Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2019, 15874Interne regelingen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot aanwijzing van toezichthouders van de Kansspelautoriteit 2019 (kenmerk 01.053.211)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelet op artikel 34 Wet op de kansspelen en artikel 24, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Besluit:

Artikel 1

Alle personen werkzaam bij de Kansspelautoriteit, met uitzondering van het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling en de medewerkers van het cluster Juridische Zaken, worden aangewezen als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

  • a. de Wet op de kansspelen, met uitzondering van titel VA, paragraaf 2;

  • b. de Wet ter voorkoming van witwassen en finacieren van terrorisme.

Artikel 2

Het Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016 (Staatscourant 2016, nr. 41902) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 maart 2019

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, R.J.P. Jansen Voorzitter

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Kansspelautoriteit, afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

TOELICHTING

Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019

Om na te gaan of de kansspelwetgeving wordt nageleefd zijn aan de Kansspelautoriteit toezichthoudende bevoegdheden toegekend. Artikel 34 van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) bepaalt dat de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit personen aanwijst die worden belast met het uitoefenen van toezicht op de naleving. Tevens houdt de Kansspelautoriteit toezicht op de regels gesteld bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor zover het natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen betreft die beroeps- of bedrijfsmatig gelegenheid geven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wok of die activiteiten verrichten als bedoeld in artikel 7a, 30b, 30h of 30z van de Wok.

Omvang aanwijzing

Door dit besluit worden ambtenaren bij de Kansspelautoriteit aangewezen als personen die belast zijn met het toezicht op de naleving. Gelet op de omvang van de organisatie en de behoefte aan flexibele inzet van medewerkers worden alle personen werkzaam bij de Kansspelautoriteit aangewezen als toezichthouder. In verband met de functiescheiding tussen een toezichthouder die verantwoordelijk is voor het opstellen van een bestuurlijk rapport en een medewerker van het cluster Juridische Zaken die verantwoordelijk is voor het opstellen van het besluit op het rapport, is gekozen om het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling en de medewerkers van het cluster Juridische Zaken uit te zonderen van de aanwijzing.

Toezicht op de naleving

In titel 5.2 (artikel 5:11-5:20) van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt een aantal bevoegdheden verleend aan de personen die bij of krachtens wettelijk voorschrift met toezicht op de naleving zijn belast. Het begrip toezicht op de naleving is niet gedefinieerd. Volgens de aanwijzingen voor de regelgeving betekent ‘toezicht op de naleving’: Werkzaamheden die door of namens een bestuursorgaan worden verricht om na te gaan of voorschriften worden nageleefd. De Kansspelautoriteit sluit bij deze betekenis van toezicht aan.

Toezicht en opsporing

Dit toezicht moet van opsporing worden onderscheiden. Opsporing zijn de werkzaamheden ter vaststelling in concrete gevallen of een strafbaar feit is gepleegd op basis van een redelijk vermoeden dat dit het geval is. Dit wordt gerekend tot het strafrecht, terwijl toezicht bestuursrechtelijk van aard is. Met het oog op de rechten van een belanghebbende (toezicht) en de verdachte (opsporing) en de relatie tot het openbaar ministerie bij opsporing (die ontbreekt bij toezicht) moet het onderscheid altijd strikt worden gemaakt. Omdat een aantal van de aangewezen personen om toezicht op de naleving te houden ook opsporingsbevoegdheid hebben als bijzondere opsporingsambtenaar zal de Kansspelautoriteit er strikt op toe zien dat het hier bedoelde onderscheid worden aangehouden.

Legitimatiebewijs toezichthouder

Artikel 5:12, eerste lid van de Awb schrijft voor dat de persoon die met toezicht is aangewezen bij de uitoefening van zijn taak een legitimatiebewijs draagt dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan hij werkzaam is. Dit legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeld zijn hoedanigheid als toezichthouder (ter onderscheid van zijn hoedanigheid als bijzonder opsporingsambtenaar). De Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb bevat een opsomming van alle elementen die in ieder geval op het legitimatiebewijs moeten zijn opgenomen.