Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2019, nr. 2019-0000115139, houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking sisa in verband met de verantwoording over specifieke uitkeringen die zijn verstrekt in 2018

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17a, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling informatieverstrekking sisa wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

De bijlage bij de jaarrekening met de verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering als bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bijlage bij het verslag van bevindingen met de verslaglegging van fouten en onzekerheden worden ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 3.

B

In artikel 4 wordt ‘bijlage 3’ vervangen door ‘bijlage 2’.

C

In artikel 7, tweede lid, wordt ‘www.rijksoverheid.nl’ vervangen door ‘www.rijksoverheid.nl/sisa’.

D

De bijlagen 1 tot en met 4 worden vervangen door de bijlagen 1 tot en met 3 zoals opgenomen in de bijlagen A tot en met C bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen A tot en met C, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

BIJLAGE A BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL D, VAN DE REGELING VAN 15 MAART 2019, NR. 2019-0000115139, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA IN VERBAND MET DE VERANTWOORDING OVER SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE ZIJN VERSTREKT IN 2018

[Bijlage 1 bij artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa: SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2018 + Tabel van fouten en onzekerheden 2018 (zie apart document)]

BIJLAGE B BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL D, VAN DE REGELING VAN 15 MAART 2019, NR. 2019-0000115139, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA IN VERBAND MET DE VERANTWOORDING OVER SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE ZIJN VERSTREKT IN 2018

[Bijlage 2 bij artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking sisa: Procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2018 (zie apart document)]

BIJLAGE C BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL D, VAN DE REGELING VAN 15 MAART 2019, NR. 2019-0000115139, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA IN VERBAND MET DE VERANTWOORDING OVER SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE ZIJN VERSTREKT IN 2018

[Bijlage 3 bij artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa: Invulwijzer SiSa-bijlage 2018 (zie apart document)]

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Op grond van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) dienen provincies en gemeenten jaarlijks uiterlijk op 15 juli verantwoording af te leggen over de besteding van specifieke uitkeringen van het voorgaande begrotingsjaar. Op grond van artikel 17a, derde lid, van de Fvw zijn bij ministeriële regeling nadere regels gesteld over het verstrekken van de verantwoordingsinformatie (Regeling informatieverstrekking sisa (single audit, single information)).

In deze regeling en de daarbij behorende bijlagen is voor de verantwoordingsinformatie voor het begrotingsjaar 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd.

2. Verantwoordingsinformatie 2018

Belangrijkste wijzigingen

De verantwoordingsinformatie met betrekking tot het begrotingsjaar 2018 is thans vastgelegd in drie bijlagen bij de Regeling informatieverstrekking sisa, te weten:

  • 1. SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2018 + Tabel van fouten en onzekerheden 2018;

  • 2. Procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2018;

  • 3. Invulwijzer SiSa-bijlage 2018.

De voorheen geldende Regeling informatieverstrekking sisa bevatte vier bijlagen. De ‘Tabel van fouten en onzekerheden’ is nu samengevoegd met de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt thans te dien aanzien één bijlage aan de gemeenten. Deze werkwijze is ingezet om de administratieve lasten op dit onderdeel voor gemeenten te verminderen en het proces daarmee meer integraal te maken.

Het volledige format van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2018 bevat 42 regelingen. Dat is gelijk aan de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie van 2017. Voor regelingen die vervallen zijn, hoeft geen verantwoordingsinformatie meer via SiSa/CBS te worden aangeleverd. Alle substantiële wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn hieronder uiteengezet.

Vervallen regelingen ten opzichte van 2017

Nummer

Naam

Reden

C17

Nota Ruimte project Maastricht Belvedere

2017 was het laatste verantwoordingsjaar

E11

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

2017 was het laatste verantwoordingsjaar

E11B

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

2017 was het laatste verantwoordingsjaar

E21

Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch

2017 was het laatste verantwoordingsjaar

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

De BDU is vanaf 2016 geen specifieke uitkering meer.

E30

Quick wins binnenhavens

In 2017 is de regeling afgerond

E30B

Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden

In 2017 is de regeling afgerond

Nieuwe regelingen in 2017

Nummer

Naam

Reden

FRL7C

Wetterskip Fryslân

Nieuwe SiSa-regeling provinciale middelen van Friesland

FRL8C

Stimulering kleine maatschappelijk initiatieven

Nieuwe SiSa-regeling provinciale middelen van Friesland

GRO8C

Leefbaar Groningen

Nieuwe SiSa-regeling provinciale middelen van Groningen

GRO10C

Uitkering Groningen

Nieuwe SiSa-regeling provinciale middelen van Groningen

L1

Jong Leren Eten-uitkeringen

Nieuwe SiSa-regelingen voor voornamelijk Gemeentelijke Gezondheid Diensten

F3

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (SNN)

F2 was de tijdelijke regeling, voor deze specifieke uitkering. F3 is de definitieve regeling.

BZK -regelingen

Een aantal specifieke uitkeringen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn overgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege het nieuwe regeerakkoord. De coderingen zullen voor SiSa 2018 worden omgezet naar een BZK-codering. De indicatoren blijven hetzelfde.

E8 = C8

E12 = C12

E17 = C17

E22 = C22

E25 = C25

Wijzigingen bestaande regelingen

Nummer

Naam

Reden

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

Toevoeging indicator 09 Eindverantwoording Ja/Nee. Inclusief de aanpassing van enkele jaartallen.

D10

Volwasseneneducatie

Naamgeving aangepast. Was (Volwassenen)Onderwijs (participatiewet) 2015-2018.

Bij indicatoren 01, 06 en 07 is de verwijzing naar het betreffende artikelnummer aangepast. Indicator 02: Is aangepast van Besteding (jaar T) van educatie bij roc's, naar Besteding (jaar T) van educatie. De indicatoren D10/3 en D10/4 en D10/05 zijn vervallen omdat er geen verplichte besteding bij roc’s meer is. De indicatoren D10/6 en D10/7 zijn daarom D10/3 en D10/4 geworden.

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

De BDU is vanaf 2016 geen specifieke uitkering meer.

IenW-regelingen

Een aantal specifieke uitkeringen van IenW zijn overgedragen aan het Ministerie van BZK vanwege het nieuwe Regeerakkoord. De coderingen zullen voor SiSa 2018 worden omgezet naar een BZK-codering. De indicatoren blijven hetzelfde.

E8 = C8

E12 = C12

E17 = C17

E22 = C22

E25 = C25

F1

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Toevoeging indicator 09 in verband met uitvoeringskosten.

G2, G2A, G2B, G3, G3A en G3B

SZW-regelingen.

Gewijzigde jaaraanduiding in omschrijving SZW-regelingen. Gewijzigd van bijvoorbeeld 2017 naar 2018 (als het gaat om de regelingen G2, G2B, G3 en G3B) of gewijzigd van 2016 naar 2017 (als het gaat om de regelingen G2A en G3A).

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Per SiSa 2018 zijn de indicatoren 04 en 05 vervallen, deze gegevens zijn opgenomen in de bijlage 2017. In de bijlage van 2017 was dit een extra uitvraag. Eveneens is de tekst bij indicatoren 1 en 2 gewijzigd.

Meerdere

Provinciale middelen

Vanaf SiSa 2015 zijn de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe in fases via de SiSa methodiek verschillende provinciale middelen gaan verstrekken aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen waarover financiële verantwoording wordt gevraagd.

nb

Nieuw regeerakkoord

Er zijn momenteel gesprekken gaande over de uitvoering van het regeerakkoord. Dit kan mogelijk ook nieuwe specifieke uitkeringen met zich mee brengen.

Nadere informatie over de procedure is te vinden op www.rijksoverheid.nl/sisa.

3. Lasten

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de lasten van provincies en gemeenten.

Artikelsgewijs

Artikel I, Onderdelen A en D

Voor een toelichting op de onderdelen A en D wordt verwezen naar het algemeen deel van deze toelichting.

Artikel I, Onderdeel B

Het betreft een correctie van een foutieve bijlageverwijzing. Artikel 4 regelt de wijze waarop informatie wordt aangeleverd. Dit onderwerp is opgenomen in bijlage 2. Met deze wijziging wordt de verwijzing hersteld.

Artikel I, Onderdeel C

In artikel 7, tweede lid, is een wijziging van de vindplaats doorgevoerd.

Artikel II

Nu de regeling een wijziging van de verantwoordingsinformatie met betrekking tot het begrotingsjaar 2018 betreft, werkt deze terug tot en met 1 januari 2019.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven