Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/265717, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met indexering van de tarieven en de introductie van enkele nieuwe tarieven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vierde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven luchtvaart 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1a wordt ‘8a.4, vijfde lid’ vervangen door ‘8a.4, vierde lid’.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 229’ vervangen door ‘€ 230’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 150,95’ telkens vervangen door ‘€ 153,95’, wordt ‘€ 101,70’ telkens vervangen door ‘€ 103,75’ en wordt ‘€ 202,60’ vervangen door ‘€ 206,65’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 70’ vervangen door ‘€ 60’.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Voor het afleggen van een schriftelijk theorie-examen GPL, LAPL(S) en SPL is per examenvak per poging een tarief van € 20 verschuldigd.

C

In de artikelen 5, eerste lid, 11, derde lid, 12, vijfde lid en 16, achtste lid, wordt ‘Minister van Infrastructuur en Milieu’ vervangen door ‘Minister van Infrastructuur en Waterstaat’.

D

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 312’ vervangen door ‘€ 320’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 247’ vervangen door ‘€ 253’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 76’ vervangen door ‘€ 78’.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 525’ vervangen door ‘€ 534’.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 505’ vervangen door ‘€ 514’.

3. In het derde lid, onderdeel d, wordt ‘€ 505’ vervangen door ‘€ 514’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 106’ vervangen door ‘€ 108’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 136’ vervangen door ‘€ 138’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 54’ vervangen door ‘€ 55’.

7. In het zevende lid wordt ‘€ 62’ vervangen door ‘€ 63’.

8. In het achtste lid wordt ‘€ 62’ vervangen door ‘€ 63’.

9. Het negende lid vervalt, onder vernummering van het tiende tot en met twaalfde lid tot negende tot en met elfde lid.

10. In het negende lid (nieuw) wordt ‘€ 61’ vervangen door ‘€ 62’.

11. In het tiende lid (nieuw) wordt ‘€ 122’ vervangen door ‘€ 125’.

12. In het elfde lid (nieuw) wordt ‘€ 92’ vervangen door ‘€ 94’.

F

Artikel 6a vervalt.

G

In artikel 7 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 89

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 36

Afgifte duplicaat medisch dossier, in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 0,27

per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 55

H

In artikel 8 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.131

   

€ 296

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 990

   

€ 296

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 990

€ 296

€ 296

€ 296

Certificatie AME

€ 302

€ 296

€ 296

€ 296

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.308

€ 296

€ 296

€ 296

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 87

     

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 87

€ 87

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC voor welke vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 296

€ 296

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 132’ vervangen door ‘€ 135’

2. In het tweede lid wordt ‘€ 532’ vervangen door ‘€ 545’.

J

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 98’ vervangen door ‘€ 100’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 142’ vervangen door ‘€ 144’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 98’ vervangen door ‘€ 100’.

3. In het derde, vierde en vijfde lid wordt ‘€ 145’ telkens vervangen door ‘€ 147’.

4. In het zesde lid wordt ‘€ 1.544’ vervangen door ‘€ 1.582’.

K

In artikel 10a wordt in het eerste en tweede lid ‘€ 46’ telkens vervangen door ‘€ 47’.

L

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Tarieven

Registratie opleidingsinstelling (basistarief, eerste afgifte)

€ 296

Registratie opleidingsinstelling (basistarief, herafgifte)

€ 296

Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

€ 3.733

Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

€ 975

Opleidingsmodule RFI

€ 1.482

Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

€ 888

Opleidingsmodule RPL

€ 888

Wijzigingen in aangeboden opleidingen

€ 149

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 141

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 141

Registratie opleidingsinstelling RT-only

€ 296

Module radiotelefonie met standaard handboek

€ 164

Module radiotelefonie zonder standaard handboek

€ 593

Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

€ 296

Opleidingsmodule theorie RPA-L

€ 888

Opleidingsmodule praktijk RPA-L

€ 888

Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

€ 213

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 2 komt te luiden:

Tabel 2

Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

Initiële afgifte

DTO

€ 296

ATO complex basistarief

€ 4.663

ATO niet-complex basistarief

€ 3.887

Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

€ 291

Opleidingsmodule MPL

€ 5.929

Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

€ 2.964

Opleidingsmodule praktijk IR

€ 1.482

Opleidingsmodule praktijk EIR

€ 1.186

Variant op opleidingsmodule IR, EIR

€ 447

Opleidingsmodule FI

€ 1.482

Opleidingsmodule FI-refresher seminar

€ 888

Overige opleidingsmodule instructeurs

€ 1.014

Opleidingsmodule praktijk CPL

€ 1.185

Opleidingsmodule theorie CPL, IR, EIR/CB-IR, ATP, per module

€ 1.037

Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

€ 888

Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

€ 1.038

Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

€ 447

Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

€ 742

Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

€ 447

Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

€ 741

Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module1

€ 888

Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

€ 888

Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

€ 1.334

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

€ 12.578

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

€ 25.155

Taalbeoordelingsinstantie

€ 4.892

Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

€ 1.779

Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

€ 3.113

Overige aanvragen per besluit

€ 447

Praktische instructie examinatoren

€ 742

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.490

Herhaling ontheffing per onderwerp3

€ 330

Alternative Means of Compliance

€ 975

Opleidingsmodule extension privilege to TMG – sailplanes

€ 724

Additionele startmethodes – sailplanes

€ 284

Opleidingsmodule cloud flying rating

€ 867

Class extension – balloons

€ 436

Class or group extension – balloons

€ 436

Extension tethered flight – balloons

€ 436

b. De tweede noot komt te luiden:

2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

c. De derde noot komt te luiden:

3 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 3 komt te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

€ 2.181

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 141

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 141

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 1.334

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 12.578

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 25.155

Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

€ 466

Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

€ 296

Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

€ 296

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 466

Verwijderen van een simulator van de erkenning

€ 141

Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

€ 445

Ontheffing per onderwerp 2

€ 1.490

Herhaling ontheffing per onderwerp 3

€ 330

Alternative Means of Compliance

€ 975

b. De tweede noot komt te luiden:

2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

c. De derde noot komt te luiden:

3 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

4. In het vijfde lid komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Eerste afgifte

FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

€ 6.267

FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

€ 5.974

FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

€ 7.860

FSTD-A BITD (per kwalificatie)

€ 3.931

5. In het zesde lid komt tabel 5 te luiden:

Tabel 5

Omschrijving

Tarieven

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

€ 3.774

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

€ 3.774

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

€ 2.829

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

€ 2.357

Wijziging operator

€ 1.110

Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

€ 296

6. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 6 komt te luiden:

Tabel 6

Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

Participant

ATO niet-complex basistarief

€ 2.593

Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

€ 291

Opleidingsmodule praktijk IR

€ 410

Opleidingsmodule praktijk EIR

€ 351

Variant op opleidingsmodule IR, EIR

€ 204

Opleidingsmodule FI

€ 410

Opleidingsmodule FI-refresher seminar

€ 291

Overige opleidingsmodule instructeurs

€ 317

Opleidingsmodule theorie IR, EIR/CB-IR, per module

€ 321

Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL per module

€ 178

Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

€ 261

Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

€ 204

Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain – per module

€ 291

Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, per module

€ 178

Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

€ 1.334

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

€ 12.578

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

€ 25.155

Overige aanvragen per besluit

€ 447

Ontheffing per onderwerp1

€ 1.490

Herhaling ontheffing per onderwerp2

€ 330

Alternative Means of Compliance

€ 975

Opleidingsmodule extension privilege to TMG – sailplanes

€ 724

Additionele startmethodes – sailplanes

€ 284

Opleidingsmodule cloud flying rating

€ 867

Class extension – balloons

€ 436

Class or group extension – balloons

€ 436

Extension tethered flight – balloons

€ 436

b. De eerste noot komt te luiden:

1 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

c. De tweede noot komt te luiden:

2 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

7. Het achtste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 7 komt te luiden:

Tabel 7
 

Participant

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 141

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 141

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 1.334

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 12.578

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 25.155

Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

€ 94

Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

€ 296

Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

€ 296

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 466

Verwijderen van een simulator van de erkenning

€ 141

Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

€ 445

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.490

Herhaling ontheffing3

€ 330

Alternative Means of Compliance

€ 975

b. De tweede noot komt te luiden:

2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

c. De derde noot komt te luiden:

3 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

M

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Erkenning opleidingsinstelling:

 

– basisopleiding

€ 27.318

– categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

€ 30.370

– categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

€ 42.652

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

€ 3.816

Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

€ 4.580

Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

€ 6.870

2. In het tweede lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 2.336

Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 1.114

Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

€ 3.861

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 710

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 127

3. In het derde lid wordt ‘€ 584’ vervangen door ‘€ 598’.

4. In het vierde lid komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Tarieven

Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

€ 550

Goedkeuring theoretisch deel

€ 331

Goedkeuring praktisch deel

€ 221

N

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 150’ vervangen door ‘€ 154’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 75’ vervangen door ‘€ 77’.

3. In het derde lid wordt komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Verlenging

Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

€ 267

€ 89

Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

€ 585

€ 196

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 2.008

€ 669

4. In het zesde lid wordt ‘€ 103’ vervangen door ‘€ 106’.

5. In het zevende lid wordt ‘€ 306’ vervangen door ‘€ 313’.

6. In het achtste lid wordt ‘€ 103’ vervangen door ‘€ 106’.

7. In het negende lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

AMP initieel:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP initieel:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 542

€ 762

€ 833

€ 251

Overige luchtvaartuigen

€ 1.874

€ 2.735

€ 2.286

€ 542

8. In het tiende lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

AMP wijziging:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP wijziging:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 319

€ 393

€ 833

€ 251

Overige luchtvaartuigen

€ 542

€ 762

€ 2.286

€ 542

9. In het elfde lid wordt ‘€ 122’ vervangen door ‘€ 125’.

10. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 12. Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een Aircraft Technical Log voor commercieel luchtvervoer, commerciële gespecialiseerde luchtvaartactiviteiten en de commerciële ATO's, als bedoeld in artikel M.A.306 van Verordening (EU) 1321/2014, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Initiële afgifte

  Wijziging

  Complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  € 616

  € 308

  Andere dan complexe motor aangedreven luchtvaartuigen

  € 462

  € 308

O

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 145’ vervangen door ‘€ 149’ en wordt ‘150’ vervangen door ‘154’.

2. In het tweede lid en derde lid wordt ‘€ 626’ vervangen door ‘€ 641’.

P

In artikel 15 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.527

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.885

Q

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 1 komt te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

 

– A1 line maintenance2

€ 21.211

– A1 base maintenance

€ 25.790

– A2, A4

€ 17.394

– A3

€ 17.394

– B1

€ 21.211

– B2, B3

€ 17.394

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 8.999

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 17.394

– D

€ 15.105

b. Er wordt onder tabel 1 een noot toegevoegd, luidende:

2 Dit tarief is van toepassing als de aanvraag uitsluitend line maintenance betreft. Bij een aanvraag voor zowel base maintenance als line maintenance is alleen het base maintenance tarief van toepassing.

c. Tabel 2 komt te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

 

Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

€ 1.527

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

 

Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

€ 762

d. Er wordt een zin aan de eerste noot onder tabel 2 toegevoegd, luidende:

Het onderscheid tussen base maintenance en line maintenance is niet van invloed op de hoogte van het aanvullingstarief.

e. In de tweede noot onder tabel 2 vervalt de derde zin.

f. Tabel 3 komt te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.816

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 4.580

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 6.870

Toeslag line stations

€ 397 x N2

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 15 x P3

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie in Nederland

€ 1.221

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.527

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 2.290

Toeslag line stations

€ 397 x N

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 15 x P

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

€ 2.607

Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor de airworthiness review voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(g).

€ 2.607

g. Tabel 4 komt te luiden:

Tabel 4

Omschrijving1

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

 

– A2, A4

€ 13.014

– A3

€ 13.014

– B1

€ 15.868

– B2, B3

€ 13.014

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 6.708

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 13.014

– D

€ 11.289

h. Tabel 5 komt te luiden:

Tabel 5

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie

€ 572

i. Tabel 6 komt te luiden:

Tabel 6

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 916

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.144

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.717

Toeslag line stations

€ 292 x N2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(e).

€ 2.607

Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f).

€ 2.607

2. In het tweede lid komt tabel 7 te luiden:

Tabel 7

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

Part MAF erkenning

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 2.336

€ 1.572

€ 1.153

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

€ 2.336

€ 1.572

€ 1.153

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

€ 3.861

€ 2.784

€ 2.069

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

Bijschrijven line station (per line station).

Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

€ 1.114

€ 809

€ 579

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 710

€ 519

€ 378

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 127

€ 127

€ 127

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e).

 

€ 2.607

€ 2.607

Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(g) of Part M.A.615(f).

 

€ 2.607

€ 2.607

Wijziging van Part MAF naar Part 145

€ 9.240

3. In het derde lid komen tabel 7a, tabel 7b en tabel 7c te luiden:

Tabel 7a

Omschrijving

   

Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non - A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

€ 581

€ 581

– Beoordeling FAA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7b

Omschrijving

   

Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

€ 291

€ 291

– Beoordeling TCCA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7c

Omschrijving

   

Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

€ 291

€ 291

– Beoordeling ANAC-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

4. In het vierde lid wordt ‘€ 14.745’ vervangen door ‘€ 15.105’.

5. In het vijfde lid komt tabel 8a te luiden:

Tabel 8a

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

Part MAF erkenning

Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

€ 2.336

€ 1.572

€ 1.153

6. In het zesde lid komt tabel 9 te luiden:

Tabel 9

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

€ 2.794

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

€ 809

Wijziging nationale erkenning

€ 1.572

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 519

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 127

7. In het zevende lid komt tabel 10 te luiden:

Tabel 10

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

 

– Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

€ 4.778

– Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

€ 1.419

8. In het achtste lid komen tabel 11 en tabel 12 te luiden:

Tabel 11

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring

(Subpart F)

Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

   

– Bedrijven ≤ 500 werknemers1

€ 25.790

€ 18.875

– Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

€ 41.079

€ 29.958

– Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

€ 79.220

€ 57.750

Tabel 12

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring (Subpart F)

Herafgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.816

€ 2.779

€ 296

Toeslag per nevenlocatie1 in de Europese Unie

€ 4.580

€ 3.335

€ 296

Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

€ 6.870

€ 5.001

€ 296

9. In het negende lid komt tabel 13 te luiden:

Tabel 13

Omschrijving

Wijziging

POA

(Subpart G)

Wijziging

akkoordverklaring

(Subpart F)

Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

€ 2.336

€ 1.091

Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

€ 3.861

€ 1.981

Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.114

€ 1.091

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 710

€ 346

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 127

€ 118

10. Het twaalfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Na ‘assistentie’ wordt ingevoegd ‘in de vorm van inspecties’.

b. ‘National Civil Aviation Agency (ANAC)’ wordt vervangen door ‘de Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)’.

c. ‘€ 1.665’ wordt vervangen door ‘€ 1.706’.

11. In het dertiende lid wordt ‘€ 4.879’ vervangen door ‘€ 4.998’.

12. In het veertiende lid wordt ‘€ 976’ vervangen door ‘€ 999’.

13. In het vijftiende lid komt tabel 15 te luiden:

Tabel 15

Omschrijving

Afgifte

Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

€ 18.157

Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

€ 10.831

Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

€ 6.000

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

€ 710

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 127

R

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 1 komt te luiden:

Tabel 1

Producten

Commercieel luchtvervoer (CAT) alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax

AOC (niet zijnde ROC)

Basistarief2

€ 3.4093

€ 4.1534

€ 25.938

€ 26.975

Plus:

Pax

€ 588

€ 588

€ 588

€ 588

Cargo

 

€ 445

€ 588

€ 888

Helicopter Emergency Medical Service per type

   

€ 1.978

 

VFR night per class/type

 

€ 296

€ 296

€ 296

IFR per class/type

 

€ 588

€ 588

€ 588

Bijschrijving:

– Extra class/type5

€ 888

€ 888

€ 4.446

€ 8.894

– Extra luchtvaartuig registratie van aangevraagde class/type

€ 75

€ 75

€ 149

€ 149

– Area of operation (per area)6

€ 296

€ 588

€ 588

€ 588

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

 

€ 2.964

€ 2.964

€ 2.964

Special approval:7

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

 

€ 1.318

€ 1.318

€ 1.318

– MNPS per type

   

€ 1.779

€ 1.779

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

   

€ 1.779

€ 1.779

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

   

€ 1.318

€ 1.318

– ETOPS per type

   

€ 1.978

€ 1.978

– RVSM per type

   

€ 659

€ 659

– Gevaarlijke stoffen

 

€ 1.196

€ 1.196

€ 1.196

– Helicopter offshore operations per type

   

€ 1.978

€ 1.978

– Helicopter Hoist operations per type

   

€ 1.317

€ 1.317

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

   

€ 1.982

€ 1.982

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

 

€ 978

€ 978

€ 978

Eerste afgifte MEL (behalve voor CAT vluchtuitvoering)

 

€ 296

€ 889

€ 889

SPO High Risk Autorisatie

 

€ 975

€ 975

€ 975

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

   

€ 2.045

€ 2.045

– Flight time specification schemes8

   

€ 2.607

€ 2.607

– CS deviatie art. 76.7 van de basisverordening

   

€ 2.698

€ 2.698

– Fatigue Risk Management system

   

€ 4.998

€ 4.998

– Electronic Flight Bag per type

€ 2.371

€ 2.371

€ 2.371

€ 2.371

– Steep approach per type/runway

 

€ 1.779

€ 1.779

€ 1.779

Alternative training and qualification programme per type

   

€ 4.446

€ 4.446

Ontheffing per onderwerp9

€ 1.490

€ 1.490

€ 1.490

€ 1.490

Herhaling ontheffing per onderwerp10

€ 330

€ 330

€ 330

€ 330

Goedkeuring wet lease

 

€ 445

€ 445

€ 445

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.837

€ 1.837

€ 1.837

€ 1.837

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.698

€ 2.698

€ 2.698

€ 2.698

Alternative Means of Compliance

€ 1.164

€ 1.164

€ 1.164

€ 1.164

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 544

€ 975

€ 975

€ 975

Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 296

€ 296

€ 296

€ 296

b. In de derde noot wordt ‘€ 8.491’ vervangen door ‘€ 8.698’.

c. In de vierde noot wordt ‘€ 9.197’ vervangen door ‘€ 9.421’.

d. De negende noot komt te luiden:

9 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

e. Er worden een noot toegevoegd, luidende:

10 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 2 komt te luiden:

Tabel 2

Wijzigingen

Commercieel luchtvervoer alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤ 19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax,

Pax

€ 593

€ 593

€ 593

€ 2.483

Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB2

       

Cargo

 

€ 445

€ 815

€ 888

Helicopter Emergency Medical Service per type

   

€ 1.978

 

VFR night per class/type

 

€ 296

€ 296

€ 296

IFR per class/type

 

€ 593

€ 593

€ 593

Bijschrijving:

       

– Extra class / type3

€ 888

€ 888

€ 4.446

€ 8.894

– Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

€ 75

€ 75

€ 155

€ 155

– Bijschrijving luchtvaartuig:

registratie per dag, binnen bestaand type3

€ 155

€ 155

€ 445

€ 445

– Extra registratie per dag

€ 75

€ 75

€ 155

€ 155

Afschrijving class / type4

€ 296

€ 296

€ 629

€ 629

Afschrijving luchtvaartuig:

Registratie per dag

€ 155

€ 155

€ 296

€ 296

Dry lease-out per dag

   

€ 470

€ 470

Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

   

€ 156

€ 156

– Area of operation (per area)5

€ 296

€ 593

€ 593

€ 593

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag5

 

€ 2.964

€ 2.964

€ 2.964

Special approval:6

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

 

€ 1.318

€ 1.318

€ 1.318

– MNPS, per type

   

€ 1.779

€ 1.779

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

   

€ 1.779

€ 1.779

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

   

€ 1.318

€ 1.318

– ETOPS, per type

   

€ 1.978

€ 1.978

– RVSM, per type

   

€ 659

€ 659

– Gevaarlijke stoffen

 

€ 659

€ 659

€ 659

– Helicopter Offshore operations per type

   

€ 1.887

€ 1.887

– Helicopter Hoist operations per type

   

€ 1.318

€ 1.318

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

   

€ 1.978

€ 1.978

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

 

€ 975

€ 975

€ 975

SPO High Risk Autorisatie

 

€ 975

€ 975

€ 975

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

   

€ 2.045

€ 2.045

– Flight time specification schemes, inclusief wijziging op bestaande CS deviatie / Fatigue Risk Management system aanpassing

   

€ 544

€ 544

– MEL revisie per type

€ 149

€ 149

€ 742

€ 742

– Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

€ 2.371

€ 2.371

€ 2.371

€ 2.371

– Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

   

€ 1.779

€ 1.779

– Alternative training en qualification programme per type

   

€ 4.743

€ 4.743

Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

€ 149

€ 149

€ 445

€ 445

Goedkeuring / acceptatie personen7 (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

€ 149

€ 149

€ 445

€ 445

Wijziging operator naam en / of principal place of business

€ 149

€ 149

€ 149

€ 149

Ontheffing8

€ 1.490

€ 1.490

€ 1.490

€ 1.490

Herhaling ontheffing9

€ 330

€ 330

€ 330

€ 330

Goedkeuring wet lease

 

€ 445

€ 445

€ 445

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.838

€ 1.838

€ 1.838

€ 1.838

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.698

€ 2.698

€ 2.698

€ 2.698

Alternative Means of Compliance

€ 1.118

€ 1.118

€ 1.118

€ 1.118

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 298

€ 596

€ 596

€ 596

Wijzigen Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

b. De achtste noot komt te luiden:

8 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

c. Er worden een noot toegevoegd, luidende:

9 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

S

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Basisvergunning:

 

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

€ 18.157

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 10.831

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

€ 12.052

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 7.169

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.290

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.290

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.580

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.580

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 6.870

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 6.870

Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2. 290

Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2. 290

Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.580

Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.580

Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 6.870

Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 6.870

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.342

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.342

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 6.870

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 6.870

Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 6.107

Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 3.052

2. In het tweede lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.474

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 2.946

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

€ 503

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

€ 351

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 6.000

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

€ 2.946

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

€ 710

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

€ 519

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 127

Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

€ 1.837

3. In het derde lid wordt ‘€ 14.745’ vervangen door ‘€ 15.105’.

4. In het vierde lid komt de tabel te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.474

Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 2.946

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde en vierde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Wijziging

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.572

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 519

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning), per keer

  € 127

T

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.952’ vervangen door ‘€ 2.000’.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 244’ vervangen door ‘€ 250’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 122’ vervangen door ‘€ 125’.

U

In artikel 19 komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t / < 20 passagiers)

€ 3. 144

– Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t / > 19 passagiers)

€ 8.246

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 156

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 314

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 4.717

V

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 648’ vervangen door ‘€ 664’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 309’ vervangen door ‘€ 317’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 3.458’ vervangen door ‘€ 3.542’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 309 vervangen door ‘€ 317’.

W

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 135.458

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 27.468

– Wijzigingen waarvoor goedkeuring van is vereist als bedoeld in verordening (EU) nr. 139/2014

€ 149

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 5.933

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 27.468

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 135.458

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 27.468

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

€ 5.933

3. In het derde lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

 

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 376

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 376

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 376

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 376

X

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 278’ vervangen door ‘€ 285’ en wordt ‘€ 145’ vervangen door ‘€ 149’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 909’ vervangen door ‘€ 931’ en wordt ‘€ 145’ vervangen door ‘€ 149’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 222’ vervangen door ‘€ 227’ en wordt ‘€ 909’ vervangen door ‘€ 931’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 66’ vervangen door ‘€ 68’.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 614’ vervangen door ‘€ 629’.

f. In onderdeel f wordt ‘€ 1.728’ vervangen door ‘€ 1.770’.

g. In onderdeel g komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

– Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

€ 532

– Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 1.568

h. In onderdeel h wordt ‘€ 62’ vervangen door ‘€ 64’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 643’ vervangen door ‘€ 659’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 15.348’ vervangen door ‘€ 15.722’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 14, vierde lid’ vervangen door ‘artikel 71, eerste lid’ en komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Tarieven

Tarieven

Behandelingsduur aanvraag

≤ 5 uren

> 5 uren additioneel per uur

t.a.v. luchtvaartuigen

– voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

– voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 227

€ 931

€ 149

€ 149

t.a.v. overig

€ 931

€ 149

4. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot vierde lid.

5. In het vierde lid (nieuw) wordt ‘€ 1.420’ vervangen door ‘€ 1.455’.

Y

In artikel 25a wordt ‘€ 145’ vervangen door ‘€ 149’.

Z

In artikel 25b wordt ‘€ 321’ vervangen door ‘€ 329’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met de inflatiecorrectie, de introductie van enkele nieuwe tarieven, de inwerkingtreding per 11 september 2018 van de nieuwe basisverordening1 naar aanleiding waarvan de noodzakelijke wijzigingen nog niet hadden plaatsgevonden, en enkele andere inhoudelijke wijzigingen.

De laatste jaren is toegewerkt naar een wijziging van het tariefstelsel om het transparanter en eenvoudiger te maken. In de loop van 2019 zal nadere informatie over het nieuwe tariefstelsel, dat het oude stelsel moet vervangen, volgen. De stelselherziening blijkt complexer en daardoor langer te duren dan eerder voorzien.

Inflatie

ILT

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is ook ten aanzien van de ILT-tarieven dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Veel tarieven die de ILT tot nu toe hanteert zijn niet kostendekkend. De tarieven zullen per 1 januari 2019 slechts worden aangepast voor inflatiecorrectie. Hierdoor is geen sprake van een reële prijsstijging. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB september 2018) zullen de tarieven per 1 januari 2019 stijgen met 2,44%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen.

CBR

De CBR-tarieven van praktijk- en theorie-examens worden voor 2019 verhoogd met gemiddeld twee procent. Dit is het gevolg van met name exogene kostenstijgingen en inflatie. CBR is onder andere verantwoordelijk voor een aantal examens voor zowel commerciële als recreatieve vliegbrevetten, waaronder zweefvlieg- en ballonvaartbrevetten.

Waar dit genoemd wordt, is het bepalen van uren relevant in verband met de beoogde kostendekkendheid van de tarieven.

Kiwa

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen in ondermandaat gegeven aan Kiwa N.V. (hierna: Kiwa). De overeenkomst met Kiwa voorziet in een jaarlijkse stijging van de tarieven met een inflatiecorrectie en vanaf 1 januari 2014 tevens in een daling van de tarieven met een efficiencyfactor. Deze factor bedraagt per 1 januari 2019 voor de Luchtvaart 1%. De efficiencyfactoren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met Kiwa, zijn alleen toegepast op de kostendekkende tarieven. Dit is gebeurd met het oog op het rijksbeleid zoveel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren. Immers het toepassen van efficiencyfactoren op niet-kostendekkende tarieven zou tot een verlaging van het tarief leiden wat haaks staat op het Rijksbeleid. Per saldo leidt dit bij een inflatiecorrectie over 2018 van 1,6% tot een tariefmutatie voor de luchtvaart van 0,6%. Hierbij kan de tariefwijziging per individueel product iets afwijken vanwege afronding.

Nieuwe tarieven

Nieuwe tarieven komen met name aan de orde in onderdeel L en in onderdeel N van artikel I van deze wijzigingsregeling (artikelen 11 en 13 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008). De opname van een tarief voor een wijziging van Part-MAF-erkenning naar een Part-145-erkenning in onderdeel Q (artikel 16 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008) heeft een drukkend effect op de kosten.

Nieuwe basisverordening

De nieuwe basisverordening kent een andere structuur dan zijn voorganger.2 Ook de nummering van de artikelen is aangepast. Dientengevolge heeft er in aantal artikelen een aanpassing in de verwijzing naar het juiste artikel van de nieuwe basisverordening plaatsgevonden. Daarnaast is artikel 14.6 van de oude Basisverordening, waarvan het equivalente artikel in de nieuwe Basisverordening 71.3 is, in dit nieuwe artikel 71.3 inhoudelijk zodanig gewijzigd dat hier geen tarief meer voor wordt gesteld: de ‘goedkeuring tot afwijking’ van artikel 14.6 is in artikel 71.3 veranderd in een verzoek tot wijziging van de regels. De bevoegdheid om een dergelijk verzoek tot wijziging van algemeen verbindende voorschriften bij de Commissie in te dienen ligt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Organisaties die een beroep op artikel 71.3 willen doen, kunnen daartoe een verzoek indienen bij de Minister.

Deze wijzigingen betreffen de onderdelen L, R en X van artikel I van deze wijzigingsregeling (artikelen 11, 17 en 24 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008).

Effecten op de administratieve lasten en nalevingskosten

Voor de sector luchtvaart wordt het financiële kosteneffect van de wijziging van de tariefregeling in verband met de introductie van nieuwe vergunningen op € 11.000 becijferd. Ten opzichte van de totale jaarlijkse opbrengsten uit tarieven van luchtvaartvergunningen (c.a. € 3,6 mln.) betreft het een geringe stijging. Weliswaar neemt het financiële kosten effect toe door uitbreiding van het toepassingsgebied (ATL) en de introductie van een aantal nieuw tarieven voor opleidingsmodules. Deze nieuwe tarieven vloeien voort uit Europese voorschriften. Daar staat tegenover een verlaging van het kosteneffect bij een wijziging van een Part MAF erkenning naar een Part 145 erkenning. Inhoudelijke nalevingskosten zijn de directe kosten voor het bedrijfsleven van naleving van inhoudelijke verplichtingen als gevolg van wet en regelgeving. Het zijn bijvoorbeeld de tijd en daarmee samenhangende kosten die een bedrijf nodig heeft om een aanvraag in te dienen. Deze inhoudelijke nalevingkosten en ook de administratieve lasten wijzigen in 2019 nauwelijks.

De regeling is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Naar aanleiding van het advies van ATR is de toelichting op enkele punten aangepast.

Internetconsultatie

Het ontwerp van de regeling is aangeboden voor internetconsultatie. De reacties op de internetconsultatie hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding is gelegen op het eerstvolgende vaste verandermoment (1 januari 2019). Omdat deze regeling niet voor 1 november 2018 is gepubliceerd, zal wat betreft de vereiste invoeringstermijn worden afgeweken van de daarvoor geldende twee maanden. De reden hiervoor is dat vertraging van de inwerkingtreding van de regeling zal leiden tot nadelige financiële gevolgen voor de ILT, het CBR en Kiwa (art. 4.17, vijfde lid, onder a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Ook voor de doelgroepen van de onderhavige regelingen is latere inwerkingtreding nadelig omdat daardoor de nieuw geïntroduceerde producten niet kunnen worden afgenomen.

Artikelsgewijze toelichting

ARTIKEL I

Onderdeel A (wijziging artikel 1)

Dit betreft een reparatie: er bestaat geen artikel 8a.4, vijfde lid. De grondslag moet zijn: artikel 8a.4, vierde lid.

Onderdeel B (wijziging artikel 5)

Om vrij te kunnen zweefvliegen is een brevet benodigd. Nederland kent op dit moment drie brevetten, het KNVvL Glider Pilot License (GPL), het Light Aircraft Pilot License for Sailplanes (LAPL(s)) en het SailPlane License (SPL). Omdat examenvakken afzonderlijk kunnen worden afgelegd, wordt hiervoor een nieuw product geïntroduceerd. Het tarief per examenvak bedraagt per poging € 20.

Het GPL is geldig tot april 2020, vanaf dat moment gaat nieuwe Europese wetgeving in en is een EASA-brevet (LAPL(s) of SPL) nodig om te kunnen zweefvliegen.

Onderdeel E (wijziging artikel 6)

Artikel 6, negende lid, kan verwijderd worden omdat bulkuitgave niet meer van toepassing is. Dit bulktarief was bedacht voor de gemakkelijke overgang naar LAPL, relatief weinig werk mee gemoeid zou zijn, maar in de praktijk bleek dat individueel maatwerk nodig was. Artikel 6, zevende lid voorziet in het tarief voor individuele conversie-aanvraag.

Onderdeel F (wijziging artikel 6a)

De termijn dat men een aanvraag voor een FAA-(Federal Aviation Authority) verklaring kon indienen is op 9 oktober 2018 verlopen. Artikel 6a vervalt om deze reden dan ook.

Onderdeel L (wijziging artikel 11)

In tabel 2 en tabel 6 zijn de volgende producten toegevoegd, met daarbij vermeld de grondslag in verordening (EU) 1178/20113:

 • Opleidingsmodule extension privilege to TMG (FCL.135.S);

 • Additionele startmethodes (FCL.130.S);

 • Opleidingsmodule cloud flying rating (FCL.830);

 • Class extension (FCL.135.B);

 • Class or group extension (FCL.225.B);

 • Extension tethered flight (FCL.130.B).

De bepalingen in de verordening waarop deze producten gebaseerd zijn, zijn niet nieuw. Het betreft producten die uiterlijk 8 april 2020 ingevoerd moeten zijn. Tot op heden zijn deze producten niet uitgegeven maar de verwachting is dat ze wel aangevraagd zullen gaan worden en daarom zijn er nu tarieven voor opgenomen.

De bijbehorende producten kunnen door een DTO (declared training organisation, verklaring houdende opleidingsinstelling) of ATO (approved training organisation, goedgekeurde opleidingsinstelling) als losse producten worden aangevraagd op grond van verordening (EU) 1178/2011.

In de oude tekst wordt verwezen naar artikel 14, vierde lid, van de ingetrokken basisverordening. Het artikel in de nieuwe basisverordening is artikel 71, eerste lid.

Onderdeel N (wijziging artikel 13)

Met verordening (EU) 2015/15364 is paragraaf M.A.306 van verordening (EU) 1321/20145, voor het gebruik van een Aircraft Technical Log (ATL), aangepast en van toepassing geworden op commercial air transport, commerciële ATO’s en commerciële gespecialiseerde operators. Voorheen was het verplichte gebruik van een ATL enkel van toepassing voor luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning zoals bedoeld onder verordening (EG) 1008/20086. De aanvraag kon destijds worden ingediend onder een handboekwijziging van de CAMO. Nu de eis breder van toepassing is, moet de mogelijkheid geboden worden om een separate aanvraag ter goedkeuring in te kunnen dienen voor het ATL en wijzigingen in het ATL omdat commerciële ATO’s en commerciële gespecialiseerde operators geen CAMO handboek hebben.

Onderdeel Q (wijziging artikel 16)

Onderdeel 1

In het verleden heeft de toevoeging ‘A1 line en A1 base maintenance gelden in deze regeling als aparte classificaties’ voor verwarring gezorgd. De vraag deed zich voor of er twee tarieven in rekening moesten worden gebracht of één. Onderzoek naar vergelijkbare gevallen heeft uitgewezen dat in de praktijk altijd maar één tarief is geheven. Om toekomstige verwarring te voorkomen is artikel 16 van de Regeling verduidelijkt.

Onderdeel 2

Het wijzigen van een Part MAF-erkenning naar een Part 145-erkenning wordt apart getarifeerd omdat voor dit soort aanvragen de Part MAF erkende onderhoudsorganisatie aan vergelijkbare eisen voldoet van Part 145, en de ILT enkel een beoordeling uit zal voeren op de aanvullende eisen van Part 145. De huidige tarieven staan niet in een redelijke verhouding tot het uit te voeren werk.

Een aanvraag van een bestaande Part MAF naar een Part 145 organisatie levert voor de ILT minder werk op dan wanneer een geheel nieuw bedrijf een Part 145 aanvraagt. De aanvullende eisen voor een Part 145 erkend onderhoudsbedrijf ten opzichte van een Part MAF erkend onderhoudsbedrijf zijn:

 • Een Part MAF erkend onderhoudsbedrijf mag geen complexe motoraangedreven luchtvaartuigen onderhouden en geen luchtvaartuigen onderhouden die voor commerciële vluchtuitvoering worden ingezet.

 • Een Part MAF erkend onderhoudsbedrijf mag een interne organisatie evaluatie uitvoeren terwijl een Part 145 erkend onderhoudsbedrijf een onafhankelijk kwaliteitssysteem.

 • Een Part 145 erkend onderhoudsbedrijf moet aan explicietere eisen voldoen met betrekking tot de faciliteiten.

 • Een Part 145 erkend onderhoudsbedrijf moet aan aanvullende eisen voldoen met betrekking tot de planning van het personeel en beschikbaarheid van gereedschappen.

 • In Part 145 worden meer uitgesproken eisen gesteld aan onderhoudsgegevens en het verwerken naar een werkkaartsysteem.

 • In Part 145 wordt het intern melden van voorvallen expliciet vereist.

Het beoordelen van deze aanvullende eisen wordt geschat op in totaal 60 uren werk.

Onderdeel R (wijziging artikel 17)

In de oude tekst wordt verwezen naar artikelen 14, vierde lid, en 22 van de ingetrokken basisverordening. De artikelen in de nieuwe basisverordening zijn artikelen 71, eerste lid, en 76, zevende lid.

Artikel 17 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 kent een onderscheid tussen typen vluchtuitvoerders, waarbij het onderscheid is gebaseerd op de vluchtuitvoering, dat wil zeggen van niet-complex tot complex (tabellen 1 en 2). Tot op heden zijn het met name de vluchtuitvoerders met complexe vluchtuitvoeringen die ontheffingen aanvragen. De ILT ervaart dat de werklast (beoordeling en administratieve handelingen) gemiddeld 10 manuren is. Vluchtuitvoerders met niet-complexe vluchtuitvoeringen hebben in het recente verleden geen ontheffingen aangevraagd. Daar echter de verordening voor elke vluchtuitvoerder op dezelfde wijze toegepast wordt, zal de werklast niet verschillen. Voor elke type vluchtuitvoerder is derhalve een gelijke werklast vastgesteld.

In het recente verleden zijn voor vluchtuitvoerders geen goedkeuringen tot afwijkingen verstrekt. Voor organisaties bedoeld in artikel 11 is wel een beperkt aantal goedkeuringen tot afwijkingen verstrekt.

De ILT stelt dat de werklast (beoordeling en administratieve handelingen) gemiddeld 15 manuren zal zijn. Ook hier geldt dat voor elke type vluchtuitvoerder de werklast hetzelfde is.

Onderdeel S (wijziging artikel 18)

Dit betreft een nieuw tarief voor de wijziging van een nationale onderhoudsmanagementerkenning, bijvoorbeeld voor verhuizing van de bestaande locatie of toevoeging van een nieuw type luchtvaartuig. Er is geen bepaling van uren gemaakt omdat er al eenzelfde product aanwezig is in de onderhavige regeling, namelijk nationale onderhoudserkenning (artikel 16, zesde lid) waarop deze tarieven zijn gebaseerd.

Onderdeel X (artikel 24)

In de oude tekst wordt verwezen naar artikel 14, vierde lid, van de ingetrokken basisverordening. Het artikel in de nieuwe basisverordening is artikel 71, eerste lid.

De eisen in de verordeningen waarvoor goedkeuring voor ontheffing of verzoek tot wijziging kan worden aangevraagd zijn voor elke organisatie gelijk. Derhalve zal ook de werklast van de ILT ongeacht de complexiteit van de organisatie die een goedkeuring aanvraagt niet verschillen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PbEU L 212)

X Noot
2

verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PbEU L 79).

X Noot
3

Verordening (EU) Nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 311).

X Noot
4

Verordening (EU) 2015/1536 van de Commissie van 16 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot aanpassing van de regels voor permanente luchtwaardigheid aan Verordening (EG) nr. 216/2008, kritische onderhoudstaken en toezicht op de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen (PbEU L 241).

X Noot
5

Verordening (EU) Nr. 1321/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 362).

X Noot
6

Verordening (EG) Nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293).

Naar boven