Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 31756Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 maart 2019, nr. PO/5330988, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs (Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

school:

basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs die heeft meegedaan aan de pilot tweetalig primair onderwijs;

pilot tweetalig primair onderwijs:

experiment waarbij op 19 scholen in de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2019 dan wel 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2019 dertig tot vijftig procent van de onderwijstijd in het Engels of Frans of Duits is gegeven, met een sterke internationale oriëntatie;

vervolgpilot tweetalig primair onderwijs:

experiment waarbij op maximaal 19 scholen in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2023 dertig tot vijftig procent van de onderwijstijd in het Engels of Frans of Duits wordt gegeven, met een sterke internationale oriëntatie.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

 • 1. De minister kan aan een bevoegd gezag van een school subsidie verstrekken voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs.

 • 2. Een bevoegd gezag komt alleen in aanmerking voor subsidie indien hij voor de betreffende school in het bezit is van een besluit van de minister waarin het bevoegd gezag voor de betreffende school op grond van artikel 2 van de Experimentenwet onderwijs toestemming van de minister heeft om voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs af te wijken van de voorschriften in artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO.

 • 3. Een school kan per schooljaar slechts bij één aanvraag voor subsidie betrokken zijn op grond van deze regeling. Een bevoegd gezag kan voor meer scholen subsidie aanvragen.

Artikel 4. Aantal schooljaren

4. De subsidie wordt voor maximaal vier schooljaren verstrekt.

Artikel 5. Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 10.000 per school per schooljaar.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. Bevoegd gezagen vragen per schooljaar subsidie aan.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier dat beschikbaar wordt gesteld door Nuffic. De aanvraag bevat ten minste een terugblik op het afgelopen schooljaar en een vooruitblik op het komende schooljaar.

 • 3. Voor het schooljaar 2019/2020 wordt in het formulier alleen het deel van de vooruitblik ingevuld. Voor het schooljaar 2022/2023 wordt in het formulier alleen het deel van de terugblik ingevuld.

 • 4. De aanvraag voor het schooljaar 2019/2020 is tevens de aanvraag op grond van artikel 2 van de Experimentenwet onderwijs om voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs af te wijken van artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO.

 • 5. De aanvraag wordt ingediend bij Nuffic.

 • 6. De aanvraag kan worden ingediend:

  • a. voor het schooljaar 2019/2020 vanaf de dag nadat deze regeling in de Staatscourant is geplaatst tot en met 30 juni 2019;

  • b. voor de schooljaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023 vanaf 1 januari tot en met 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Besteding subsidie

 • 1. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na afloop van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

Artikel 8. Betaling

De minister betaalt het subsidiebedrag ineens.

Artikel 9. Verantwoording

 • 1. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 • 2. De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. De subsidieontvanger toont dit aan door middel van een lesrooster of een ander document waaruit dit blijkt.

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2023.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

I. Algemeen

De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs is een vervolg op de Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs (Stcrt. 24 april 2014, 11509).

Op grond van artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO kan ten hoogste 15% van het onderwijs worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal. Binnen de pilot en de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs (tpo) bieden 19 scholen in het primair onderwijs (po) 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels of Frans of Duits aan. Het doel van de pilot en de vervolgpilot is om de uitvoerbaarheid en de effecten van deze uitbreiding van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal in beeld te brengen. Op basis hiervan kan worden afgewogen of het wenselijk is om dit voor alle scholen toegankelijk te maken.

Aanvankelijk was de pilot ingesteld tot het einde van schooljaar 2018/2019. Omdat scholen tpo hebben aangeboden vanaf groep 1, hebben leerlingen op de pilot-scholen tot groep 5 gebruik kunnen maken van deze uitbreiding van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal. Om ook zicht te krijgen op de effecten van de pilot in de bovenbouw van het primair onderwijs is besloten om de pilot te verlengen tot en met schooljaar 2022/2023 en een vervolg te geven aan de subsidieregeling.

De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs bevat de voorwaarden en verplichtingen waaraan een bevoegd gezag moet voldoen om een financiële bijdrage van de Minister van OCW te ontvangen voor de doorontwikkeling van tpo op hun school. De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs is uitsluitend bedoeld voor de bevoegde gezagen van de 19 scholen die hebben deelgenomen aan de pilot tpo. Deze scholen hebben expertise opgebouwd om tpo vorm te geven op hun scholen en krijgen door deelname aan de vervolgpilot de mogelijkheid om hun expertise ook in te zetten in de bovenbouw van het po.

Regeldrukparagraaf

De deelnemende scholen zullen administratieve lasten ondervinden voor het jaarlijks invullen en indienen van het formulier van de aanvraag waarmee ze terugblikken op de ondernomen activiteiten in het afgelopen schooljaar en vooruitblikken op de voorgenomen activiteiten op het komende schooljaar. Het invullen en indienen van de aanvraag worden geraamd op 3 uur per school per schooljaar. De administratieve lasten uitgedrukt tegen het totale subsidiebedrag komen neer op minder dan 1%.

Om de noodzakelijke lasten zoveel mogelijk te beperken zijn bij de vormgeving alternatieven overwogen en is, gegeven de noodzaak om een informatieverplichting op te leggen, voor het minst belastende alternatief gekozen door een formulier ter beschikking te stellen en deze voor het schooljaar 2019/2020 tevens te beschouwen als aanvraag op grond van de Experimentenwet onderwijs om toestemming om af te mogen wijken van artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1

In dit artikel zijn de begripsbepalingen opgenomen. Zoals blijkt uit de begripsbepaling van ‘school’ kunnen alleen de bevoegd gezagen van scholen die hebben deelgenomen aan de pilot tweetalig primair onderwijs, aanspraak maken op de Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs. Dit zijn de scholen met de brinnummers 03TF, 04YZ, 05VW, 07WT, 08YE, 12JJ, 12MQ, 13FM, 14HB, 14MR, 15PZ, 17MT, 18BL, 18RV, 19MW, 19NA, 27LH, 27YP, 30KD.

Het eerste cohort scholen is gestart in de pilot tweetalig primair onderwijs op 1 augustus 2014. Het tweede cohort is gestart op 1 augustus 2015. Aan de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs kunnen beide cohorten deelnemen. De scholen geven 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels of Frans of Duits, met een sterke internationale oriëntatie. Dit betekent dat zij niet alleen experimenteren met meer onderwijstijd in een vreemde taal, maar ook extra aandacht besteden in lessen en projecten aan wereldburgerschap, internationale en Europese zaken.

Artikel 6

In artikel 6 wordt bepaald dat het bevoegd gezag middels het invullen van het formulier de subsidie kan aanvragen. De aanvraag bestaat ten minste uit een terugblik op de activiteiten van het afgelopen schooljaar en een vooruitblik op de voorgenomen activiteiten voor het komende schooljaar. De aanvraag voor het schooljaar 2019/2020 bevat tevens een verzoek om toestemming op grond van de Experimentenwet onderwijs om van de voorschriften in artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO te mogen afwijken. Dit betekent dat een bevoegd gezag kan volstaan met het doen van één aanvraag, waarin ze vragen om te mogen afwijken van de WPO en om subsidie te mogen ontvangen voor de vervolgpilot. De aanvraag kan bij Nuffic worden ingediend, via tpo@nuffic.nl.

Artikel 9

Het tweede lid bepaalt dat de subsidieontvanger op verzoek van de minister aantoont dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie is verbonden. Dit kan worden aangetoond door middel van een lesrooster waarin de lessen zijn gepland of een ander document waaruit blijkt dat de lessen zijn gegeven bijvoorbeeld foto’s en folders. DUO kan dit door middel van een steekproef controleren.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob