Besluit tot erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstantie Control Union Certifications B.V. voor het uitvoeren van werkzaamheden in kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, overeenkomstig het certificatieschema “Green Gold Label” (GGL), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

21-02-2019 / projectnr. EC19CUC004

Geachte [...],

Op 19 februari 2019 heb ik uw aanvraag om erkenning van uw conformiteitsbeoordelingsinstantie ontvangen. Ik heb uw aanvraag getoetst aan de geldende eisen, die zijn opgenomen in Hoofdstuk 2 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna ook: het Besluit).

In het navolgende wordt puntsgewijs ingegaan op de voor deze erkenningsbeschikking relevante onderwerpen. Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de bijlage.

1. Aanvraag en beschikking tot erkenning

Uw aanvraag om erkenning betreft de conformiteitsbeoordelingsinstantie “Control Union Certifications B.V.” voor het goedgekeurde certificatieschema “Green Gold Label” (GGL). Uw conformiteitsbeoordelingsinstantie krijgt de unieke code “CUC” toegewezen.

Ik heb besloten om uw conformiteitsbeoordelingsinstantie te erkennen, op grond van artikel 2 van het Besluit. De werkzaamheid die uw conformiteitsbeoordelingsinstantie overeenkomstig deze erkenning gerechtigd is uit te voeren betreft het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen overeenkomstig “Green Gold Label” (GGL), resulterend in certificaten. De erkenning heeft betrekking op de biomassacategorieën en de geografische scope waarvoor het certificatieschema GGL is goedgekeurd.

Bij uw aanvraag heeft u accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA) met registratienummer C412 overgelegd om aan te tonen dat u in staat bent de werkzaamheden van deze aanvraag uit te voeren. Het certificatieschema Green Gold Label wordt op dit bewijsstuk aangeduid als “Green Gold Label program – inspection of processes”.

Uw erkenning beperkt zich tot de geografische en technische scope van uw accreditatie voor dit goedgekeurde schema.

Deze erkenning wordt voor onbepaalde tijd verleend en is niet overdraagbaar.

2. Publicatie erkenning

Deze erkenning zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal uw conformiteitsbeoordelingsinstantie worden opgenomen in de lijst met erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen.

3. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

Bent u het, eventueel na een toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer EC19CUC004. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: Manager Duurzame Energie (team bio-energie) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: VOORWAARDEN EN TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht. Deze zijn alle opgenomen in Hoofdstuk 2 “Erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties” in het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Aanvraag en verlening van erkenning

Artikel 2 van het Besluit gaat in op verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de verlening van erkenning aan een conformiteitsbeoordelingsinstantie door de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (hierna: de Minister). Hierin staat onder andere welke onderwerpen opgenomen moeten worden in de beschikking tot erkenning. Verder vermeldt dit artikel dat de beschikking in de Staatscourant wordt gepubliceerd en dat de conformiteitsbeoordelingsinstantie wordt opgenomen op een lijst met erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties. Deze is te vinden op: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen. Hier is ook de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s te vinden.

Artikel 4 gaat in op de eisen waaraan de aanvraag om erkenning moet voldoen. Een belangrijk bewijsstuk op grond waarvan erkenning kan worden verleend, betreft de accreditatie van de conformiteitsbeoordelingsinstantie. Artikel 3 gaat nader in op welke bewijsstukken hierbij worden geaccepteerd. Artikel 5 gaat in op de gronden waarop de Minister kan besluiten een erkenning te weigeren.

Wijzigen van erkenning

Artikel 6 geeft aan dat een erkenning kan worden gewijzigd op verzoek van een erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie. U moet in elk geval een verzoek tot wijziging van uw erkenning doen indien uw conformiteitsbeoordelingsinstantie erkend wil worden voor het verificatieprotocol of één of meer certificatieschema’s waarop de bestaande erkenning geen betrekking heeft. U kunt uw verzoek tot wijziging van de erkenning doen bij RVO.nl, via duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl. U krijgt dan het aanvraagformulier voor wijziging van erkenning toegestuurd.

Schorsen en intrekken erkenning

Artikel 7 beschrijft op welke gronden de Minister de erkenning geheel of gedeeltelijk kan schorsen of geheel of gedeeltelijk kan intrekken.

Melding door de erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie

Volgens artikel 8 is een erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie verplicht om onverwijld te melden als er sprake is:

  • van een faillissement of surseance van betaling;

  • een geschorste of vervallen accreditatie voor een werkzaamheid waarvoor een erkenning is afgegeven;

  • indien het bewijsstuk (o.a. accreditatie) voor een werkzaamheid waarvoor een erkenning is afgegeven, niet meer kan dienen als bewijs voor het gerechtvaardigde vertrouwen op grond waarvan de erkenning is afgegeven.

Deze melding kunt u doen bij RVO.nl, via: duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

Verbod

Artikel 9 stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning.

Naar boven