Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433529 nr. 29

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2014

Tijdens het ordedebat van 21 januari jl. heeft uw Kamer gevraagd om een brief over acute noodhulp aan schrijnende gevallen in Groningen naar aanleiding van de problematiek rond gaswinning en aardbevingen (Handelingen II 2013/14, nr. 43, Regeling van Werkzaamheden).

In mijn brief van 17 januari jl.1 heb ik aangegeven dat naast schadevergoeding en schadepreventie NAM een fonds instelt voor «speciale situaties». NAM stelt hiervoor een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. Dit fonds is een aanvulling op alle andere maatregelen die zijn aangekondigd en is bedoeld voor uitzonderlijke situaties waar mensen ernstig in problemen komen door persoonlijke omstandigheden of beperkingen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op situaties waarin de bewoner van een woning kampt met gezondheidsklachten waardoor in redelijkheid niet kan worden gevergd dat deze bewoner nog langer in zijn woning blijft wonen. Bijdragen van dit fonds kunnen variëren van bijdragen aan achterstallig onderhoud tot opkoop van een huis in voorkomende gevallen.

Zoals met de provincie en de gemeenten onlangs in het akkoord op hoofdlijnen is afgesproken, zal het fonds worden beheerd door een onafhankelijke instantie. Deze zal worden samengesteld uit diverse door de in te stellen dialoogtafel aan te wijzen deskundigen met relevante ervaring op dit gebied. Deze onafhankelijke instantie kan een oordeel vormen of deze speciale gevallen voor een bijdrage in aanmerking komen. Met het oog op acute situaties is het van belang dat de dialoogtafel als één van haar eerste opgaven tot nadere uitwerking van onder meer te hanteren normen komt. Streven is dat dit fonds binnen enkele maanden functioneert.

Ik ben me ervan bewust dat op dit moment al sprake is van acute situaties, hetgeen zeker mijn aandacht heeft. Ook NAM is hier al enige tijd serieus mee bezig. Met NAM was reeds afgesproken dat men in de afgelopen maanden in een aantal gevallen al concrete maatregelen zou nemen, zoals het opkopen van een woning. NAM is momenteel nader in gesprek met een aantal gezinnen over hun situatie.

Vooruitlopend op het instellen van een onafhankelijke instantie heb ik NAM gevraagd om op korte termijn, als interim oplossing in overleg met de provincie, een drietal deskundigen aan te stellen die alvast de door burgemeesters in het gebied en de Onafhankelijk Raadsman aangegeven meest schrijnende gevallen zullen bekijken en beoordelen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kamerstuk 33 529, nr. 28.