Kennisgeving voornemen en participatie Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Denk en doe mee: uw mening is belangrijk.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een toekomstig windpark op de Noordzee (ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland. Mogelijke aansluitlocaties zijn bestaande hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum. Het Ministerie van EZK nodigt iedereen uit om van 8 maart 2019 tot en met 18 april 2019 te reageren op het voornemen voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden en het bijbehorende voorstel voor participatie. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren op de plannen.

Het Ministerie van EZK en TenneT nodigen inwoners, organisaties en bedrijven van harte uit mee te denken over de plannen voor deze ondergrondse hoogspanningsverbinding. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. De verbinding is noodzakelijk voor het aan land brengen van duurzame stroom die in de toekomst wordt opgewekt door het nieuwe windpark Ten noorden van de Waddeneilanden op de Noordzee.

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) is beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Via dit net wordt elektriciteit door Nederland getransporteerd naar de gebruikers in het land. TenneT is ook verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken op zee op dit hoogspanningsnet. In dit kader is TenneT van plan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren vanaf het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden op de Noordzee naar land. Dit voornemen voor het aanleggen van een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt hierna aangeduid als het project ‘Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden’.

Het project valt onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat de besluitvorming coördineert en samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiteindelijk bepaalt waar het kabeltracé komt en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Waarom dit project?

Door het gebruik van olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Daarom legt netbeheerder TenneT nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de kust van Nederland. In de routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgesteld dat tussen 2024 en 2030 voor 7 gigawatt (GW) aan windparken op zee wordt gebouwd en op land wordt aangesloten. Dit project maakt hier deel van uit. Om een beeld te hebben bij 7 GW: windparken op zee met een vermogen van 7 GW produceren ruim anderhalf keer zoveel elektriciteit als alle huishoudens in Nederland verbruiken.

Wat houdt het project in?

In het gebied Ten noorden van de Waddeneilanden (westelijk van het bestaande windmolenpark van Gemini) wordt één van deze windparken uit de routekaart gebouwd met een vermogen van circa 700 megawatt (MW) dit zijn ongeveer 70-100 windmolens. Het windpark gaat elektriciteit produceren, die naar land moet worden getransporteerd. Op de Noordzee wordt een platform gebouwd waar de stroom van de windturbines samenkomt. Voor het transport naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding nodig door de Noordzee/Waddenzee. Daarna zal deze op land naar een te bouwen transformatorstation gaan, in de nabijheid van een hoogspanningsstation in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum.

Voor de verbinding door zee en over land zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. Een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés is door het Ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties gedaan. De uitkomsten hiervan vindt u op de website www.bureau-energieprojecten.nl, ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’ (onder Lopende projecten, Hoogspanning). Bij het aansluiten van het project moeten mogelijk technische maatregelen, die landschappelijke inpassing behoeven, toegepast worden om transportverliezen vanwege de afstand te compenseren. Hoe deze maatregelen er uitzien, moet nog onderzocht worden.

Participatie

De betrokkenheid van belanghebbenden, zoals omwonenden, organisaties en bedrijven, is van groot belang bij het bepalen van alternatieven voor het kabeltracé, voor de keuze van het voorkeursalternatief en voor de uitwerking van het definitieve tracé. Omgevingspartijen kunnen op verschillende wijzen hun belangen, wensen en ideeën in het project kenbaar maken, zodat deze in de afwegingen meegenomen kunnen worden om tot zorgvuldige keuzes te kunnen komen.

Ons voorstel hoe we verschillende partijen willen betrekken tijdens de verschillende fasen van het project staat beschreven in het document ‘Voornemen project en voorstel voor participatie’. Dit voorstel wordt geactualiseerd bij elk belangrijk moment (mijlpaal).

Waar kunt u informatie over het project en de participatie vinden?

Het betreffende voornemen Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden en het voorstel voor participatie kunt u digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten, Hoogspanning).

Op papier kunt u deze stukken tijdens de reguliere openingstijden bekijken op locatie:

 • Gemeente Het Hogeland, op afspraak via telefoonnummer 088 345 88 88.

 • Gemeente Noardeast-Fryslân, Koningstraat 13, Dokkum.

 • Gemeente Westerkwartier, Tolberterstraat 66, Leek.

 • Gemeente Groningen Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, Groningen.

 • Gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, Burgum.

 • Gemeente Dantumadiel, Hynsteblom 4, Damwâld.

 • Gemeente Ameland, Jelmeraweg 1, Ballum.

 • Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de projectwebsite www.netopzee.eu.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden, dan kunt u een mondelinge of schriftelijke reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 8 maart 2019 tot en met 18 april 2019. In deze reactie kunt u laten weten wat u vindt van het project en het voorstel voor participatie. U kunt hierbij denken aan:

 • Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?

 • Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek?

 • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

 • Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?

 • Digitaal: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op: www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ Ten noorden van de Wadden). U kunt niet reageren via e-mail.

 • Per post door een reactie te sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt NOZ Ten noorden van de Waddeneilanden-1, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

 • Mondeling: dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 • Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, informeren wij u over de voortgang van het project.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het kabeltracé en de locatie voor een transformatorstation wordt binnen circa zes maanden na het publiceren van deze kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD.

Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het project vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ Ten noorden van de Waddeneilanden). Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u met Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwbrief op de projectwebsite www.netopzee.eu.

Het Ministerie van EZK en TenneT gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer informatie over het privacybeleid van het Ministerie van EZK op www.bureau-energieprojecten.nl.

Naar boven