Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 27383Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 mei 2019, nr. WJZ/19103391, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De commissie heeft tot taak het geven van adviezen over hulp aan benadeelden in schrijnende situaties:

    • a. naar aanleiding van schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning in de provincie Groningen;

    • b. als gevolg van versterkingsmaatregelen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 mei 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Met dit besluit wordt de taakomschrijving van de Commissie bijzondere situaties uitgebreid. Die is vastgelegd in artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties. De taak is het geven van adviezen over hulp aan benadeelden in schrijnende situaties, naar aanleiding van schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning in de provincie Groningen.

Deze taak blijkt in de praktijk te beperkt omschreven te zijn, omdat er ook schrijnende situaties zijn waarbij de aanleiding niet direct de schade is als gevolg van aardbevingen. Dat zijn de schrijnende situaties als gevolg van de versterkingsmaatregelen.

De advisering over deze situaties wordt aan de taakomschrijving toegevoegd.

De commissie is bedoeld voor uitzonderlijke situaties waarbij mensen ernstig in de problemen komen door persoonlijke omstandigheden of beperkingen naar aanleiding van de problematiek rond gaswinning en aardbevingen (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 529, nr. 28 en 29 en het Bestuursakkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen’, 17 januari 2014).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes