordt in een gemeentelijke verordening geregeld en is geen onderdeel van deze specifieke uitkering.

2. Batch 1.588

Batch 1.588 is een groep van 1588 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. Deze woningen waren al in een ver gevorderd stadium van de versterking op het moment dat het kabinet heeft besloten om de gaswinning te beëindigen. Op basis van het verwachte dreigingsniveau bij voortdurende hoge gaswinning zouden deze gebouwen gesloopt en opnieuw gebouwd moeten worden.

In de zomer van 2018 heeft de minister in samenspraak met de gemeenten besloten dat deze gebouwen, ondanks het dalende dreigingsniveau, alsnog worden vervangen door nieuwbouw. De reden hiervoor was dat het onzeker was hoe het dalende dreigingsniveau voor deze gebouwen zou doorwerken. Een herbeoordeling van deze gebouwen is onwenselijk, gelet op de fase waarin de gebouwen verkeerden.

In het Convenant Batch 1.588 is afgesproken dat het budget voor de versterking aan de betrokken gemeenten ter beschikking wordt gesteld. De gemeenten stellen dit vervolgens ter beschikking aan de eigenaren van de gebouwen. Ongeveer een derde van de woningen is in eigendom van een particulieren. De rest is eigendom van woningbouwcorporaties.

3. Noodzaak specifieke uitkering

De versterking van batch 1.588 is een verantwoordelijkheid van de minister. De gemeenten hebben echter de voorkeur uitgesproken om de uitvoering van de versterking aan te sturen. Daarom wordt het beschikbare budget van de minister aan de gemeenten ter beschikking gesteld.

Het budget dat in deze specifieke uitkering wordt verleend is bedoeld voor de voorbereiding- en planfase van de versterking van batch 1.588. Dit zijn eenmalige kosten. De kosten voor de daadwerkelijke versterkingswerkzaamheden worden in een periode van enkele jaren ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt een aparte regeling voorbereid, met een looptijd van enkele jaren.

4. Hoogte van de eenmalige specifieke uitkering

Doormiddel van deze specifieke uitkering wordt 84 miljoen verleend aan de betrokken gemeenten. Dit bedrag wordt verdeeld over de gemeenten naar rato van het aandeel gebouwen in batch 1.588.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes