Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 31652Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 mei 2019, nr. OND/ODS-2019/6706 M tot wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018, in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Leeuwarden

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE REGELING AANPASSING VAN DE STICHTINGS- EN OPHEFFINGSNORMEN VOOR BASISSCHOLEN IN VERBAND MET GEBIEDSWIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2018

De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018, wordt als volgt gewijzigd:

A

In de tabel van artikel 1, wordt in de rij van de gemeente Leeuwarden, in het veld van de opheffingsnorm ‘96’, vervangen door ‘zie art. 2’.

B

De tabel van artikel 2, komt als volgt te luiden:

Gemeentenaam

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Leeuwarden

Stedelijk gebied

153

Landelijk gebied

45

Sûdwest-Fryslân

Stedelijk gebied

154

Plattelandsgebied

30

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe gemeente Leeuwarden gevormd als gevolg van een herindeling. De nieuwe gemeente Leeuwarden bestaat uit de oude gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel.

Door burgemeester en wethouders van die nieuwe gemeente is op 12 maart 2018 verzocht de gemeente te splitsen in twee delen, een deel stedelijk gebied en een deel landelijk gebied. Het verzoek is conform artikel 155, derde lid van de Wet op het primair onderwijs.

Bij besluit van 13 februari 2019 met kenmerk OND/ODS-2018/5557 U is dat verzoek gehonoreerd.

Nu het verzoek van burgemeester en wethouders is gehonoreerd dienen er voor beide gebiedsdelen afzonderlijke opheffingsnormen voor het basisonderwijs te worden vastgesteld.

De nu voorliggende regeling voorziet hierin.

De bij deze regeling vastgestelde opheffingsnormen per gebiedsdeel komen in de plaats van de opheffingsnorm zoals die voor de gemeente Leeuwarden is vastgesteld bij de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebedswijzigingen per 1 januari 2018, Stc. nr. 8748 van 19 februari 2019.

Administratieve lasten

Aan deze regeling zijn geen structurele of eenmalige administratieve lasten verbonden omdat er geen informatieverplichtingen mee gemoeid zijn.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob