Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 32348Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juni 2019, 2019-0000048222, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming Wajongers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2:52, eerste en derde lid, en 3:10, eerste en derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 2 van de Regeling tegemoetkoming Wajongers wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘18, 19, 20, 21 of 22 jaar’ vervangen door ‘18, 19 of 20 jaar’.

2. In het tweede lid vervallen de onderdelen d en e.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

De Regeling tegemoetkoming Wajongers zorgt ervoor dat Wajongers die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn, maar nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop werknemers recht hebben op het wettelijk volwassenminimumloon, een tegemoetkoming krijgen in aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze tegemoetkoming Wajongers is met ingang van 2006 ingevoerd1 om voor Wajongers die een uitkering op basis van het wettelijk minimumjeugdloon ontvangen het koopkrachtverlies te compenseren vanwege de invoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag.2

De regeling wordt aangepast aan de Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 24), waarin de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon eerst per 1 juli 2017 is verlaagd van 23 jaar naar 22 jaar en per 1 juli 2019 wordt verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Zie artikel VIIIA, onderdeel A, van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (Stb. 2005, 713).

X Noot
2

Kamerstukken II 2005/06, 30 314, nr. 6, p. 4 en 5.