Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 12316Interne regelingen

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018

18 februari 2019,

Nr. BS2019003810

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

Het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, het Inkomstenbesluit militairen, zoals deze besluiten zijn gewijzigd bij het Besluit tot vaststelling van een eenmalige uitkering 2017 en 2018 en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018 (Stb. 2018, 430)

Besluit:

HOOFDSTUK 1 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 2017

Artikel 1

De Inkomstenregeling Militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, achtste lid, wordt het bedrag ‘€ 841,96’ vervangen door ‘€ 863,01’.

B

De tabellen 8A tot en met 8C, 9 tot en met 11, 13, 14 tot en met 17 en 25 worden vervangen door de overeenkomstige tabellen opgenomen als bijlagen 1 tot en met 12 bij deze regeling.

Artikel 2

In artikel 7, derde lid, van de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie wordt het bedrag ‘€ 46,41’ vervangen door ‘€ 47,57’.

Artikel 3

Het Sociaal Beleidskader Defensie 2012–2016 wordt verlengd tot 1 oktober 2018.

Artikel 4

De Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4 wordt het bedrag ‘€ 268,09’ vervangen door ‘€ 274,79’.

B

In artikel 5 worden de bedragen ‘€ 134,04’, ‘€150,12’, ‘€ 284,18’ en telkens ‘€ 294,89’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 137,39’, ‘€ 153,87’, ‘€ 291,28’ en telkens ‘€ 302,26’.

C

In artikel 8 wordt het bedrag ‘€ 268,09’ vervangen door ‘€ 274,79’.

D

In artikel 10 worden de bedragen ‘€ 268,09’, ‘€ 321,71’, ‘€ 375,33’, ‘€ 428,93’ en telkens ‘€ 482,56’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 274,79’, ‘€ 329,75’, ‘€ 384,71’, ‘€ 439,65’ en telkens ‘€ 494,62’.

E

In artikel 11 wordt het bedrag ‘€ 246,64’ vervangen door ‘€ 252,81’.

Artikel 5

De Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a worden de bedragen ‘€ 52,88’ en telkens ‘€ 59,21’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 54,20’ en telkens ‘€ 60,69’.

2. In onderdeel b worden de bedragen ‘€ 94,03’ en telkens ‘€ 105,27’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 96,38’ en telkens ‘€ 107,90’.

3. In onderdeel c worden de bedragen ‘€ 146,87’ en telkens ‘€ 164,48’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 150,54’ en telkens ‘€ 168,59’.

4. In onderdeel d worden de bedragen ‘€ 211,47’ en telkens ‘€ 236,87’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 216,76’ en telkens ‘€ 242,79’.

B

In artikel 5b wordt het bedrag ‘€ 26,29’ vervangen door ‘€ 26,95’.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid worden de bedragen ‘€ 53,00’, ‘€ 59,37’ en ‘€ 65,55’ vervangen door onderscheidenlijk € 54,32, € 60,85 en € 67,19.

2. In het derde lid worden de bedragen ‘€ 59,63’, ‘€ 66,82’ en ‘€ 73,72’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 61,12’, ‘€ 68,49’ en ‘€ 75,56’.

D

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt het bedrag ‘€ 1,93’ vervangen door ‘€ 1,98’.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt het bedrag ‘€ 2,97’ vervangen door ‘€ 3,04’.

3. In het derde lid, onderdeel b, wordt het bedrag ‘€ 1,47’ vervangen door ‘€ 1,51’.

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid worden de bedragen ‘€ 11,25’, ‘€ 12,59’ en ‘€ 13,87’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 11,53’, ‘€ 12,90’ en ‘€ 14,22’.

2. In het vijfde lid worden de bedragen ‘€ 44,89’, ‘€ 50,31’ en ‘€ 55,47’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 46,01’, ‘€ 51,57’ en ‘€ 56,86’.

Artikel 6

Artikel 3:5 van de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de bedragen ‘€ 1.000,–’, ‘€ 2.000,–’, ‘€ 3.000,–’, ‘€ 4.500,–’ en ‘€ 6.000,–’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 1.200,–’, ‘€ 2.400,–’, ‘€ 3.600,–’, ‘€ 5.400,–’ en ‘€ 7.200,–’.

2. In het tweede lid onder a wordt ‘€ 500,–’ vervangen door ‘€ 600,–’.

3. In het tweede lid onder b wordt ‘€ 1.000,–’ vervangen door ‘€ 1.200,–’.

4. In het tweede lid onder c wordt ‘€ 1.500,–’ vervangen door ‘€1.800,–.

5. In het tweede lid onder d wordt ‘€ 2.000,–’ vervangen door ‘€2.400,–.

Artikel 7

In artikel 6 van de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt het bedrag ‘€ 88,99’ vervangen door ‘€ 91,21’.

HOOFDSTUK 2 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 2018

Artikel 8

In artikel 7, derde lid, van de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie wordt het bedrag ‘€ 47,57’ vervangen door ‘€ 48,28’.

Artikel 9

De Inkomstenregeling militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, achtste lid, wordt het bedrag ‘€ 863,01’ vervangen door ‘€ 875,96’.

B

De tabellen 8A tot en met 8C, 9 tot en met 11, 13, 14 tot en met 17 en 25 worden vervangen door de overeenkomstige tabellen opgenomen als bijlagen 13 tot en met 24 bij deze regeling.

Artikel 10

De Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4 wordt het bedrag ‘€ 274,79’ vervangen door ‘€ 278,91’.

B

In artikel 5 worden de bedragen ‘€ 137,39’, ‘€153,87’, ‘€ 291,28’ en telkens ‘€ 302,26’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 139,45’, ‘€ 156,18’, ‘€ 295,65’ en telkens ‘€ 306,79’.

C

In artikel 8 wordt het bedrag ‘€ 274,79’ vervangen door ‘€ 278,91’.

D

In artikel 10 worden de bedragen ‘€ 274,79’, ‘€ 329,75’, ‘€ 384,71’, ‘€ 439,65’ en telkens ‘€ 494,62’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 278,91’, ‘€ 334,70’, ‘€ 390,48’, ‘€ 446,24’ en telkens ‘€ 502,04’.

E

In artikel 11 wordt het bedrag ‘€ 252,81’ vervangen door ‘€ 256,60’.

Artikel 11

De Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a worden de bedragen ‘€ 54,20’ en telkens ‘€ 60,69’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 55,01’ en telkens ‘€ 61,60’.

2. In onderdeel b worden de bedragen ‘€ 96,38’ en telkens ‘€ 107,90’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 97,83’ en telkens ‘€ 109,52’.

3. In onderdeel c worden de bedragen ‘€ 150,54’ en telkens ‘€ 168,59’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 152,80’ en telkens ‘€ 171,12’.

4. In onderdeel d worden de bedragen ‘€ 216,76’ en telkens ‘€ 242,79’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 220,01’ en telkens ‘€ 246,43’.

B

In artikel 5b wordt het bedrag ‘€ 26,95’ vervangen door ‘€ 27,35’.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, worden de bedragen ‘€ 54,32’, ‘€ 60,85’ en ‘€ 67,19’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 55,13’, ‘€ 61,76’ en ‘€ 68,20’.

2. In het derde lid worden de bedragen ‘€ 61,12’, ‘€ 68,49’ en ‘€ 75,56’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 62,04’, ‘€ 69,52’ en ‘€ 76,69’.

D

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt het bedrag ‘€ 1,98’ vervangen door ‘€ 2,01’.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt het bedrag ‘€ 3,04’ vervangen door ‘€ 3,09’.

3. In het derde lid, onderdeel b, wordt het bedrag ‘€ 1,51’ vervangen door ‘€ 1,53’.

E

Artikel 8a komt te luiden:

Artikel 8a
 • 1. De commandant kent aan de militair met de rang van kapitein-luitenant ter zee dan wel luitenant-kolonel een compensatie voor overwerk toe, indien de militair in opdracht van de commandant een of meerdere uren overwerk verricht.

 • 2. De compensatie voor overwerk bestaat uit roostervrije uren, gelijk aan het aantal uren overschrijding van het per dag vastgestelde aantal arbeidsuren. Voor het bepalen van de omvang van het overwerk worden artikel 8, tweede en achtste lid, overeenkomstig toegepast.

 • 3. De commandant stelt de militair in de gelegenheid de compensatie op te nemen.

F

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid worden de bedragen ‘€ 11,53’, ‘€ 12,90’ en ‘€ 14,22’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 11,70’, ‘€ 13,09’ en ‘€ 14,43’.

2. In het vijfde lid worden de bedragen ‘€ 46,01’, ‘€ 51,57’ en ‘€ 56,86’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 46,70’, ‘€ 52,34’ en ‘€ 57,71’.

Artikel 12

In artikel 6 van de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt het bedrag ‘€ 91,21’ vervangen door ‘€ 92,58’.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE WIJZIGINGEN

Artikel 13

De Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR wordt als volgt gewijzigd:

A

In de eerste zin van artikel 3.3 wordt ‘en 16a, derde en vierde lid’ vervangen door ‘,16a, derde lid, en 16bis’.

B

In artikel 3.4 wordt ‘artikel 16 of 16a’ vervangen door ‘artikel 16, 16a of 16bis’.

C

Artikel 3.5 komt te luiden:

Artikel 3:5 Maximale vergoeding individuele opleidingsaanspraak militair in fase 2 FPS dan wel fase 3 FPS (uitvoering artikel 16 bis, tweede lid AMAR)
 • 1. De kosten van een opleiding als bedoeld in artikel 16 bis, tweede lid, van het AMAR, worden vergoed:

  • a. tot ten hoogste € 1.200,– wanneer de aanstelling vanaf het moment van het einde van fase 1 FPS tot het moment van ontslag minder dan twee jaar duurt;

  • b. tot ten hoogste € 2.400,– wanneer de aanstelling vanaf het moment van het einde van fase 1 FPS tot het moment van ontslag twee jaar of meer, maar minder dan vier jaar duurt;

  • c. tot ten hoogste € 3.600,– wanneer de aanstelling vanaf het moment van het einde van fase 1 FPS tot het moment van ontslag vier jaar of meer, maar minder dan zes jaar duurt;

  • d. tot ten hoogste € 5.400,– wanneer de aanstelling vanaf het moment van het einde van fase 1 FPS tot het moment van ontslag zes jaar of meer, maar minder dan acht jaar duurt;

  • e. tot ten hoogste € 7.200,– wanneer de aanstelling vanaf het moment van het einde van fase 1 FPS tot het moment van ontslag acht jaar of meer duurt;

  • f. tot ten hoogste € 7.200,– voor de militair in fase 3 FPS die fase 2 FPS niet heeft doorlopen.

 • 2. In aanvulling op de vergoeding van de opleidingskosten, bedoeld in het eerste lid, wordt een extra vergoeding toegekend:

  • a. tot ten hoogste € 600,– indien de militair een uitzendverleden heeft van maximaal een half jaar;

  • b. tot ten hoogste € 1.200,– indien de militair een uitzendverleden heeft van een half jaar of meer maar minder dan een jaar;

  • c. tot ten hoogste € 1.800,– indien de militair een uitzendverleden heeft van een jaar of meer maar minder dan twee jaar;

  • d. tot ten hoogste € 2.400,– indien de militair een uitzendverleden heeft van twee jaar of meer.

Artikel 14

Een aanvraag als bedoeld in artikel 39a van het Algemeen militair ambtenarenreglement, wordt vastgesteld op een door Onze Minister te bepalen datum.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening, met dien verstande dat:

 • 1. hoofdstuk 1 terugwerkt tot en met 1 januari 2017;

 • 2. hoofdstuk 2 terugwerkt tot en met 1 januari 2018;

 • 3. artikel 13 in werking treedt met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout bij nacht

BIJLAGE 1 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 8A Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Toelage officieren-medisch specialist

(ad art. 7, 6e lid IRM)

aantal jaren in bezit van hoedanigheid van medisch specialist

bedrag per maand

0

1.927,36

4

2.013,66

8

2.099,98

12

2.186,26

BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 8B Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker

(ad art. 7, 7e lid IRM)

aantal jaren in bezit van hoedanigheid van arts, tandarts of apotheker

bedrag per maand

ltz3/tlnt

   

kltz/lkol

 

ltz2/elnt

ltz2oc/kap

ltz1/maj

en hoger

0

448,10

448,10

448,10

448,10

1

503,97

511,72

524,43

511,72

2

563,17

581,98

606,31

578,65

3

625,11

666,06

692,08

645,59

4

688,75

755,66

783,89

716,95

5

787,20

887,90

920,52

824,27

6

1027,85

1043,34

936,57

7

1144,57

1167,81

1051,09

8

1261,30

1287,87

1167,81

9

1399,61

1287,87

10

1300,58

1214,84

11

1196,04

1140,17

12

1091,46

1069,88

13

1004,61

987,46

14

912,79

884,57

15

828,69

828,69

16

771,18

750,15

17

684,32

18

623,47

19

563,17

20

528,31

21

491,24

22

448,10

BIJLAGE 3 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 8C Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker

(ad art. 7, 6e lid IRM)

aantal jaren in bezit van hoedanigheid van arts, tandarts of apotheker

bedrag per maand

ltz3/tlnt

   

kltz/lkol

 

ltz2/elnt

ltz2oc/kap

ltz1/maj

en hoger

0

448,10

448,10

448,10

448,10

1

503,97

511,72

522,24

485,16

2

563,17

581,98

597,46

522,24

3

625,11

666,06

672,13

559,85

4

688,75

755,66

746,80

597,46

5

787,20

887,90

821,50

634,53

6

"

"

896,18

672,13

7

"

"

971,43

709,77

8

"

"

896,18

861,90

9 en hoger

"

"

861,90

"

BIJLAGE 4 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 9 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Overige toelagen

IRM ad artikel:

bedrag per

kwartier

uur

maand

Toelage militaire bijstand

8

4,43

Ontberingstoelage

13, 2e lid

678,90

Toelage parachutespringen

14

bedrag per sprong

groep 1

groep 2

groep 3

63,39

52,78

42,04

Toelage munitieruimen

19, 2e lid

bedrag per dag

groep 1

groep 2

groep 3

79,26

66,00

52,57

Toelage munitieruimen

19, 4e lid

9,47

7,86

6,27

Toelage gravendienst

20

5,49

4,57

3,65

Toelage werkzaamheden in antennemast

21

10,58

8,81

7,01

Toelage rij-instructie tanks, pantserrupsvoertuigen of gemechaniseerde vuurmonden

22

9,44

7,84

6,24

Toelage mountain leaders

25, 1e lid

63,39

52,78

42,04

Toelage helikopterredders

26, 2e lid

66,00

66,00

52,57

Toelage mijnendienst

23, 1e lid

bedrag per etmaal

groep 1

groep 2

groep 3

37,87

31,53

25,12

Onderzeeboottoelage

24, 2e lid

53,98

44,95

35,81

BIJLAGE 5 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 10 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Brevettoelage

(ad art. 9 IRM)

 

bedrag per maand

eerste partij........................................................................................

13,82

solistenpartij.......................................................................................

27,63

BIJLAGE 6 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 11 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Vliegtoelage

(ad art. 10, 2e lid IRM)

 

bedrag per maand

basisbedrag.......................................................................................

21,61

BIJLAGE 7 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 13 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Vlieggeld

(ad art. 12, 7e lid IRM)

 

maximum bedrag per kwartaal

vlieggeld.............................................................................................

1.295,54

bijzonder vlieggeld.............................................................................

647,77

BIJLAGE 8 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 14 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

 

Duiktoelage

(ad artikel 15, 1e lid IRM)

groep

bedrag per minuut

voor een kikvorsman of

leerling-kikvorsman

zonder gebruik van een

ademhalingsapparaat

voor een duiker, leerling-duiker,

kikvorsman of leerling-kikvorsman

met gebruik van een ademhalings-

apparaat op een diepte:

   

tot 15 meter

van 15 tot

45 meter

vanaf

45 meter

1

0,19

1,30

2,61

3,85

2

0,16

1,10

2,17

3,22

3

0,11

0,90

1,73

2,55

BIJLAGE 9 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 15 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Toelage

verblijf onderwaterlaboratorium

(ad art. 16, 2e lid IRM)

groep

bij een verblijf in een onderwaterlaboratorium bij een verhoogde druk welke overeenkomt met de waterdruk op een diepte van 15 meter:

korter dan 11 uur

langer dan 11 uur

bedrag per minuut

bedrag per etmaal

1

0,78

634,28

2

0,65

528,04

3

0,50

420,79

BIJLAGE 10 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 16 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

 

Toelage verblijf recompressietoestel

(ad art. 17, 1e lid IRM)

groep

bedrag per minuut

bij een verhoogde druk welke overeenkomt met de waterdruk op een diepte:

tot 15 meter

van 15 tot 45 meter

vanaf 45 meter

1

0,78

1,57

2,36

2

0,65

1,30

1,96

3

0,50

1,05

1,55

BIJLAGE 11 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 17 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Toelage verblijf decompressietoestel

(ad art. 18 IRM)

bedrag per keer....................................................................................

39,62

BIJLAGE 12 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 ONDERDEEL B

Tabel 25 Bedragen met ingang van 1 januari 2017

Toelage meerdaagse dienstreis

(ad art 26a IRM)

bedrag per ZZF-dag..............................................................................

47,57

BIJLAGE 13 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 8A Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Toelage officieren-medisch specialist

(ad art. 7, 6e lid IRM)

aantal jaren in bezit van hoedanigheid van medisch specialist

bedrag per maand

0

1.956,27

4

2.043,86

8

2.131,48

12

2.219,05

BIJLAGE 14 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 8B Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker

(ad art. 7, 7e lid IRM)

aantal jaren in bezit van hoedanigheid van arts, tandarts of apotheker

bedrag per maand

ltz3/tlnt

   

kltz/lkol

 

ltz2/elnt

ltz2oc/kap

ltz1/maj

en hoger

0

454,82

454,82

454,82

454,82

1

511,53

519,40

532,30

519,40

2

571,62

590,71

615,40

587,33

3

634,49

676,05

702,46

655,27

4

699,08

766,99

795,65

727,70

5

799,01

901,22

934,33

836,63

6

1043,27

1058,99

950,62

7

1161,74

1185,33

1066,86

8

1280,22

1307,19

1185,33

9

1420,60

1307,19

10

1320,09

1233,06

11

1213,98

1157,27

12

1107,83

1085,93

13

1019,68

1002,27

14

926,48

897,84

15

841,12

841,12

16

782,75

761,40

17

694,58

18

632,82

19

571,62

20

536,23

21

498,61

22

454,82

BIJLAGE 15 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 8C Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker

(ad art. 7, 6e lid IRM)

aantal jaren in bezit van hoedanigheid van arts, tandarts of apotheker

bedrag per maand

ltz3/tlnt

   

kltz/lkol

 

ltz2/elnt

ltz2oc/kap

ltz1/maj

en hoger

0

454,82

454,82

454,82

454,82

1

511,53

519,40

530,07

492,44

2

571,62

590,71

606,42

530,07

3

634,49

676,05

682,21

568,25

4

699,08

766,99

758,00

606,42

5

799,01

901,22

833,82

644,05

6

"

"

909,62

682,21

7

"

"

986,00

720,42

8

"

"

909,62

874,83

9 en hoger

"

"

874,83

"

BIJLAGE 16 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 9 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Overige toelagen

IRM ad artikel:

bedrag per

kwartier

uur

maand

Toelage militaire bijstand

8

4,50

Ontberingstoelage

13, 2e lid

689,08

Toelage parachutespringen

14

bedrag per sprong

groep 1

groep 2

groep 3

64,34

53,57

42,67

Toelage munitieruimen

19, 2e lid

bedrag per dag

groep 1 groep 2

groep 3

80,45

66,99

53,36

Toelage munitieruimen

19, 4e lid

9,61

7,98

6,36

Toelage gravendienst

20

5,57

4,64

3,70

Toelage werkzaamheden in antennemast

21

10,74

8,94

7,12

Toelage rij-instructie tanks, pantserrupsvoertuigen of gemechaniseerde vuurmonden

22

9,58

7,96

6,33

Toelage mountain leaders

25, 1e lid

64,34

53,57

42,67

Toelage helikopterredders

26, 2e lid

66,99

66,99

53,36

Toelage mijnendienst

23, 1e lid

bedrag per etmaal

groep 1

groep 2

groep 3

38,44

32,00

25,50

Onderzeeboottoelage

24, 2e lid

54,79

45,62

36,35

BIJLAGE 17 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 10 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Brevettoelage

(ad art. 9 IRM)

 

bedrag per maand

eerste partij.........................................................................................

14,03

solistenpartij.......................................................................................

28,04

BIJLAGE 18 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 11 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Vliegtoelage

(ad art. 10, 2e lid IRM)

 

bedrag per maand

basisbedrag.......................................................................................

21,93

BIJLAGE 19 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 13 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Vlieggeld

(ad art. 12, 7e lid IRM)

 

maximum bedrag per kwartaal

vlieggeld.............................................................................................

1.314,97

bijzonder vlieggeld.............................................................................

657,49

BIJLAGE 20 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 14 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

 

Duiktoelage

(ad artikel 15, 1e lid IRM)

 

bedrag per minuut

voor een kikvorsman of

leerling-kikvorsman

zonder gebruik van een

ademhalingsapparaat

voor een duiker, leerling-duiker,

kikvorsman of leerling-kikvorsman

met gebruik van een ademhalings-

apparaat op een diepte:

 

tot 15 meter

van 15 tot

vanaf

groep

   

45 meter

45 meter

1

0,19

1,32

2,65

3,91

2

0,16

1,12

2,20

3,27

3

0,11

0,91

1,76

2,59

BIJLAGE 21 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 15 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Toelage

verblijf onderwaterlaboratorium

(ad art. 16, 2e lid IRM)

groep

bij een verblijf in een onderwaterlaboratorium bij een verhoogde druk welke overeenkomt met de waterdruk op een diepte van 15 meter:

korter dan 11 uur

langer dan 11 uur

bedrag per minuut

bedrag per etmaal

1

0,79

643,79

2

0,66

535,96

3

0,51

427,10

BIJLAGE 22 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 16 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

 

Toelage verblijf recompressietoestel

(ad art. 17, 1e lid IRM)

groep

bedrag per minuut

bij een verhoogde druk welke overeenkomt met de waterdruk op een diepte:

tot 15 meter

van 15 tot 45 meter

vanaf 45 meter

1

0,79

1,59

2,40

2

0,66

1,32

1,99

3

0,51

1,07

1,57

BIJLAGE 23 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 17 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Toelage verblijf decompressietoestel

(ad art. 18 IRM)

bedrag per keer....................................................................................

40,21

BIJLAGE 24 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 9 ONDERDEEL B

Tabel 25 Bedragen met ingang van 1 januari 2018

Toelage meerdaagse dienstreis

(ad art 26a IRM)

bedrag per ZZF-dag..............................................................................

48,28