Wijziging van het besluit van 18 december 2013, nr. BLKB 2013/2001M, Staatscourant 35894

Besluit van 14 december 2018

nr. 2018-25921

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 december 2013, nr. BLKB 2013/2001M (Stcrt. 35894). De wijziging betreft de verhoging van het zogenoemde kantineforfait voor sportverenigingen van 11,5% naar 13% met ingang van 1 januari 2019. De wijziging houdt verband met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% met ingang van 1 januari 20191. Verder wordt (om praktische redenen) voorwaarde d. uit onderdeel 3. geschrapt.

ARTIKEL I

Het besluit van 18 december 2013, nr. BLKB 2013/2001M (Stcrt. 35894), wordt als volgt gewijzigd:

A

Vóór onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 14 december 2018, nr. 2018-25921, Stcrt 68658. Bij deze wijziging is in onderdeel 2.1.2 het zogenoemde kantineforfait voor sportverenigingen verhoogd van 11,5% naar 13% met ingang van 1 januari 2019. Verder is (om praktische redenen) voorwaarde d. uit onderdeel 3. geschrapt.

B

In onderdeel 2.1.2 wordt de zin ‘Dit percentage bedraagt met ingang van 1 januari 2013: 11,5.’ gewijzigd in de zin luidende: ‘Dit percentage bedraagt met ingang van 1 januari 2019: 132.’.

C

In onderdeel 2.1.2 wordt ‘(11,5/100)’ gewijzigd in ‘(13/100)’.

D

In onderdeel 3. vervalt voorwaarde d.

E

In onderdeel 3. wordt na voorwaarde c. toegevoegd een witregel gevolgd door een zin, luidende:

Als een organisator van het evenement vooraf zekerheid wenst over toepassing van de goedkeuring, kan hij zich wenden tot de voor hem bevoegde inspecteur.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2018

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Lid van het managementteam Belastingdienst

TOELICHTING

In artikel I, onderdeel A, wordt aan onderdeel 1 een passage toegevoegd ter toelichting van de wijzigingen via dit besluit.

De in artikel I, onderdelen B en C opgenomen wijzigingen, betreffen de wijziging van het kantineforfait voor sportverenigingen van 11,5% naar 13% per 1 januari 2019. De aanpassing van het kantineforfait houdt verband met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

In artikel I, onderdeel D, wordt om praktische redenen voorwaarde d. uit onderdeel 3. geschrapt. In verband daarmee wordt na de voorwaarden de mogelijkheid vermeld om bij de inspecteur zekerheid te verkrijgen over de toepassing van de goedkeuring (artikel I, onderdeel E).

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen. Deze datum wordt gesteld op 1 januari 2019. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).


X Noot
1

Artikel XXIV, onderdeel B, van het Belastingplan 2019, nr. 35 026

X Noot
2

Van 1 januari 2013 tot 1 januari 2019 bedroeg het percentage 11,5

Naar boven