Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2018, 70319Interne regelingen

Besluit van de Minister van Financiën, van 5 december 2018 nr. 2018-2059995, tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Internationalisering van het onderwijs (Instellingsbesluit werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Financiën;

b. werkgroep:

werkgroep, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1. Er is een werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs.

 • 2. De werkgroep heeft tot taak interdepartementaal beleidsonderzoek uit te voeren naar het beleid voor internationale studenten, conform de taakopdracht zoals op 18 september 2018 gepubliceerd (Kamerstukken Tweede Kamer Vergaderjaar 2018/2019 35 000 nr. 2).

 • 3. Het onderzoek zal moeten resulteren in een rapport waarin één of meerdere beleidsopties worden gegeven waarover vervolgens afweging kan plaatsvinden.

Artikel 3 Samenstelling werkgroep, benoeming leden en instellingsduur

 • 1. De werkgroep bestaat uit een voorzitter en 7 leden.

 • 2. Tot voorzitter van de werkgroep wordt benoemd mw. drs. M. Sint.

 • 3. Tot leden van de werkgroep worden benoemd:

  • dhr. drs. G.E. Beekhuis (Ministerie van Financiën)

  • mw. drs. I.M. Jansen (Ministerie van Algemene Zaken)

  • dhr. drs. J.P. Ederveen (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

  • mw. drs. J. van den Bout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

  • dhr. drs. F.A. Hofman (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

  • dhr. drs. L.J. Herweijer (Sociaal Cultureel Planbureau)

  • mw. dr. J.A. Bolhaar (Centraal Planbureau)

 • 4. De leden van de werkgroep werkzaam voor de overheid kunnen bij afwezigheid of verandering van baan vervangen worden door een collega van dezelfde werkgever.

 • 5. De werkgroep kan besluiten externe leden uit te nodigen om deel te nemen aan de werkgroep.

 • 6. De werkgroep wordt ingesteld per 18 september 2018.

 • 7. De werkgroep wordt opgeheven twee weken nadat het rapport zoals bedoeld in artikel 2 door de Minister van Financiën aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangeboden, behoudens voor zover de werkgroep nog wordt verzocht toelichting te geven op het eindrapport.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1. De werkgroep stelt haar eigen werkwijze vast, met inachtneming van het IBO handboek.

 • 2. De werkgroep wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretariaat.

 • 3. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de werkgroep.

 • 4. In het secretariaat wordt voorzien door de Minister van Financiën en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 5. De minister draagt, na overleg met de werkgroep, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de werkgroep.

Artikel 5. Vergoeding

De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal voor de voorzitter is salarisschaal 18, hoogste trede, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter is 0,15 per maand.

Artikel 6. Reis- en verblijfkosten

De voorzitter en andere leden van de werkgroep ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

Artikel 7. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de werkgroep worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de werkgroep openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 september 2018.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

TOELICHTING

Instellingsbesluit Werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs

I. Algemeen

Het kabinet heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Internationalisering van het onderwijs. Zie Kamerstukken Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018/2019, 35 000 nr. 2 voor de taakopdracht.

II. Artikelgewijs

Artikel 2

De werkgroep heeft tot taak het IBO uit te voeren conform de taakopdracht en te komen tot beleidsopties voor internationalisering van het onderwijs.

Artikel 3

Dit artikel benoemt de leden van de werkgroep en stelt de instellingsduur van de werkgroep vast. Leden van de werkgroep werkzaam voor de overheid zijn op basis van hun huidige functie lid van de werkgroep. Indien zij langdurig afwezig zijn of een nieuwe functie krijgen gedurende het IBO kunnen zij vervangen worden door collega’s van hun huidige werkgever. Hier zal geen wijziging van het instellingsbesluit voor gepubliceerd worden.

De werkgroep kan gedurende het onderzoek besluiten een extern lid (buiten de overheid) op basis van zijn expertise uit te nodigen voor de werkgroep. Indien van toepassing zal dit als wijziging van het instellingsbesluit gepubliceerd worden.

Artikel 4

Het IBO handboek is een intern rijksbreed document waarin de regels en uitgangspunten voor uitvoering van IBO’s zijn vastgelegd. Het IBO handboek is vastgesteld door de Ambtelijke Commissie Heroverwegingen.

Artikel 5

Dit artikel regelt de vergoeding voor de voorzitter en de externe leden van de werkgroep. De hoogte van de vergoeding blijft binnen de maxima op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de werkgroep daadwerkelijk start met haar werkzaamheden. Dat is 1 september 2018.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra