Instemming met splitsing opsporingsvergunning aardwarmte De Lier 3II en toestemming tot overdracht afgesplitst gebied, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

09-04-2019

DGKE-W 19059113

Procesverloop:

  • De Bruijn Geothermie B.V. en EnergieWende B.V. zijn houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) verleende opsporingsvergunning van 30 april 2015 voor het gebied genaamd De Lier 3II, met kenmerk DGETM-EM/15035903 (Staatscourant 2015, nr. 13276). De vergunning is voor het laatst gewijzigd bij besluit van de Minister van EZK met kenmerk DGKE-W/19057726;

  • bij brief van 7 februari 2019 heeft de vergunninghouder verzocht, op grond van artikel 20, tweede lid in samenhang met artikel 19, aanhef en onder a van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), om splitsing van de opsporingsvergunning aardwarmte De Lier 3II, en aansluitend, op grond van artikel 20, eerste lid Mbw, om toestemming tot overdracht van een gedeelte van de gesplitste opsporingsvergunning De Lier 3II aan Nature’s Heat B.V.;

  • Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister van EZK advies uitgebracht. SodM heeft per bericht van 25 februari 2019 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de overdracht;

Gelet op de artikelen 19, onder a, en 20, eerste en tweede lid, van de Mijnbouwwet, en de artikelen 135, 136, 141 en 142 van het Mijnbouwbesluit.

Besluit:

Artikel 1

De opsporingsvergunning aardwarmte De Lier 3II wordt gesplitst, zodat twee opsporingsvergunningen aardwarmte ontstaan: De Lier 7 en De Lier 8.

Artikel 2

Het gebied De Lier 7, dat door de in artikel 1 bedoelde splitsing ontstaan, ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Westland en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt

X

Y

1

7 664,663

446333,698

2

79493,502

446669,906

3

80123,000

446883,000

4

80165,857

446883,522

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting zoals vermeld m artikel 1.2.2, eerste lid, onder a, van de Mijnbouwregeling.

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 0,14 km².

Artikel 3

Het gebied De Lier 8, dat door de in artikel 1 bedoelde splitsing ontstaan, ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Westland en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2:

Punt

X

Y

1

81745,000

445994,327

2

81745,000

442326,000

3

83612,511

442326,000

4

83938,100

441686,450

5

79117,580

439276,190

6

78800,000

439900,000

7

82100,000

441550,000

8

79664,663

446333,698

9

80165,857

446883,522

10

81285,373

446897,167

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting zoals vermeld m artikel 1.2.2, eerste lid, onder a, van de Mijnbouwregeling.

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 9,59 km².

Artikel 4

Aan Geothermie De Bruijn B.V. en EnergieWende B.V., houder van de opsporingsvergunning aardwarmte De Lier 7, wordt toestemming verleend tot overdracht van de opsporingsvergunning aardwarmte De Lier 7 aan Nature’s Heat B.V.

Artikel 5

De opsporingsvergunning aardwarmte De Lier 7 dient binnen 1 jaar na bekendmaking van deze beschikking daadwerkelijk te zijn overgedragen.

Artikel 6

De vergunninghouders doen van de overdracht onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 7

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven