Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 13506Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 2019, nr. WJZ/19050929, tot wijziging van artikel 28f van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 28f van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b.

2. Aan het einde van onderdeel a (nieuw) wordt de punt vervangen door een puntkomma.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 maart 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018–2021 is de maatregel opgenomen dat per 1 januari 2021 bij de teelt van maïs na het scheuren van grasland, gelegen op zand- of lössgrond, de stikstofgebruiksnorm wordt verlaagd met 65 kilogram stikstof per hectare grasland. Deze maatregel is per abuis met ingang van 1 januari 2019 gaan gelden als onderdeel van het nieuwe artikel 28f van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (zie de regeling van de minister van LNV tot wijziging van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, Stcrt. 2018, nr. 70802). Dit wordt met de onderhavige wijzigingsregeling hersteld. Bedoelde maatregel uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018–2021 geldt overigens wel al voor het kalenderjaar 2019 voor bedrijven die gebruik maken van de derogatieregeling (zie artikel 25d, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).

Deze wijzigingsregeling heeft geen significant of kwantificeerbaar regeldrukeffect. Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft besloten geen advies uit te brengen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten