Kennisgeving van het besluit naar aanleiding van een verzoek tot ontheffing van het Besluit tot algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas, Rijkswaterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt op grond van artikel 15.38, eerste lid, van de Wet milieubeheer bekend dat zij op 7 juni 2019 heeft besloten geen ontheffing te verlenen van de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst inzake een afvalbeheersbijdrage voor vlakglas op de verzoeken van:

Grobbee Schilderwerken B.V.;

Aarnink-Bouw B.V.;

Gevel Design Beek B.V.;

Vos Kunststofkozijnen V.O.F.;

Hebo Kozijnen B.V.;

Lansink B.V.;

Weneko Kunststoffen B.V.;

Ploeg Kozijnen B.V.;

Alpa Totaal B.V.;

Wijnsma Kozijnen B.V.;

Geerdink Bouwmaterialen B.V.;

Timmerfabriek Suselbeek B.V.; en

Weekamp Deuren B.V.

Op 11 juli 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan ineen aantal beroepszaken met betrekking tot besluiten tot ontheffing van de algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas (avv vlakglas) en de betrokken besluiten tot ontheffing vernietigd (ECLI: NL: RVS:2018:2336).

Als gevolg van de vernietiging van de ontheffingen zijn de betrokken aanvragen en reeds ter inzage gelegde ontwerpbesluiten tot ontheffing opnieuw beoordeeld.

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 17 juni 2019 tot en met 22 juli 2019 ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht.

U dient vooraf echter wel een afspraak te maken (tel: 088 79 77 102, optie 3).

U kunt tijdens de hierboven genoemde termijn tegen dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u:

  • zienswijzen hebt ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbesluit; of

  • bedenkingen hebt tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. In dat geval treedt het besluit pas in werking zodra op dit verzoek is beslist.

Naar boven