Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 16701Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 2018, nr. 2018-0000048596, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in verband met nadere definiëring van beroepsgroepen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdelen a en b, wordt ‘in een in het tweede lid genoemde beroepsgroep’ vervangen door ‘in een in het tweede lid genoemde beroepsgroep voor zover werkzaam in een beroep, genoemd in bijlage 2A, onder de betreffende beroepsgroep’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers voor zover niet werkzaam in de sector zorg en welzijn en niet werkzaam in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;.

b. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. verkoopmedewerkers in de detailhandel en in fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;.

c. In onderdeel e wordt aan het slot toegevoegd ‘, voor zover niet werkzaam in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement’.

d. Onderdeel f komt te luiden:

 • f. schoonmakers, voor zover niet werkzaam in de sector zorg en welzijn en niet werkzaam in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;.

e. Na onderdeel g worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • h. werkenden in het primair onderwijs;

 • i. werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid is op subsidieverstrekking in verband met trajecten als bedoeld in het eerste lid die zijn aangevangen vóór de datum van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 2018, 2018-0000048596, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in verband met nadere definiëring van beroepsgroepen (Stcrt. 2018, 16701), artikel 2 van deze regeling van toepassing zoals dat luidde op de dag voor die datum van inwerkingtreding.

B

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Voor subsidies op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is beschikbaar:

  • a. voor de beroepsgroepen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen a tot en met f, € 1.500.000 per beroepsgroep;

  • b. voor de beroepsgroep, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel g, € 300.000;

  • c. voor de beroepsgroep, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel h, € 1.500.000;

  • d. voor de beroepsgroep, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel i, € 1.500.000.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, vervalt ‘en de geboortedatum’.

2. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Subsidie-aanvragen kunnen niet worden ingediend na 1 juli 2019, 17.00 uur.

D

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘1 juli 2019 om 17.00 uur’ vervangen door ‘1 januari 2020’.

2. In het tweede lid wordt ‘30 juni 2019’ vervangen door ‘31 december 2019’.

E

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In Format 1.1. en in Format 1.2. vervalt ‘Burgerservicenummer werkende:’.

2. Format 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de zesde regel vervalt ‘Geboortedatum:’.

b. Boven de plaats, datum en handtekening werkende wordt het teken ‘o’ twee maal vervangen door ‘•’.

c. Boven de plaats, datum en handtekening werkende wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • Bij aanvang van dit ontwikkeltraject was of ben ik 45 jaar of ouder.

F

Na bijlage 2 wordt de bijlage, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, ingevoegd.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

BIJLAGE, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL F

BIJLAGE 2A, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN DE TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING ONTWIKKELADVIES VIJFENVEERTIGPLUSSERS

Nadere definiëring beroepsgroepen als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid,van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers.

Artikel 2, tweede lid, onderdeel a: secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers m.u.v. sectoren Rijk en zorg & welzijn

Deze beroepsgroep beperkt zich tot secretarieel/ondersteunende beroepen, typistes, tekstverwerkers en data-invoer medewerkers.

Administratieve-, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfuncties behoren niet tot de doelgroep.

Rekeninghoudend met deze uitsluitingen vallen nevenstaande ISCO-2008 beroepsclassificaties tot de doelgroep.

• 3343 Directie-, project en internationaal secretaressen

• 3341 Office managers, niet zijnde teamleiders administratie, hoofd salarisadministratie, hoofd financiële administratie, hoofd binnendienst, hoofd administratie, coördinator financiële administratie en coördinator administratie e.d.

• 3342 Juridisch secretaressen

• 4120 Secretarieel medewerkers, algemeen

• 4132 Medewerkers data-invoer

• 4131 Typisten en tekstverwerkers

Artikel 2, tweede lid, onderdeel b: cateringmedewerkers

Werkenden in beroepen in de cateringbranche, en de beroepen vallend onder de referentiefuncties genoemd in het ‘Handboek Referentiefuncties Contractcateringbranche’ van januari 2006

• 3434 Chef-koks

• 4321 Logistiek medewerkers, medewerkers materiaal-, voorraadplanning en -beheer

• 5120 Koks

• 5131 Medewerkers bediening horeca

• 5132 Barpersoneel

• 5230 Kassamedewerkers en kaartverkopers

• 5246 Verkopers in fastfoodrestaurants en snackbars

• 9411 Fastfoodbereiders

• 9412 Keukenhulpen

Artikel 2, tweede lid, onderdeel c: verkoopmedewerkers in de detailhandel en in fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel

Werkenden in beroepen vallend onder nevenstaande ISCO-2008 beroepsclassificaties en werkend binnen de detailhandel en verkoop medewerkers binnen fysieke winkels in de reisbranche behoren tot de doelgroep.

