Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2019, 33738Overig

Bekendmaking wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Haringvliet, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend dat het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Haringvliet van 28 april 2015 (PDN/2015-109; Stcrt. 2015, 11211) is gewijzigd.

Het wijzigingsbesluit is genomen op grond van artikel 2.1, zevende lid van de Wet natuurbescherming.

Aan dit wijzigingsbesluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Tijdens deze procedure heeft het ontwerpwijzigingsbesluit ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen.

Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zal dit besluit, wat betreft de kadastrale registratie, als beperking worden ingeschreven.

Inhoud wijzigingsbesluit

Tegen het besluit van 28 april 2015 is beroep aangetekend, hetgeen heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 februari 2018 (zaaknummer 201504578/2/R2). Daarbij is het besluit vernietigd voor zover de Leenheerenpolder niet was opgenomen binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet. De Afdeling heeft in deze zaak prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Dit verklaart de lange duur van de procedure. Als gevolg van de gedeeltelijke vernietiging van het aanwijzingsbesluit van 28 april 2015 diende een nieuw besluit te worden genomen over de begrenzing van het gebied. Dit besluit voorziet daarin. Bij het trekken van de Natura 2000-grens rond de Leenheerenpolder is rekening gehouden met de gewijzigde plannen voor natuurontwikkeling. Van de Leenheerenpolder wordt een kleiner oppervlak aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarom worden aanvullend op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak toegevoegd: de Spuigors van Staatsbosbeheer bij Polder Nieuw Schuddebeurs en een deel van het Spui. Door de grenswijziging kan het in te richten intergetijdengebied bijdragen aan enkele van de Habitatrichtlijn -en Vogelrichtlijndoelen waarvoor Haringvliet is aangewezen. Er worden geen nieuwe instandhoudingsdoelen toegevoegd. Tevens zijn de doelstellingen van beschermde natuurmonumenten in de nota van toelichting en op de kaarten van het besluit verwijderd in verband met het inwerking treden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017, en wordt een toelichting op de algemene exclaveringsformule in paragraaf 3.4 van de Nota van toelichting toegevoegd.

De exacte inhoud van de wijzigingen staat beschreven in de Nota van toelichting van het wijzigingsbesluit.

Mogelijkheid tot beroep instellen

De beschermde natuurmonumenten zijn van rechtswege vervallen op grond van artikel 9.1, tweede lid van de Wet natuurbescherming. Op grond van artikel 9.1, derde lid van de Wet natuurbescherming kan geen beroep worden ingesteld tegen het vervallen van de instandhoudingsdoelen van beschermde natuurmonumenten. Tegen de overige onderdelen van het wijzigingsbesluit staat wel beroep open.

Wie mag beroep instellen?

Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het ontwerpwijzigingsbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de rechtbank. Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerpwijzigingsbesluit naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, vanaf de dag na die waarop het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd.

Hoe kunt u beroep instellen?

De beroepstermijn start op 20 juni 2019 en duurt tot en met 31 juli 2019. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar de rechtbank van het arrondissement waar de gemeente waar u woont, onder valt. Indien u niet in Nederland woont kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Haag. Zie voor de onderverdeling van gemeenten, over de verschillende rechtbanken (arrondissementen): www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken.

U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit, en uw handtekening. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsbesluit niet. De behandeling van het beroep verloopt verder via de rechtbank.

Waar en hoe kunt u het wijzigingsbesluit inzien?

Tijdens de periode van terinzagelegging van 19 juni tot en met 30 juli 2019 kunt u het wijzigingsbesluit digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den Haag. Houd u daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42 (lokaal tarief).