Wet ruimtelijke ordening

Logo Haarlemmermeer

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeerregels’

 

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 4 oktober 2018, nummer 2018.0056736, het bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeerregels’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394. BPGlgbparkeerregls-C001 en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Het plan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer met uitzondering van – globaal omschreven – de volgende gebieden:

- het plangebied van het bestemmingsplan ‘Schiphol’;

- het gebied ‘Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebras’ te Badhoevedorp;

- plandelen van het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Tudorpark en omgeving’;

- het gebied van de op 7 juni 2018 vastgestelde beheersverordening ‘Haarlemmermeer 2014 aanvulling met parkeerregels’ (het verordeningsgebied omvat de gebieden Badhoevedorp Zuid, Hoofddorp Beukenhorst Oost en omgeving en delen van de Zuidrand van Hoofddorp).

Het bestemmingsplan bevat uitsluitend parkeerregels.

 

Inzien

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-13 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

De terinzageligging begint op maandag 19 november 2018 en duurt zes weken.

 

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde inzagetermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Hoofddorp, 16 november 2018

Naar boven