Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2018, 72479Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling parapluplan Parkeren SWF en Parkeernormennota Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 12 november 2018 het parapluplan ‘Parkeren SWF’ gewijzigd vastgesteld en de ‘Parkeernormennota Súdwest-Fryslân 2018 vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.

Wat is de Parkeernormennota Súdwest-Fryslân 2018? 

Parkeeroverlast zit in de top drie van landelijke probleempunten. Zowel bij ontwikkelaars als bij omwonenden van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen levert parkeren discussie op. Het is daarom verstandig om te zorgen dat het parkeren bij ontwikkelingen goed geregeld wordt. Dit kan met behulp van parkeernormen. Een parkeernorm drukt de parkeerbehoefte van een functie uit in aantal parkeerplaatsen.

Wat is het parapluplan ‘Parkeren SWF’?

De stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening (waaronder het onderdeel parkeren) verliezen dit jaar hun werking voor de bestaande bestemmingsplannen. De eisen voor het parkeren moet dus op een andere manier worden geregeld. De verwijzing naar de gemeentelijke parkeernormennota in een bestemmingsplan is hiervoor het juridisch middel.

Staat van Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Regels  Artikel 2

Uit de tabel zijn de volgende plannen verwijderd: Afsluitdijk; Kornwerderzand; Stavoren Zuid.

Verbeelding

De plangebieden van onderstaande ruimtelijke plannen zijn uit de verbeelding verwijderd:

 • 1.

  Bestemmingsplan ‘Afsluitdijk’;

 • 2.

  Bestemmingsplan ‘Kornwerderzand’

 • 3.

  Bestemmingsplan ‘Workum, recreatiegebied it Soal’

 • 4.

  Provinciaal inpassingsplan ‘Vismigratierivier’

 • 5.

  Rijksinpassingsplan ‘Afsluitdijk’

 • 6.

  Rijksinpassingsplan ‘Windpark Fryslân’

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien van 21 december 2018 tot en met 31 januari  2019. Dit kan bij de gemeentelijke loketten in Bolsward en Sneek.

De ‘Parkeernormennota Súdwest-Fryslân 2018’ is digitaal te bekijken via de externe bijlage.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2018PHparkerenSWF-vast.

Hoe kunt u reageren?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.

Wie kan beroep indienen?

 • 1.

  belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;

 • 2.

  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

 • 3.

  belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage

Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.

Het bestemmingsplan is geldig vanaf 1 februari 2019. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.