Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 64387Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 november 2018, nr. 2018-0000174042, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in verband met een ruimere omschrijving van de beroepsgroepen en het schrappen van de indieningstermijn voor de subsidieaanvraag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdelen a en b, vervalt 'voor zover werkzaam in een beroep, genoemd in bijlage 2A, onder de betreffende beroepsgroep'.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers voor zover geen sprake is van:

  • 1°. een administratieve-, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfunctie;

  • 2°. een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn; en

  • 3°. een dienstbetrekking in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

b. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. werkenden in beroepen in de cateringbranche;.

c. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. werkenden in de sector detailhandel en in fysieke winkels in de reisbranche;.

d. In onderdeel d vervalt ', werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken'.

e. Onderdeel f komt te luiden:

 • f. schoonmakers, voor zover geen sprake is van een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn en in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;.

f. In de onderdelen h en i wordt 'het' vervangen door 'de sector'.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De aanvrager dient de subsidieaanvraag in door middel van een door de Minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot het vierde lid.

C

Bijlage 2A vervalt.

ARTIKEL II

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 maart 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel B.

 • 2. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 december 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 november 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Algemeen

Op 5 december 2017 is de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in werking getreden. Het doel van de gesubsidieerde ontwikkeladviezen is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren bij oudere werkenden in een geselecteerd aantal beroepsgroepen, die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn.

Op 28 maart 2018 is er een wijziging in de regeling in werking getreden (Stcrt. 2018, 16701). Vanwege een gebleken behoefte aan verduidelijking is er toen voor gekozen om met toevoeging van bijlage 2A de doelgroep van de regeling nader te specificeren. Daartoe is verwezen naar de corresponderende definities van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-2008) van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) of andere beter passende bronnen, zoals referentiefuncties van de branche.

Het geven van een eenduidige omschrijving van beroepen en indeling van de beleidsmatig beoogde beroepen in een sluitend aantal ISCO-codes is in de praktijk echter niet goed mogelijk gebleken. De verwijzing naar ISCO-codes blijkt in de praktijk tot onwenselijke resultaten te (kunnen) leiden. Dit heeft ertoe geleid dat in een aantal gevallen een subsidieaanvraag van een deelnemer uit een beroep dat beleidsmatig wel beoogd was onder de regeling te vallen, op basis van de (te) strikte nadere specificering moest worden afgewezen.

De ontstane ongewenste situatie wordt met deze wijziging hersteld. Bijlage 2A komt te vervallen en de omschrijving van de beroepsgroepen in artikel 2 wordt aangepast. Aan deze wijziging wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 28 maart 2018. De beschikkingen van subsidieaanvragen die zijn afgewezen op basis van de (te) strikte specificering in artikel 2 en bijlage 2A zullen worden herzien op basis van de nieuwe omschrijving.

De beroepsgroep gemeenteambtenaren is door de wijziging in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, niet langer beperkt tot de werkenden in de domeinen burger- en publiekszaken. Gebleken is dat inperking tot genoemde domeinen te beperkend was. Daarom wordt de beroepsgroep gemeenteambtenaren verruimd. Uitbreiding van deze beroepsgroep heeft geen gevolgen voor het in artikel 4 genoemde subsidieplafond voor de betreffende beroepsgroep. Dit blijft gehandhaafd op € 1.500.000.

Om de administratieve lasten van de subsidieaanvrager te verminderen is ervoor gekozen de in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, genoemde termijn van zes weken voor aanvraag van de subsidie te laten vervallen. Aan deze wijziging wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 5 december 2017. Dat is de datum waarop de subsidieregeling in werking is getreden. Hierdoor kan ook artikel 7, vierde lid, komen te vervallen. Afwijzingen van subsidieaanvragen die hebben plaatsgevonden op grond van overschrijding van de indieningstermijn worden herzien.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

In artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, vervalt de zinsnede 'voor zover werkzaam in een beroep, genoemd in bijlage 2A, onder de betreffende beroepsgroep'. De nadere specificering van de beroepsgroepen in bijlage 2A heeft in de praktijk niet het beoogde effect gehad. Daarom wordt nu volstaan met een verwijzing naar de beroepsgroepen die genoemd worden in het tweede lid.

De beroepsgroep, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, wordt nader gespecificeerd. Administratieve-, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfuncties worden niet tot secretarieel personeel gerekend. Werkenden in deze functies behoren dus niet tot de doelgroep van de subsidieregeling. Werkenden met een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn en in de sector Rijksoverheid zijn ook uitgesloten, omdat zij gebruik kunnen maken van vergelijkbare voorzieningen. Bepalend is of er sprake is van een dienstbetrekking in de genoemde sectoren.

In onderdeel b wordt de beroepsgroep cateringmedewerkers verruimd tot alle werkenden in beroepen in de cateringbranche. Met deze ruimere omschrijving wordt beoogd alle werkenden in beroepen in de cateringbranche tot de doelgroep te rekenen. Met de cateringbranche wordt bedoeld: gespecialiseerde bedrijven die zich bezighouden met het verzorgen van eten en drinken voor bedrijven (zoals bedrijfsrestaurants, scholen, instellingen, vliegtuigen e.d.), evenementen of feesten e.d. Alle werkenden in dienst van cateraars behoren tot de doelgroep. Reguliere horecamedewerkers die niet in dienst zijn van een cateraar, behoren dus niet tot de doelgroep.

In onderdeel c komt de nadere specificering 'verkoopmedewerkers' en 'medewerkers in logistieke centra in de detailhandel' te vervallen. De beroepsgroep wordt daarmee verruimd. De beroepsgroep bestaat uit werkenden in de sector detailhandel en werkenden in winkels in de reisbranche. Ten aanzien van de sector detailhandel wordt beoogd alle werkenden in de sector detailhandel tot de doelgroep te rekenen. Met detailhandel wordt bedoeld: het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. Hieronder vallen zowel fysieke winkels als online verkoop. Het betreft de laatste schakel in de keten van fabrikant tot consument. Medewerkers in logistieke centra in de detailhandel worden hier ook onder begrepen. Ten aanzien van de reisbranche wordt beoogd alle werkenden in fysieke winkels in de reisbranche tot de doelgroep te rekenen. Het is daarbij niet relevant of de fysieke winkel ook een webshop heeft. Voorwaarde is wel dat de werkende (ook) werkzaam is in de fysieke reiswinkel.

De beroepsgroep gemeenteambtenaren werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken wordt verruimd tot alle gemeenteambtenaren. De beroepsgroep is dus niet meer beperkt tot een bepaald domein. Dat wil zeggen dat alle werkenden die werkzaam zijn als gemeenteambtenaren tot de doelgroep behoren. Het gaat om medewerkers van gemeenten die ambtenaar zijn in de zin van de Ambtenarenwet.

In onderdeel f worden schoonmakers met een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn en in de sector Rijksoverheid uitgesloten van de subsidieregeling. Schoonmakers zijn alleen uitgesloten als zij gebruik kunnen maken van de loopbaanvoorzieningen die beschikbaar zijn voor werkenden in de sector zorg en welzijn en in de sector Rijksoverheid. Dat wil zeggen dat de dienstbetrekking in de genoemde sectoren bepalend is.

De beroepsgroepen, genoemd in de onderdelen h en i, worden met deze wijziging ruimer omschreven. De beroepsgroep ‘primair onderwijs’ omvat nu alle werkenden in de sector primair onderwijs. De beroepsgroep ‘middelbaar beroepsonderwijs’ omvat nu alle werkenden in de sector middelbaar beroepsonderwijs. Dit is inclusief het volwassenenonderwijs voor zover dit onderdeel vormt van de sector middelbaarberoepsonderwijs.

Artikel I, onderdeel B

In artikel 7, eerste lid, komen de onderdelen a en b te vervallen. Daarbij komt de indieningstermijn van zes weken te vervallen. Dat wil zeggen dat de aanvrager bij het indienen van een subsidieaanvraag niet meer gebonden is aan een indieningstermijn die gekoppeld is aan de datum van afronden van het ontwikkeladviestraject. Aan deze wijziging wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 5 december 2017. Dat is de datum waarop de subsidieregeling in werking is getreden. Daarom is artikel 7, vierde lid, niet meer nodig. Het vierde lid komt dan ook te vervallen.

Artikel I, onderdeel C

Bijlage 2A vervalt. Voor de aanduiding van de beroepsgroepen wordt volstaan met de aangepaste omschrijving van de beroepsgroepen in artikel 2, tweede lid.

Artikel II

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie daarvan in de Staatscourant. Daarmee wordt afgeweken van de voorgeschreven vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijn. Het is in het belang van de deelnemers, waar de subsidieregeling voor bedoeld is, om de ongewenste situatie die door de vorige wijziging is ontstaan zo snel mogelijk te herstellen. Laatstbedoelde wijziging is op 28 maart 2018 in werking getreden. Ten aanzien van de wijziging van artikel 2 en het laten vervallen van bijlage 2A werkt deze regeling terug tot en met 28 maart 2018, zodat de subsidieaanvragen die zijn afgewezen op basis van de (te) strikte specificering in artikel 2 en bijlage 2A kunnen worden herzien op basis van de nieuwe omschrijving. De wijziging van artikel 7 werkt terug tot en met 5 december 2017, zodat de subsidieaanvragen die sinds de inwerkingtreding van de subsidieregeling op basis van de indieningstermijn zijn afgewezen, kunnen worden herzien. Deze regeling heeft een begunstigend karakter. De verwachting is dat belanghebbenden geen nadeel zullen ondervinden van de wijzigingen die met terugwerkende kracht in werking treden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees