Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren en Vergunningparkeren Gemeente Oss 2019

Logo Oss

Besluit tot aanwijzing van plaatsen met betaald parkeren en/of vergunningparkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur in de stad Oss.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

Gelet op:

 • -

  Artikel 225 van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 2 van de Parkeerverordening Oss 1994;

 • -

  Artikel 2 en 8 van de vigerende Verordening Parkeerbelasting Oss.

 • -

  Het raadsbesluit van 23 april 2015 tot aanmerken algemeen belang Parkeergarages

Besluit:

Artikel 1 . Aanhef

Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren en Vergunningparkeren Gemeente Oss 2019” en de bij dit besluit behorende bijlage 1 (tijden en stratentabel) en 2 (kaart tariefgebieden) d.d. 25 februari 2019 versie A;

Artikel 2 . Aanwijzen locaties en bepalen tijdstip

 • a.

  Aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de vigerende Parkeerbelastingverordening Oss mag worden geparkeerd, zoals in de bij dit besluit behorende bijlage 1 (tijden en stratentabel) en bijlage 2 (kaart tariefgebieden) zijn vermeld;

 • b.

  Aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a én onderdeel b van de vigerende Parkeerbelastingverordening Oss mag worden geparkeerd, zoals in de bij dit besluit behorende bijlage 1 (tijden en stratentabel) en bijlage 2 (kaart tariefgebieden) zijn vermeld;

 • c.

  Aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, van de vigerende Parkeerverordening Oss mag worden geparkeerd, zoals in de bij dit besluit behorende bijlage 1 (tijden en stratentabel) en bijlage 2 (kaart tariefgebieden) zijn vermeld.

Artikel 3. Voorschriften voor gebruik parkeerapparatuur

 • a.

  De belasting dient terstond bij aanvang van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur;

 • b.

  Bij het inwerking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven;

 • c.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door inworp van muntgeld van € 0,10 / € 0,20 / € 0,50 / € 1,00 / € 2,00, dan wel door middel van een bij de parkeerapparatuur geaccepteerde pinpas;

 • d.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte bankrekening dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

 • e.

  In afwijking van het bepaalde onder lid c kan het inwerking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door met een (mobiele) telefoon, of ander communicatiemiddel, in te loggen op een centrale computer zoals gedefinieerd in artikel 1 onder e van de vigerende Verordening Parkeerbelasting Oss. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Oss een overeenkomst heeft gesloten en dient hij te beschikken over een geldig account van de belparkeerprovider;

 • f.

  Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een ticket afgeeft, dient dit ticket met de tijdsaanduiding en duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst;

 • g.

  Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke is voorzien van kentekenparkeren, dan dient het kenteken ingevoerd te worden van het voertuig dat geparkeerd wordt.

Artikel 4 . I nwerkingtreding en overgangsbepaling

 • a.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2019;

 • b.

  Het “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren en Vergunningparkeren gemeente Oss 2018”, d.d. 14 november 2017 per 1 juli 2019 wordt met ingang van de datum genoemd in lid 1 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • c.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren Oss 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss op 21 mei 2019.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. H. Mensink Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlage 1 – Plaats en tijdstip betaald parkeren en vergunningparkeren (stratentabel)

1. Tijden betaald parkeren

De tijden waarop betaald moet worden voor het parkeren zoals bedoeld in artikel 2 van de vigerende Parkeerbelastingverordening Oss zijn:

 • a.

  Maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur, waarbij op donderdag van 09:00 tot 21:00 uur (betaaltijdcode I);

 • b.

  Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur (betaaltijdcode II);

 • c.

  Maandag tot en met zondag van 00:00 tot en met 23:59 uur (betaaltijdcode III);

 • d.

  Lid a en b zijn niet van toepassing indien zij op wettelijke feestdagen vallen. Wettelijke feestdagen zijn nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

2. Plaatsen betaald parkeren en vergunningparkeren

a. Aan te wijzen als plaatsen waarop slechts tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vigerende parkeerbelastingverordening Oss mag worden geparkeerd op alle onderstaande straten en weggedeelten en voor zover niet op andere wijze verboden is:

 

Centrumgebied

Parkeren alleen bij parkeerautomaten (geen vergunninghouders)

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Spoorlaan

Tussen Bram v.d. Berghstraat en Molenstraat

A

I

Molenstraat

Tussen spoorlijn en Carmelietenstraat

A

I

Raadhuislaan

Gehele straat

A

I

Lievekamplaan

Gehele straat

A

I

Kruisstraat

Tussen Lievekamplaan en Boterstraat

A

I

Carmelietenstraat

Gehele straat

A

I

Burgwal

Gehele straat

A

I

Walstraat

Gehele straat

A

I

Hooghuisstraat

Tussen De Heuvel en Linkensweg

A

I

Klaphekkenstraat

Gehele straat

A

I

Kazernestraat

Gehele straat

A

I

Goudmijnstraat

Tussen Oostwal en dynamische afsluiting

A

I

Eikenboomgaard

Gehele straat, uitgezonderd parkeerterreinen

A

I

Kerkstraat

Tussen Torenstraat en Monsterstraat

A

I

Monsterstraat

Tussen Kerkstraat en Monsterstraat

A

I

Koornstraat

Tussen Monsterstraat en Peperstraat

A

I

Boterstraat

Gehele straat

A

I

Oostwal

Gehele straat

A

I

Parkeerterrein De Wal

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Boschpoorthof

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Koornstraat

Ter hoogte van Peperstraat

C1

I

 

b. Aan te wijzen als plaatsen waarop slechts tegen betaling van het parkeertarief als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vigerende parkeerbelastingverordening Oss mag worden geparkeerd op de met slagbomen afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages:

 

Centrumgebied

Achteraf betaald parkeren (parkeerlocatie met slagbomen)

Locatie

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Parkeerterrein Jurgensplein

Gehele parkeerterrein

C1

I

Parkeergarage Bergoss

Gehele parkeergarage

C1

III

Parkeergarage Oostwal-Oost

Gehele parkeergarage

C1

III

c. Aan te wijzen als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en onderdeel b, van de vigerende parkeerbelastingverordening Oss mag worden geparkeerd op alle onderstaande straten en weggedeelten en voor zover niet op andere wijze verboden is:

 

Centrumgebied

Parkeren bij parkeerautomaten en vergunninghouders

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Parkeerterrein Eikenboomgaard

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Burchtplein

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Kruisstraat

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Maasvallei

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Lievekamplaan

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Ridderhof

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Oostwal-West

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Linkensweg

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Spoorlaan

Gehele terrein

C1

I

Parkeerterrein Raadhuishof

Gehele terrein

C2

II

 

Schilzone noord

Parkeren bij parkeerautomaten en vergunninghouders

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Eisenhowerstraat

Gehele straat

D

I

Churchillstraat

Gehele straat

D

I

Hertogensingel

Tussen Koornstraat en Foulkesstraat

D

I

Koornstraat

Tussen Hertogensingel en Kuipers Rietbergstraat

D

I

Kuipers Rietbergstraat

Tussen Koornstraat en Pastoor Vissersstraat

D

I

Bernardus IJzerdraadstraat

Gehele straat

D

I

Rector van Lieropstraat

Gehele straat

D

I

Pastoor Vissersstraat

Gehele straat

D

I

Gerrit van der Veenstraat

Tussen Koornstraat en Jacob Goldsmidstraat

D

I

Singel 1940 1945

Tussen Koornstraat en Jakob Goldsmidstraat

D

I

 

Schilzone oost

Parkeren bij parkeerautomaten en vergunninghouders

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Berghemseweg

Tussen Hooghuisstraat en Prof. Regoutstraat

D

I

Teugenaarsstraat

Tussen Berghemseweg en Doelenstraat

D

I

Schadewijkstraat

Tussen Berghemseweg en Nijverheidsstraat

D

I

Professor Regoutstraat

Tussen Berghemseweg en Schadewijkstraat

D

I

Burg, van den Elzenlaan

Gehele straat

D

I

Doelenstraat

Gehele straat

D

I

Dr. Hermanslaan

Gehele straat

D

I

Dr. Van der Steenlaan

Gehele straat

D

I

Booglaan

Gehele straat

D

I

Spoorlaan

Tussen Bram van de Berghstraat en Nachtegaallaan

D

I

Bram van de Berghstraat

Gehele straat

D

I

De Rode Draad

Gehele straat

D

I

Burgemeester De Bourbonhof

Gehele straat

D

I

 

Schilzone zuid

Parkeren bij parkeerautomaten en vergunninghouders

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Molenstraat

Tussen spoorlijn en Seringenhof

D

I

Kamperfoeliestraat

Gehele straat

D

I

Zonnebloemstraat

Gehele straat

D

I

Wethouder van Eschstraat

Alleen oneven zijde tussen Molenstraat en Vianenstraat

D

I

Ridderstraat

Gehele straat

D

I

Vianenstraat

Tussen Zonnebloemstraat en Wethouder van Eschstraat

D

I

 

Schilzone west

Parkeren bij parkeerautomaten en vergunninghouders

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Kruisstraat

Tussen Smalstraat en Lievekamplaan

D

I

Smalstraat

Gehele straat

D

I

Oude Kerkstraat

Tussen Verlengde Tuinstraat en Hofstraat

D

I

Hofstraat

Gehele straat

D

I

Nieuwe Brouwerstraat

Gehele straat

D

I

Sint Barberaplein

Gehele straat

D

I

Sint Sebastianusstraat

Gehele straat

D

I

Sint Anthoniusstraat

Gehele straat

D

I

De Oude Vest

Gehele straat

D

I

Verlengde Torenstraat

Gehele straat

D

I

Arendsvlucht

Gehele straat

D

I

Torenstraat

Gehele straat

D

I

De Kuiperij

Gehele straat

D

I

Driek van Erpstraat

Tussen Schelvesakker en Begijnenstraat

D

I

Schelvesakker

Gehele straat

D

I

Begijnenstraat

Tussen Krakenburg en Torenstraat

D

I

Krakenburg

Gehele straat

D

I

Koornstraat

Tussen Krakenburg en Peperstraat

D

I

Varkensmarkt

Gehele straat

D

I

 

d. Aan te wijzen als plaatsen waarop uitsluitend tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening Oss mag worden geparkeerd op alle onderstaande straten en weggedeelten en voor zover niet op andere wijze verboden is:

 

Zone Goudmijnstraat

Parkeren uitsluitend vergunninghouders

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Goudmijnstraat

Tussen dynamische afsluiting en Dr. Hermanslaan

n.v.t (verg.zone H)

I

 

Zone Berghkwartier

Parkeren uitsluitend vergunninghouders

Straatnaam

Details

Tariefklasse

Betaaltijdcode

Schietspoel

 

n.v.t (verg.zone J)

I

Gripper

 

n.v.t (verg.zone J)

I

Koningsloper

 

n.v.t (verg.zone J)

I

Schering

 

n.v.t (verg.zone J)

I

 

Bijlage 2 – Kaart tariefgebieden

 

Publicatie:

Het aanwijzingsbesluit wordt bekend gemaakt in Oss Actueel van 29 mei 2019. Daarnaast wordt het aanwijzingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Dat is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Waar kunt u dit besluit inzien?

Vanaf deze datum kan iedereen het verkeersbesluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur open.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dit besluit is een algemeen verbindend voorschrift. Dat betekent dat u tegen dit besluit geen bezwaar kan maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen met het Parkeerbedrijf van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de heer A. Vos, via telefoonnummer 14 0412.

Naar boven