Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2018, 69941Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 3 december 2018, nummer 2430429, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel n, wordt ‘meerderjarige asielzoekers’ vervangen door ‘asielzoekers van 16 jaar en ouder’.

B

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 45,43’ vervangen door ‘€ 45,92’, en wordt ‘€ 37.10’ vervangen door ‘€ 37,73’.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 36,33’ vervangen door ‘€ 36,75’ en wordt ‘€ 29,68’ vervangen door ‘€ 30,17’.

3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 31,78’ vervangen door ‘€ 32,13’ en wordt ‘€ 25,97’ vervangen door ‘€ 26,39’.

4. In het derde lid, onderdeel a, wordt ‘€ 29,33’ vervangen door ‘€ 30,59’ en wordt ‘€ 24,57’ vervangen door ‘€ 25,76’.

5. In het derde lid, onderdeel b, wordt ‘€ 23,45’ vervangen door ‘€ 24,50’ en wordt ‘€ 19,67’ vervangen door ‘€ 20,58’.

6. In het derde lid, onderdeel c, wordt ‘€ 20,51’ vervangen door ‘€ 21,42’ en wordt ‘€ 17,22’ vervangen door ‘€ 18,06’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 2018

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

ALGEMEEN

Onderhavige wijzigingen van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (hierna: Rva 2005) strekt ertoe de Rva 2005 te actualiseren ten behoeve van ontwikkelingen omtrent de extra begeleidings- en toezichtslocatie (ebtl). Tevens strekt onderhavige wijziging van de Rva 2005 ertoe de geldbedragen voor de berekening van de wekelijkse toelage voor voedsel aan te passen als gevolg van indexatie.

Ebtl

Met de brief aan de Tweede Kamer van 8 juni 2018 over de aanpak van overlastgevende asielzoekers (Kamerstukken II 2017/2018, 19 637 nr. 2391) is toegezegd dat in individuele gevallen kan worden overgegaan tot plaatsing in de ebtl van alleenstaande minderjarige vreemdelingen van 16 jaar en ouder. In toenemende mate is duidelijk geworden dat overlast wordt veroorzaakt door een specifieke, beperkte groep (gestelde) alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Een plaatsing van een minderjarige in de ebtl zal altijd gebeuren in nauwe betrokkenheid met Nidos. Uit de motivering van de maatregel om de minderjarige van 16 jaar en ouder over te plaatsen naar de ebtl dient te blijken dat kenbaar rekenschap is gehouden met de belangen van de minderjarige.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

Onderdeel A (artikel 1, onderdeel n)

Dit onderdeel wordt aangepast teneinde overplaatsing van een asielzoeker van 16 jaar en ouder naar de ebtl mogelijk te maken.

Onderdeel B (artikel 14, tweede en derde lid)

In het tweede en derde lid worden de geldbedragen voor de berekening van de wekelijkse toelage voor voedsel aangepast als gevolg van de jaarlijkse indexatie.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers