Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2019, 33255Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.3970-8, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 december 2017, nr. MINBUZA-2017.7963 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede wijziging Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018-2021)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 3.1 tot en met 3.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 december 2017, nr. MINBUZA-2017.7963 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018-2021)1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 59.600.000 miljoen’ vervangen door ‘€ 68.850.000 miljoen’.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 43.300.000 miljoen’ vervangen door ‘€ 50.050.000 miljoen’.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 13.300.000 miljoen’ vervangen door ‘€ 15.800.000 miljoen’.

B

De bijlage bij het besluit wordt als volgt gewijzigd:

1. In paragraaf 3.1.1 Subsidiabele activiteiten 3xN 2018-2021 (thema en werkwijze), subparagraaf 2). Acute noodhulp, wordt de eerste zin vervangen door: Voor activiteiten onder het loket acute noodhulp komt jaarlijks niet meer dan één aanvraag van een lid van de Dutch Relief Alliance voor subsidie in aanmerking.

2. In paragraaf 3.1.1 Subsidiabele activiteiten 3xN 2018-2021 (thema en werkwijze), subparagraaf 3). Innovatieve activiteiten, wordt de eerste zin vervangen door: Voor activiteiten onder het loket innovatie en hervorming van de humanitaire-hulpverleningssector komt jaarlijks niet meer dan één aanvraag van een lid van de Dutch Relief Alliance voor subsidie in aanmerking.

3. In paragraaf 3.1.3 Voor wie is 3xN bedoeld? wordt de vierde bullet vervangen door:

  • lid van de Dutch Relief Alliance (dit lidmaatschap staat open voor organisaties die tenminste aan bovenstaande vereisten voldoen).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs