Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 64961Ontheffingen

Wijziging van de beschikking van 14 juni 2018, nr. MLA/086/2018 (Ontheffing minimum VFR-vlieghoogte oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Deelen ten behoeve van CDS-training)

12 november 2018

Nr. MLA/171/2018

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelezen het verzoek van de commandant van 336 squadron van 24 augustus 2018;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014;

Besluit:

ARTIKEL I

De beschikking van 14 juni 2018, nr. MLA/086/2018 (Stcrt. 2018, 35232), wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede lid, wordt ‘maandag 17 december 2018 van 09:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd’ vervangen door: donderdag 20 december 2018 van 09:00 uur tot 22:00 uur lokale tijd.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 6 juli 2018 en vervalt met ingang van 21 december 2018.

ARTIKEL II

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en vervalt met ingang van 21 december 2018.

De beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, J.P. Apon, Commodore

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienst- verlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Bij beschikking van 14 juni 2018, nr. MLA/086/2018 (Stcrt. 2018, 35232), is op grond van de artikelen 2, tweede lid, en 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014 voor het nader aangewezen oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Deelen ontheffing verleend van de vigerende minimum VFR-vlieghoogte ten behoeve van het trainen met het Cargo Delivery System. In week 51 zou er aanvankelijk een training plaatsvinden op maandag 17 december 2018. Daar die training die dag geen doorgang kan vinden, is verzocht om een vervangende datum. Met de onderhavige wijzigingsbeschikking is aan dat verzoek voldaan, zodat nu naar donderdag 20 december 2018 kan worden uitgeweken.