Tijdelijke subsidieregels samenwerking Belastingdienst 2019–2022 (Digitale Inclusie) Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid onder a sub ii en derde lid en 1.4 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke regels subsidieverstrekking samenwerking Belastingdienst 2019–2022 (Digitale Inclusie) Koninklijke Bibliotheek.

Artikel 1. Begripsbepaling

de Bibliotheek en basisvaardigheden:

de voortzetting van het Programma Basisvaardigheden Netwerkplan 2016–2018, vastgesteld op 29 maart 2016 door de directie van de Koninklijke Bibliotheek, dat beoogt lokale bibliotheken te stimuleren activiteiten te ontplooien richting burgers om hun basisvaardigheden te verbeteren waardoor burgers beter kunnen participeren in de huidige gedigitaliseerde samenleving;

KB:

Koninklijke Bibliotheek;

lokale bibliotheek:

lokale bibliotheek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

project Belastingdienst:

subproject binnen het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden dat zich richt op de uitvoering van de samenwerking tussen de KB en de Belastingdienst ten behoeve van digitale inclusie van kwetsbare burgers zoals bekrachtigd door de Belastingdienst op 20 november 2018.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

In het kader van de activiteit het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen door educatie, informatie en reflectie en de uitvoering van het project Belastingdienst, subsidieert het Algemeen Bestuurscollege het faciliteren en organiseren van spreekuren van maatschappelijke dienstverleners ten behoeve van ondersteuning aan burgers bij het online regelen van belasting- en toeslagzaken.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1.360.000,– onder het voorbehoud dat de Belastingdienst voldoende financiële middelen beschikbaar stelt aan de KB. Indien de Belastingdienst onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt, wordt het subsidieplafond verlaagd en wordt de vaststelling van het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2. De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

 • 3. De hoogte van de subsidie bedraagt € 0,02 per inwoner per jaar in het werkgebied van de aanvrager.

Artikel 4. Subsidieontvanger

Voor het uitvoeren van de activiteiten wordt per subsidietijdvak uitsluitend een projectsubsidie verstrekt aan lokale bibliotheken die:

 • a. aantoonbare kennis en kunde hebben op het gebied van bibliotheekdienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor kwetsbare doelgroepen;

 • b. deelnemen aan het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden, waaronder het Bibliotheek Onderzoeksplatform;

 • c. gebruik maken van de Database G!DS;

 • d. inwoners in het werkgebied gratis aanbieden:

  • i. toegang tot computers met internet en printfaciliteiten; en

  • ii. digivaardigheidscursussen, waaronder in ieder geval de cursussen Klik & Tik en Digisterker.

 • e. spreekuren houden als bedoeld in artikel 2 gedurende de subsidieperiode die loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2022.

Artikel 5. Aanvraag

De aanvrager dient uiterlijk 15 februari 2019 een aanvraag tot subsidieverlening in.

Hiertoe stelt de Koninklijke Bibliotheek een aanvraagformulier beschikbaar, waarop dient te worden vermeld:

 • a. hoeveel inwoners de aanvrager in het werkgebied heeft;

 • b. hoeveel spreekuren de aanvrager tijdens de aangifteperiode van 1 maart tot 1 mei gaat aanbieden en eventueel daarvoor en daarna;

 • c. hoe vaak de aanvrager de spreekuren gaat aanbieden;

 • d. voor welke (kwetsbare) doelgroepen de spreekuren worden aangeboden;

 • e. hoe de bibliotheek de gemeenten waarin zij gevestigd is, gaat betrekken bij het realiseren van de spreekuren;

 • f. met welke maatschappelijke dienstverleners de aanvrager de spreekuren als bedoeld in artikel 2 gaat inrichten en wat de rolverdeling daarbij is;

 • g. hoe en tegen welke inzet de aanvrager dat gaat realiseren;

 • h. wat het aantal inwoners is dat de aanvrager met de spreekuren beoogt te bereiken.

Artikel 6. Weigeringsgrond

Het Algemeen Bestuurscollege weigert een subsidie indien de omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar haar oordeel te beperkt is, gelet op het aantal inwoners in het werkgebied van de aanvrager.

Artikel 7. Verplichtingen

Naast de verplichtingen die zijn opgenomen in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019, is de subsidieontvanger verplicht:

 • a. te blijven deelnemen aan het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden;

 • b. het aanbod in het kader van de dienstverlening voor de Belastingdienst in te voeren in de Database G!DS;

 • c. jaarlijks mee te doen aan de Belastingdienstmodule van het Bibliotheek Onderzoeksplatform;

 • d. ervoor zorg te dragen dat de computers, het internetnetwerk en de printfaciliteiten die ten behoeve van de spreekuren ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de (veiligheids-)eisen zoals neergelegd in de ‘Eisen Internetplekken voor digitaal zaken doen met de Belastingdienst bij de Bibliotheken’;

 • e. bekendheid te geven aan het aanwezige aanbod onder de inwoners in het werkgebied van de subsidieontvanger met behulp van voorlichtings- en promotiemateriaal;

 • f. na afloop van de subsidieperiode op 31 december 2022 tussen 8 en 13 weken een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen met een verantwoording van de gesubsidieerde activiteiten zoals bedoeld in artikel 5 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels samenwerking Belastingdienst 2019–2022 (Digitale Inclusie) Koninklijke Bibliotheek.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuurscollege d.d. 10 december 2018

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.J. Joustra

Naar boven