Reglement Commissie voor Bezwaar

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen het bestuur,

in aanmerking nemend artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand, de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers (Stcrt. 2008, nr. 250) en de Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Stcrt. 2009, nr. 11554),

in aanmerking nemend de bepalingen over bezwaar van de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de hoofdstukken 6 en 7,

Besluit:

Een adviescommissie in te stellen voor de behandeling van bezwaarschriften alsmede de samenstelling en werkwijze van deze Commissie voor Bezwaar als onderstaand vast te stellen.

Artikel 1

 • 1. Er is een Commissie voor Bezwaar, verder te noemen de commissie. De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren betreffende ingediende bezwaarschriften behoudens de gevallen waarin het bezwaar kennelijk wordt afgedaan of aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad (artikel 7:3, onder a, b, en e Awb).

 • 2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissie.

 • 3. De commissieleden die niet in dienst zijn van de Raad voor Rechtsbijstand, worden benoemd voor een periode van vier jaren. Deze periode kan tweemaal met nog eens vier jaren worden verlengd.

 • 4. Het bestuur benoemt een voorzitter en een vice-voorzitter.

 • 5. Voor hun werkzaamheden ontvangen de commissieleden vacatiegeld en een reiskostenvergoeding zoals vastgesteld in de Vergoedingenregeling Raad voor Rechtsbijstand (Stb. 2003, nr. 2) en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (Stb. 2009, nr. 51).

Artikel 2

Het bestuur richt een secretariaat in, dat de commissie (administratief) ondersteunt. De organisatie van de behandeling van de bezwaarschriften kan in een aparte procesregeling worden vastgelegd.

Artikel 3

 • 1. De commissie komt bij voorkeur tenminste éénmaal per jaar voltallig bijeen, en voor het overige zo vaak als nodig.

 • 2. Het secretariaat kan daarnaast bijeenkomsten organiseren voor de commissieleden die over een bepaald type besluiten adviseren.

Artikel 4

 • 1. De hoorzitting is niet openbaar.

 • 2. De indiener kan onder opgaaf van redenen verzoeken anderen de hoorzitting geheel of gedeeltelijk te laten bijwonen. De commissie beslist op dit verzoek.

 • 3. De indiener ontvangt een uitnodiging per post of per e-mail. De Raad wordt eveneens uitgenodigd voor de hoorzitting.

 • 4. Als de indiener of een gemachtigde, niet zijnde een professioneel rechtshulpverlener, verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, neemt de commissie daarover contact op en stelt de commissie, zo nodig, in overleg een nieuwe datum en tijd vast voor de hoorzitting.

 • 5. Als een professioneel rechtshulpverlener verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, honoreert de commissie dit verzoek als volgens de commissie sprake is van een valide reden voor het uitstel.

 • 6. Van het horen kan een geluidsopname worden gemaakt. De indiener en de Raad worden bij de uitnodiging voor de hoorzitting hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5

 • 1. De fungerende commissie bestaat uit een fungerend voorzitter en twee leden, tenzij sprake is van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6. De fungerend voorzitter is onafhankelijk. De leden, onder wie de secretaris, kunnen in dienst zijn van de Raad voor Rechtsbijstand.

 • 2. De fungerende commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.

 • 3. Het advies van de fungerende commissie wordt op schrift gesteld en ondertekend door de fungerend voorzitter. De secretaris brengt het advies ter kennis aan het bestuur dan wel aan degene aan wie mandaat is verleend tot het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift.

Artikel 6

 • 1. Besluiten genoemd in artikelen V, X en XA van het Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat alsmede de niet in mandaat genomen besluiten, worden in beginsel voorgelegd aan een de fungerende commissie die geheel bestaat uit leden die niet in dienst zijn van de Raad voor Rechtsbijstand.

 • 2. Belangwekkende besluiten, ter beoordeling van het bestuur, kunnen ter advisering worden voorgelegd aan een fungerende commissie als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De fungerende commissie wordt ondersteund door een griffier. De griffier is geen lid van de commissie. Het bestuur benoemt de griffier. Bij ontstentenis wijst het bestuur een fungerend griffier aan.

 • 4. De fungerende commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.

 • 5. Het advies van de fungerende commissie wordt op schrift gesteld en ondertekend door de fungerend voorzitter. De griffier brengt het advies ter kennis van het bestuur dan wel aan degene aan wie mandaat is verleend tot het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift.

Artikel 7

Dit reglement vervangt het reglement van 1 juli 2011, gepubliceerd in de Staatscourant van 11 juli 2011, nr. 12268 en het Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp van 29 augustus 2011.

Dit reglement is ook van toepassing op reeds ingediende bezwaarschriften.

Artikel 8

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Commissie voor Bezwaar RvR.

Aldus vastgesteld te Utrecht, 17 april 2019

J.H. Gerritsen Algemeen directeur / bestuurder

Naar boven