Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 7276Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 februari 2018, nr. 2018-0000010193 tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang in verband met de voortijdige beëindiging van het vierde aanvraagtijdvak

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid onder c, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 6, tweede lid, vierde zin, van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang komt te luiden:

Het vierde aanvraagtijdvak loopt vanaf 2 januari 2018, 9.00 uur tot en met 9 februari 2018, 17.00 uur.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 februari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 februari 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

Op 2 januari 2018 is het vierde aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang van start gegaan. Met de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2017 (Stcrt. 2017, nr. 68001) is geregeld dat het vierde aanvraagtijdvak tot en met 30 april 2018, 17.00 uur loopt. Op 24 januari 2018 is echter het subsidieplafond van € 3,0 mln. voor het tijdvak van 2 januari 2018 tot 1 januari 2019 bereikt. Aangezien er geen gelden meer beschikbaar zijn voor het vierde tijdvak, wordt met de onderhavige regeling geregeld dat het vierde aanvraagtijdvak na 9 februari 2018, 17.00 uur gesloten is. Hiermee wordt bewerkstelligd dat Uitvoering van Beleid (het voormalige Agentschap SZW), dat de subsidieregeling uitvoert, geen afwijzingen hoeft te sturen aan subsidieaanvragers die na 9 februari 2018, 17.00 uur een aanvraag indienen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark