Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 32349Overig

Kennisgeving m.e.r-beoordelingsbesluit q1-echo en verzoek om instemming Besluit algemene regels milieu mijnbouw, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 29 april 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding met instemmingsverzoek ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van Wintershall Noordzee B.V te Rijswijk. Op 18 maart 2019 is tevens een mededeling ingevolge artikel 7.16 lid 1, van de Wet milieubeheer gedaan.

Het instemmingsverzoek heeft betrekking op het uitvoeren van een diepboring, aangeduid als Q1-Echo met behulp van de mobiele boorinstallatie MAERSK Resolve, op de geografische coördinaten 52° 49’ 35’’ NB en 04° 17’ 05” OL (ETRS89). De locatie ligt nabij het productieplatform Q4-C in blok Q4 van het Nederlands deel van het continentaal plat, circa 27 kilometer ten westen van Callantsoog.

Voor het uitvoeren van diepboringen geldt, op grond van categorie D.17.2 van het Besluit m.e.r., een m.e.r.-beoordelingsplicht. Gelet op de verstrekte gegevens is de Minister van Economische Zaken en Klimaat van oordeel dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport (MER) opgesteld behoeft te worden.

De mededeling en het m.e.r. beoordelingsbesluit liggen met ingang van 10 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. U wordt verzocht voor de inzage van het besluit eerst contact op te nemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De werkzaamheden ten behoeve van de boring vinden in een continurooster plaats. De werkzaamheden starten naar verwachting begin juni 2019 en duren naar verwachting tot eind augustus 2019.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer H. Vorsteveld (tel. 070 – 379 8923).