Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 13 februari 2018, nr. ANVS-2018/1778, tot wijziging van het Besluit mandaat- en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017 in verband met het verlenen van ondermandaat voor het verlenen van registraties

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat- en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na de begripsomschrijving van ‘afdelingshoofd’ de volgende twee begripsomschrijvingen ingevoegd:

afdeling SBC:

afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement als bedoeld in paragraaf 3.4 van het Organisatiebesluit ANVS 2017;

afdelingshoofd SBC:

hoofd van de afdeling SBC;.

B

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a. Ondermandaat registraties

  • 1. Het afdelingshoofd SBC kan ondermandaat verlenen aan medewerkers van de afdeling SBC voor het verlenen van registraties als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

  • 2. Het afdelingshoofd SBC kan bepalen dat het in het eerste lid bedoelde ondermandaat op bepaalde categorieën van registratieplichtige handelingen niet van toepassing is.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘mandaat of machtiging’ vervangen door: mandaat, machtiging, of ondermandaat als bedoeld in artikel 5a, eerste lid.

2. In het tweede lid, wordt ‘mandaat of machtiging’ vervangen door ‘mandaat, machtiging, of ondermandaat als bedoeld in artikel 5a, eerste lid,’ en ‘de gemandateerde of gemachtigde functionaris’ door: de gemandateerde, gemachtigde of ondergemandateerde functionaris.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070-426 4426.

TOELICHTING

Op 6 februari 2018 is het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking getreden. Op grond van dat besluit zijn bepaalde handelingen met ingekapselde bronnen, toestellen of versnellers verboden, tenzij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming daartoe registratie heeft verleend (artikelen 3.9, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en 3.10 Bbs). Naar verwachting leidt dit tot circa 10.000 registraties in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van het Bbs. Het gaat daarbij meestal om standaardgevallen.

Ten behoeve van een efficiënte afhandeling wordt in dit besluit het hoofd van de afdeling Stralingsbescherming en Crisisbescherming (SBC) de bevoegdheid gegeven om medewerkers uit afdeling SBC onder te mandateren voor de verlening van deze registraties.

Het afdelingshoofd SBC kan dit ondermandaat beperken tot bepaalde categorieën van registratieplichtige handelingen.

Het afdelingshoofd SBC kan voor de uitoefening van dit ondermandaat per geval of algemene instructies geven (artikel 10:6, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht).

Dit besluit treedt met ingang van de dag na de plaatsing ervan in de Staatscourant (art. 20.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer). De reden hiervoor is dat het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming reeds in werking getreden is en er mogelijk grote aantallen aanvragen voor registraties bij de ANVS binnenkomen. Om te kunnen garanderen dat deze registraties binnen de wettelijke termijn kunnen worden afgehandeld is de onmiddellijke inwerkingtreding van dit besluit noodzakelijk.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter

Naar boven