• 4321 Logistiek medewerkers, medewerkers materiaal-, voorraadplanning en -beheer

• 5221 Winkeliers

• 5222 Teamleiders detailhandel

• 5223 Verkoopmedewerkers detailhandel

• 5230 Kassamedewerkers

• 5242 Demonstrateurs

• 5246 Verkopers in fastfoodrestaurants en snackbars

• 5249 Verhuurmedewerkers en verkopers n.e.g.

• 7511 Slagers, vishandelaren

• 7512 Bakkers en banketbakkers

• 7513 Zuivelbereiders

• 9321 Inpakkers

• 9333 Laders en lossers

• 9334 Vakkenvullers

• 9621 Boden, kruiers en bestellers

• 4421 Reisconsulenten en reisbureaumedewerkers

Artikel 2, tweede lid, onderdeel d: gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken

Gemeente ambtenaren in beroepen vallend onder nevenstaande ISCO-2008 beroepsclassificaties

• 3354 ambtenaren vergunningen

• 3353 ambtenaren sociale verzekeringen

Artikel 2, tweede lid, onderdeele: buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers m.u.v. sector Rijk

BOA’s conform definitie in Regeling.

Onder toezichthouders en handhavers worden nevenstaande beroepsuitoefenaren bedoeld.

• Buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering,

• Toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

• Handhavers: een persoon, bij of krachtens een wettelijk voorschrift belast met de handhaving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift

Artikel 2, tweede lid, onderdeel f: schoonmakers m.u.v. sector zorg & welzijn en de sector Rijk

Werkenden in beroepen vallend onder nevenstaande ISCO-2008 beroepsclassificaties of de beroepen vallend onder de niveau onderscheidende kenmerken (NOK’s) genoemd in het functiehandboek van de Raad voor Arbeidsverhoudingen

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) behoren tot de doelgroep.

• 9111 Schoonmakers in huishoudens

• 9112 Schoonmakers in hotels, kantoren

• 9122 Autowassers

• 9123 Glazenwassers

• 9129 Industrieel schoonmakers, stralers, rioolreinigers en schoonmakers n.e.g.

Artikel 2, tweede lid, onderdeel g: ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst

Alle werkenden in de beroepsgroep

 

Artikel 2, tweede lid, onderdeel h: werkenden in het primair onderwijs

Alle werkenden in de sector

 

Artikel 2, tweede lid, onderdeel i: werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Alle werkenden in de sector.

TOELICHTING

Algemeen

Op 5 december 2017 is de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in werking getreden. Het doel van de gesubsidieerde ontwikkeladviezen is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren bij oudere werkenden in een geselecteerd aantal beroepsgroepen, die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn.

Uit de vragen die bij de uitvoering van de regeling zijn binnengekomen blijkt er behoefte aan verduidelijking van de beroepen die gerekend kunnen worden tot de beroepsgroepen en doelgroep waarvoor de regeling open staat. Het geven van een eenduidige omschrijving van beroepen is lastig omdat er onder beroepsbenamingen in het dagelijks gebruik een groot aantal verschillende onderliggende beroepen vallen die breder zijn dan met de regeling beoogd.

Er is daarom voor gekozen om met bijlage 2A de doelgroep van de regeling nader te specificeren. Tevens is gebleken dat de beroepsgroep, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel a (administratief- en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten) door de toevoeging ‘administratief’ veel breder geïnterpreteerd werd dan bij de totstandkoming van de regeling is beoogd. De benaming is aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de met de regeling beoogde doelgroep. Administratieve, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfuncties behoren niet tot de doelgroep. Hierbij zijn de in de toelichting bij de regeling genoemde selectiecriteria gehanteerd. Tevens zijn voor enkele beroepsgroepen werkenden in de sector Rijk en de sector zorg & welzijn uitgesloten van deelname omdat er voor hen reeds vergelijkbare instrumenten beschikbaar zijn.

In de toelichting op de oorspronkelijke regeling is aangegeven dat de mogelijkheid bestond om gedurende de looptijd van de regeling nog enkele beroepsgroepen toe te voegen. Dat wordt met deze wijziging gedaan t.a.v. werkenden in het primair onderwijs en werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook hierbij zijn de in de toelichting bij de regeling genoemde selectiecriteria gehanteerd. Over deze uitbreiding heeft afstemming met de betreffende sectoren en de Stichting van de Arbeid plaatsgevonden. Voor beide sectoren is in overleg met de sectoren eveneens een subsidieplafond van € 1.500.000 vastgesteld.

Bijlage 2A geeft de nadere omschrijving van de doelgroepen.

In de verplichte formats zijn vragen naar het burgerservicenummer voor zover die niet strikt noodzakelijk waren voor controledoeleinden, verwijderd.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A en F

De beroepsgroep, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, is van administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten ingeperkt tot secretarieel personeel en managementassistenten omdat de toevoeging van de benaming administratief personeel een niet bedoelde aanzienlijk uitbreiding van de beoogde doelgroep impliceert. Medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers zijn toegevoegd aan de omschrijving. Werkenden in de sector zorg en welzijn en in de sector Rijk zijn uitgezonderd, omdat voor hen reeds vergelijkbare instrumenten aanwezig zijn.

In onderdeel c zijn verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel vervangen door ‘verkoopmedewerkers in detailhandel en in fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel’. Verkopers van reizen vanuit reiswinkels behoren formeel niet tot de detailhandel. Als zij werken vanuit een fysieke winkel met direct klantcontact worden zij voor deze regeling wel gerekend tot de doelgroep.

In onderdeel e zijn bijzondere opsporingsambtenaren, toezichthouders en handhavers in dienst bij de rijksoverheid uitgesloten, omdat voor hen al vergelijkbare dienstverlening vanuit de werkgever wordt aangeboden.

In onderdeel f zijn schoonmakers in de zorg en welzijnsector en in dienst van de rijksoverheid uitgesloten, omdat voor hen op sectorniveau reeds vergelijkbare instrumenten beschikbaar zijn.

In de toelichting op de oorspronkelijke regeling is aangegeven dat de mogelijkheid bestond om gedurende de looptijd van de regeling nog enkele beroepsgroepen toe te voegen. Dat wordt met deze wijziging gedaan t.a.v. werkenden in het primair onderwijs en werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn daartoe twee nieuwe onderdelen h en i toegevoegd, die ertoe strekken dat ook werkenden in het primair en middelbaar onderwijs als beroepsgroep worden toegevoegd.

De in het tweede lid genoemde beroepen worden uitgewerkt in de in onderdeel F toegevoegde nieuwe bijlage 2A. Het geven van een eenduidige omschrijving van beroepen is lastig omdat er onder beroepsbenamingen in het dagelijks gebruik een groot aantal verschillende onderliggende beroepen vallen die breder zijn dan met de regeling beoogd. Om die reden wordt in bijlage 2A een precieze uitwerking gegeven aan de beoogde beroepen die vallen onder de in het tweede lid genoemde beroepsgroepen.

De opgenomen codes verwijzen naar de corresponderende definities van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-2008) van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) of andere beter passende bronnen zoals referentiefuncties van de branche. Voor artikel 2, tweede lid, onderdelen g tot en met i is een nadere omschrijving niet noodzakelijk.

Ingevolge het nieuwe derde lid zijn de wijzigingen van het eerste en tweede lid niet van toepassing op subsidieverstrekkingen naar aanleiding van trajecten die zijn aangevangen voor de inwerkingtredingsdatum van deze wijziging. Die aanvragers konden met deze wijzigingen, waarbij beperkingen zijn aangebracht in de beroepsgroepen, nog geen rekening houden.

Onderdeel B

In artikel 4, eerste lid, worden nieuwe subsidieplafonds geregeld voor de nieuwe beroepsgroepen, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdelen h en i. Voor elk van die groepen is het subsidieplafond € 1.500.000.

Artikel I, onderdeel C, onder 1

In artikel 7, tweede lid, onderdeel a, is de geboortedatum geschrapt als gegeven dat in de aanvraag moet worden vermeld. In plaats daarvan zal worden volstaan met een verklaring van de deelnemer dat hij 45 jaar of ouder is in de prestatieverklaring (format 1.3 van bijlage 1).

Artikel I, onderdelen C, onder 2, en D

In artikel 12, eerste lid, werd abusievelijk als vervaldatum genoemd 1 juli 2019, om 17.00 uur. Beoogd werd te regelen dat tot dat tijdstip aanvragen kunnen worden ingediend. Om dit alsnog te regelen is dit tijdstip in het nieuwe artikel 7, vijfde lid, genoemd als uiterste tijdstip om aanvragen in te dienen en is in artikel 12, eerste lid, het tijdstip waarop de regeling vervalt uitgesteld tot 1 januari 2020, zodat er voldoende tijd is voor de subsidieverstrekking na 1 juli 2019. Met het oog hierop is de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum 30 juni 2019 gewijzigd in 31 december 2019.

Artikel I, onderdeel E

In bijlage 1 is in het gespreksverslag en het ontwikkelplan (format 1.1 en 1.2) de vraag naar het burgerservicenummer geschrapt, omdat dit nummer daar niet noodzakelijk is, omdat die formulieren niet worden ingezonden naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In enkele andere formulieren die wel worden ingezonden naar de subsidieverstrekker, blijft de vraag naar het burgerservicenummer wel staan.

In de prestatieverklaring (format 1.3) is de vraag naar de geboortedatum geschrapt en is in plaats daarvan een eigen verklaring toegevoegd van de deelnemer dat hij bij aanvang van het ontwikkeltraject 45 jaar of ouder is of was.

Het teken ‘°’ is vervangen door ‘•’ omdat de open bullets onbedoeld de suggestie wekten dat deze aangevinkt moesten worden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees