Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2018, nr. WJZ / 18284354, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies, de artikelen 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies;

Besluiten:

Artikel 1. Openstelling Regeling nationale EZ-subsidies

 • 1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 09.00 uur op de genoemde begindatum en zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw

  2.3.2, eerste lid

     

  01-04-2019 t/m 26-04-2019

  € 6.900.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 59.300.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 20.000.000

  Titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

  2.9.2

     

  16-07-2018 t/m 15-01-2019

  € 8.055.000

  Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties

  2.10.2, eerste lid

     

  01-04-2019 t/m 12-04-2019

  € 5.000.000

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2

     

  01-01-2019 t/m 30-05-2019

   

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.9

     

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

   

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  20-12-2018 t/m 08-01-2019

  € 9.000.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  25-03-2019

  t/m 12-04-2019

  € 10.000.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  PENTA-innovatieprojecten

   

  02-05-2019

  t/m 23-05-2019

  € 10.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 30.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 30.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2, eerste lid

  Startersfondsen

   

  01-01-2019 t/m 31-03-2019

  € 18.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2, tweede lid

  eHealth technostarters

   

  01-01-2019 t/m 31-03-2019

  € 9.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.12b

  Seed Business Angel Fondsen

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 10.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 640.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 50.000.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 200.000.000

  Titel 3.13a: Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit

  3.13a.2

     

  01-01-2019 t/m 31-03-2019

  € 70.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 8.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.11a

  Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

   

  02-01-2019 t/m 05-03-2019

  € 370.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

   

  02-01-2019 t/m 05-03-2019

  € 2.400.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.16

  Hernieuwbare energie

   

  03-04-2018 t/m 31-03-2019

  € 50.000.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.16

  Hernieuwbare energie

   

  01-04-2019 t/m 31-03-2020

  € 50.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.121

  ERA-NET energiecall ACT (Accelarating CCS Technologies), te raadplegen via www.rvo.nl/ccs

   

  01-10-2018 t/m

  05-03-2019

  € 4.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.121

  ERA-NET energiecall SOLAR-ERA.NET, te raadplegen via www.rvo.nl/solareranet

   

  01-10-2018 t/m

  25-02-2019

  € 1.000.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-01-2018 t/m 29-03-2019

  € 47.900.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-04-2019 t/m 31-03-2020

  € 47.900.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-01-2018 t/m 29-03-2019

  € 18.700.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-04-2019 t/m 31-03-2020

  € 18.700.000

  Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

  4.4.2

     

  15-02-2019 t/m 15-04-2019

  € 45.000.000

  Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie

  4.5.2

     

  01-01-2019 t/m 31-12-2019

  € 100.000.000

  Titel 4.6: Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weide- en akkervogels

  4.6.2

     

  03-12-2018 t/m 22-01-2019

  € 9.000.000

Artikel 2. Rentepercentage Regeling nationale EZ-subsidies

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2019 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 3. Openstelling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

 • 1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 09.00 uur op de genoemde begindatum en zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 3.2: Jonge vissers

  3.2.2

     

  07-01-2019 t/m 27-12-2019

  € 350.000

  Titel 3.4: Rendementsverbeteringsprojecten

  3.4.2

     

  01-11-2018 t/m 03-01-2019

  € 2.500.000

  Titel 3.7: Productie- en afzetprogramma’s voor de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten

  3.7.2

     

  05-08-2019 t/m 30-08-2019

  € 44.250

  Titel 4.1: Brede weersverzekering

  4.1.2

     

  Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

  € 15.000.000

  Titel 4.2: Kwaliteitsregeling voor de kalfsvleessector

  4.2.9

     

  Periode bedoeld in artikel 4.2.7 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

  € 6.000.000

  Titel 4.3: Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren

  4.3.2

     

  01-10-2018 t/m 30-10-2018

  01-09-2019 t/m 30-09-2019

  € 12.500.000

  Titel 4.4: Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren

  4.4.2

     

  01-10-2018 t/m 30-10-2018

  01-09-2019 t/m 30-09-2019

  € 7.500.000

Artikel 4. Openstellingsperiode

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2019, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 5. Wijziging Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018

De tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rij met betrekking tot titel 4.2: Topsector energieprojecten, artikel 4.2.9, Biobased Economy, Groen Gas en Recycling: Innovatieprojecten, die van toepassing is op 1. Thermochemische- en Chemische katalytische conversietechnologie 2. Biotechnologische conversietechnologie wordt in kolom 6 ‘€ 3.100.000’ vervangen door ‘€ 4.087.865’.

2. In de rij met betrekking tot titel 4.2: Topsector energieprojecten, artikel 4.2.58, Urban Energy, die van toepassing is op 1. Zonnestroomtechnologieën (PV), wordt in kolom 6 ‘€ 4.150.000’ vervangen door ‘€ 4.297.536’.

3. In de rij met betrekking tot titel 4.2: Topsector energieprojecten, artikel 4.2.58, Urban Energy, die van toepassing is op 3. Fysieke integratie, wordt in kolom 6 ‘€ 1.400.000’ vervangen door ‘€ 2.718.340’.

4. In de rij met betrekking tot titel 4.2: Topsector energieprojecten, artikel 4.2.58, Urban Energy, die van toepassing is op 5. Energieregelsystemen en -diensten, wordt in kolom 6 ‘€ 2.850.000’ vervangen door ‘€ 3.825.817’.

Artikel 6. Wijziging Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

In artikel 4.3.4 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies vervallen het eerste lid, alsmede de aanduiding ‘2.’ voor het tweede lid.

Artikel 7. Intrekken regeling

De Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Doel en inhoud

De onderhavige regeling bevat de subsidieplafonds en openstellingsperioden voor het jaar 2019 van de subsidiemodules die zijn opgenomen in de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies. Dit zijn de subsidiemodules van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nieuwe openstellingen in de loop van het jaar leiden tot wijziging van deze Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019.

De Groeifaciliteit en de Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) zullen, zoals op 15 februari 2018 per Kamerbrief is aangekondigd, worden uitgefaseerd en afgeschaft, omdat de doelen van deze faciliteiten (respectievelijk investeringen in transitie-opgaven en doorgroeiende ondernemingen mogelijk maken) ook via de Investeringstak van Invest-NL bereikt kunnen worden (Kamerstukken II 2017/18, 28 165, nr. 281). Om marktpartijen genoeg tijd te geven om in te spelen op het uitfaseren en afschaffen van de ETFF en de Groeifaciliteit en om een goed alternatief op te zetten bij Invest-NL, zullen de regelingen van kracht blijven tot de huidige termijn van uiterlijk 1 juli 2020, of zoveel eerder als de doelen via Invest-NL bereikt kunnen worden. De ETFF wordt opengesteld vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2019, omdat wordt verwacht dat mogelijk vanaf de start van Invest-NL de doelen via Invest-NL bereikt kunnen worden. Bij de Groeifaciliteit is dit in 2019 nog niet het geval en daarom wordt deze subsidiemodule gedurende geheel 2019 opengesteld.

Tevens wordt de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 gewijzigd. Er is voor de Topsector Energie budget vrijgekomen dat eerder niet beschikbaar was door niet bestede middelen. Gelet hierop zijn de subsidieplafonds voor de subsidiemodules Biobased Economy, Groen Gas en Recycling: Innovatieprojecten (programmalijnen 1 en 2) en Urban Energy (programmalijnen 1, 3 en 5) verhoogd, zodat zoveel mogelijk kwalitatief goede projecten ondersteund kunnen worden.

De Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 wordt met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken. Deze regeling is op dat moment materieel uitgewerkt. De openstelling van de subsidiemodules welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren (titel 4.3) en ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren (titel 4.4) uit de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 is overgeheveld naar de onderhavige regeling. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het subsidieplafond van de subsidiemodule welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren te verhogen. Na de openstelling in oktober 2018 is gebleken dat er meer belangstelling is voor deze stalvloeren dan verwacht, waardoor de ingediende aanvragen in 2018 het subsidieplafond voor 2018 en 2019 overschrijden. Om de aanschaf van welzijnsvriendelijke vloeren ook in 2019 te kunnen stimuleren wordt het subsidieplafond verhoogd.

2. Regeldruk

De in de tabellen genoemde subsidies zijn opgenomen in de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies. Bij de introductie van een nieuwe subsidie of de wijziging van een subsidie wordt in de toelichting bij de voornoemde regelingen uitvoerig stilgestaan bij de administratieve lasten die de desbetreffende subsidie met zich brengt. Deze subsidies zijn verregaand lastenarm ingericht. Met de onderhavige regeling worden geen informatieverplichtingen gewijzigd en worden de administratieve lasten-percentages dus niet gewijzigd. De regeling is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk en is niet geselecteerd voor een formeel advies.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019. Met bekendmaking minder dan twee maanden voordien wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten, zoals opgenomen in aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze afwijking is gerechtvaardigd omdat de doelgroepen ten zeerste gebaat zijn bij een snelle inwerkingtreding.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven