Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2019

Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Koninklijke Centrale Bond van Meubelfabrikanten mede namens de overige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Centrale Bond van Meubelfabrikanten;

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 2 komt te luiden:

‘Artikel 2 Voor welke werknemers is deze cao?

 • 1. Deze cao is voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever uit artikel 1 van deze cao. Bestuurders met een arbeidsovereenkomst zijn hiervan uitgezonderd. We spreken de werknemer in deze cao aan met ‘u’.

 • 2. De afspraken in hoofdstuk 5 ‘Afspraken over uw loon’, hoofdstuk 6 ‘Afspraken over vergoedingen en toeslagen’ en hoofdstuk 7 ‘Hoeveel uur werkt u en op welke tijden’ gelden alleen voor werknemers die een functie hebben van een niveau zoals omschreven in bijlage 1 van deze cao. De artikelen 15, 16, 36, 37 en 38 zijn hiervan uitgezonderd en gelden voor elke functie.’

Artikel 23 komt te luiden:

‘Artikel 23 U bent 57 jaar en u krijgt een lagere functie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Bereikt u binnen 10 jaar de pensioenrichtleeftijd (momenteel 57 jaar of ouder) en accepteert u een functie in een lagere functiegroep, zodat u langer door kunt werken? Dan krijgt u voor deze functie waarschijnlijk ook een lager loon. Omdat u in dat geval minder pensioenpremie afdraagt en dus minder pensioen opbouwt, compenseert de werkgever tot maximaal 8% van de totale premie en draagt dit af aan het pensioenfonds.

Let op: u moet dit samen met uw werkgever regelen. Neem hiervoor contact op met Pensioenfonds Meubel p/a Centric: 088 - 919 38 01 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur) of info@meubelpensioen.nl.’

Artikel 32 leden 1 en 2 komen te luiden:

‘Artikel 32 U moet gereedschap en kleding kopen. Welke vergoeding krijgt u?

 • 1. De werkgever zorgt voor kleding en gereedschap voor uw werk.

 • 2. Moet u voor uw werk zelf gereedschap en kleding kopen en onderhouden? Dan krijgt u hiervoor per gewerkte week een vergoeding van uw werkgever. In de tabel hieronder ziet u hoeveel u krijgt:

   

  Gereedschap

  Kleding

  Vanaf 1 januari 2019

  € 2,19 per week

  € 1,76 per week

  Vanaf 1 januari 2016 worden deze vergoedingen jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met de Producentenprijzenindex (periode oktober).’

Artikel 33 leden 1 en 2 komen te luiden:

‘Artikel 33 Hoeveel uur werkt u?

 • 1. Als we het in deze cao hebben over een fulltime werkweek, dan bedoelen we een werkweek van 37,5 uur per week. U werkt in die week 7,5 uur per dag, van maandag tot en met vrijdag.

 • 2. Een werkgever kan kiezen voor een andere werkweek. Hij moet zich hierbij houden aan wat er in de Arbeidstijdenwet staat én in artikel 91 ‘Medezeggenschap’ van deze cao. Kiest uw werkgever voor een andere werkweek, dan krijgt u het weekloon dat hoort bij de werkweek van 37,5 uur. Dit zijn de mogelijkheden die veel voorkomen:

  Hoeveel uur werkt u per dag?

  Hoeveel uur werkt u per week?

  7,5 uur per dag

  37,5 uur per week

  7,75 uur per dag

  38,75 uur per week

  8,0 uur per dag

  40 uur per week’

Artikel 37 komt te luiden:

‘Artikel 37 Een werkweek van 4 dagen als u 55 jaar of ouder bent

 • 1. Bent u 55 jaar of ouder? Dan mag u 4 dagen per week gaan werken in plaats van 5. Heeft u al een werkweek van 4 dagen van 9,5 uur per dag? Dan mag u minder uren per dag gaan werken. Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf.

 • 2. U kunt 4 dagen gaan werken door uw vrije dagen te gebruiken. U kunt de volgende vrije dagen gebruiken die u nog heeft:

  • vakantiedagen;

  • extra dagen die u krijgt vanwege uw leeftijd;

  • roostervrije dagen die nog niet zijn ingepland.

  • Roostervrije dagen die voor het hele bedrijf gelden, kunt u niet gebruiken.

 • 3. Heeft u te weinig vrije dagen om minder te gaan werken? Dan kunt u vrije dagen kopen. U heeft op die dagen onbetaald verlof. Mag dit niet van uw werkgever omdat het bedrijf hierdoor in de problemen komt? Dan moet hij dit aan u uitleggen in een brief.

 • 4. Wat kost een dag? U neemt uw uurloon en vermenigvuldigt dit uurloon met het aantal uren van een werkdag.

 • 5. U bouwt over de dagen die u koopt (onbetaald verlof) de volgende rechten op:

  • vakantiedagen;

  • roostervrije tijd.

 • 6. Als u binnen 10 jaar de pensioenrichtleeftijd bereikt (vanaf 57 jaar) en u koopt dagen om een 4-daagse werkweek te realiseren, dan krijgt u later misschien een lager pensioen omdat u en uw werkgever minder pensioenpremie betalen. Om dit te voorkomen, compenseert het Pensioenfonds Meubel het verschil. Het bedrag dat het pensioenfonds voor u betaalt, is maximaal 15% van de totale premie die u en uw werkgever betaalden direct voorafgaand aan gebruikmaking van de regeling. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met Pensioenfonds Meubel p/a Centric. Het telefoonnummer is 088 - 919 38 01 of info@meubelpensioen.nl.

 • 7. Wilt u per dag meer uren werken om zo meer roostervrije tijd te sparen? Dan moet de werkgever u hiervoor toestemming geven. Mag dit niet van de werkgever? Dan moet hij zijn redenen daarvoor aan u uitleggen in een brief.

 • 8. U moet de werkgever laten weten wanneer u minder wilt gaan werken. U spreekt met uw werkgever ieder jaar af hoeveel dagen u moet kopen om minder te gaan werken. De werkgever rekent uit hoeveel dat kost. Dit bedrag haalt uw werkgever af van uw jaarloon. Het bedrag dat er dan over blijft aan jaarloon deelt de werkgever door 12 maanden. Dat bedrag krijgt u per maand, zodat u elke maand hetzelfde loon krijgt.

 • 9. U bepaalt samen met uw werkgever wanneer u de vrije dagen opneemt en wanneer u onbetaald verlof opneemt om zo 4 dagen per week te kunnen werken. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u 1 keer per 4 weken onbetaald verlof opneemt. Is de werkgever het niet met u eens over uw rooster? Dan moet hij zijn redenen daarvoor aan u uitleggen in een brief. U kunt het verschil van mening ook voorleggen aan de Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Het adres is:

  Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

  postbus 100

  2100 AC Heemstede

  023 515 8820

  vakraadmeubel@cbm.nl

 • 10. Bent u ziek op een vakantiedag of op een roostervrije dag die u zelf heeft ingepland? Dan mag u die dag op een later moment inhalen. Maar bent u ziek op een roostervrije dag die door uw werkgever is ingepland? Dan mag u die vrije dag niet op een later moment inhalen.’

Artikel 46 lid 8 komt te luiden:

‘Artikel 46 U moet overwerken. Wat zijn de afspraken?

 • 8. In de volgende twee situaties krijgt u een andere toeslag voor overwerk:

  • U werkt per kalenderkwartaal meer dan 31 uur over.

   • U ontvangt over 31 uur de toeslag die hierboven staat bij artikel 46.7.

   • Voor alle uren boven de 31 ontvangt u de volgende toeslagen. Hoeveel u krijgt, hangt af van wanneer u heeft overgewerkt.

    Wanneer moet u overwerken?

    Welke toeslag krijgt u?

    Overwerken tussen 6:00 en 22.00 uur (dagvenster)

    40% op uw uurloon.

    Overwerken tussen 22.00 en 6:00 uur (nachtvenster)

    65% op uw uurloon.

    Overwerken op zaterdag

    65% op uw uurloon.

  • U werkt per kalenderkwartaal meer dan 44 uur over omdat u moet overwerken op een andere plaats dan waar u normaal werkt. Dus niet in de fabriek of in de werkplaats.

   • U ontvangt over 44 uur de toeslag die hierboven staat bij artikel 46.7.

   • Voor alle uren boven de 44 ontvangt u de volgende toeslagen. Hoeveel u krijgt, hangt af van wanneer u heeft overgewerkt.

    Wanneer moet u overwerken?

    Welke toeslag krijgt u?

    Overwerken tussen 6:00 en 22.00 uur (dagvenster)

    40% op uw uurloon.

    Overwerken tussen 22.00 en 6:00 uur (nachtvenster)

    65% op uw uurloon.

    Overwerken op zaterdag

    65% op uw uurloon.’

Artikel 57 komt te luiden:

‘Artikel 57 Hoeveel vakantiegeld krijgt u?

 • 1. U krijgt 8% vakantiegeld over uw inkomen. Dit vakantiegeld krijgt u over uw inkomen, met uitzondering van het vakantiegeld zelf, van 1 juni tot en met 31 mei. Uiterlijk op 30 juni betaalt uw werkgever uw vakantiegeld.

 • 2. Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u evenveel vakantiegeld als wanneer u niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest.’

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 20 mei 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven