Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 11855Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2019, kenmerk 1489675-187555-WJZ, houdende wijziging van het Organisatiebesluit VWS 2018 en de Regeling veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal in verband met enkele technische aanpassingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011 en artikel 7a.8 van het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006,

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 6, tweede lid, van het Organisatiebesluit VWS 2018 vervalt ‘i.o.’.

ARTIKEL II

In artikel 2.2, eerste lid, van de Regeling veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal wordt ‘artikel 7, tweede lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 7, eerste lid, van de wet’.

ARTIKEL III

  • 1. Artikel I treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

  • 2. Artikel II treedt in werking op het tijdstip waarop artikel XX, onderdeel A, van de wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen (Stb. 2019, 52), in werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

De twee voorgestelde wijzigingen zijn van technische aard. In het Organisatiebesluit VWS 2018 wordt de niet meer van toepassing zijnde toevoeging ‘i.o.’ geschrapt. De aanpassing van de Regeling veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal is noodzakelijk vanwege een vernummering van de leden van artikel 7 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge